Sa Likod kang Akun Silik nga Limug ni Jubelea Cheska Copias

SA LIKOD KANG AKUN SILIK NGA LIMUG (Binalaybay para sa International Working Women's Month) Sa pagbag-o kang dyang kalibutan Nagpinsar ako nga papag-unun ang akun kinaadman Nagsulud ako sa patag-awayan kang kabuhi Ginpasyagit kag kang nabatian nanda ang akun silik nga limug Ako anda ginkadlawan Sakit sa baratyagun nga limitado ang akun mahimo Ginhan-us nanda…

3 ka Binalaybay ni Dheanna Lampasa

GINAPAKILALA kang Balay Sugidanun si Dheanna Lampasa. Tana estudyante sa Grade 11 kang Barasanan National High School sa Barasanan, Tobias Fornier (Dao), Antique. Ginpadara ni Dheanna paagi sa Facebook dyang tatlo ka binalaybay: "Nonoy nga Akun Bituon,"Ang Bug-at nga mga Tinaga sa Kagab-ihun" kag "Bungyod." Gamay lang ang akon ginhimo nga pag-edit bangod natural nga…

‘Pagdakup sa Ilahas,’ Bag-o nga Antolohiya sa Kinaray-a

Imaw gin-launch sa Aklat ng Bayan kang Agosto 24, 2015, alas 3:00 sa hapon sa Marble Hall kang National Museum, dyang bag-o nga antolohiya kang mga sinulatan sa Kinaray-a nga gin-edit ni John Iremil E. Teodoro kag ginbalhag kang Komisyon ng Wikang Filipino. Kaimaw rugya ang kontribusyon ka tatlo natun ka mga bisita nga manunulat,…

“Bisikleta, Baybay, Si Josh” ni Genevieve L. Asenjo

Pagpati ni tatay na, wara nagbuy-anay sanday Boboy kag Josh. Wara mong kuno nagrayuanay ang andang lawas. Pareho sanda nakita sa gibungan nga ginatubuan kang mga bakhaw sa pihak nga parte kang dagat, rapit sa karsada, rugto sa taytay. Rugto sa ukab kang daragkul nga mga bato. Mayad kuno hay nakita lagi kag wara naayawan ang search and rescue team.