Sa Likod kang Akun Silik nga Limug ni Jubelea Cheska Copias

SA LIKOD KANG AKUN SILIK NGA LIMUG

(Binalaybay para sa International Working Women’s Month)

Sa pagbag-o kang dyang kalibutan

Nagpinsar ako nga papag-unun ang akun kinaadman

Nagsulud ako sa patag-awayan kang kabuhi

Ginpasyagit kag kang nabatian nanda ang akun silik nga limug

Ako anda ginkadlawan

Sakit sa baratyagun nga limitado ang akun mahimo

Ginhan-us nanda ako sa dum-ok kang bayuan, sa kusina nga maraing

Hay ginapinsar nanda nga amo lang dya ang akun masarangan

Pareho kang pispis nga dalawidaw

Ginapabay-an

Hay abi nanda limug lang

ang anang pambato sa tanan

Rayu sa banog nga baskug ang paku sa paglupad kag pagdara kang pisu nga maluya

Sa likod kang akun silik nga limug

May kinaadman ako

Kusug nga ginapirit ipaintyindi sa mga tawo

May ikasarang ako

Bukun lang amo dya ang mahimo ko

Makuri man ang akun mga kahig sa pagtikang

Kulang man ang purus kang akun mga butkun

Hindi kamo magkabalaka

Kun ako ang makadasma

Mabangon ako kag turuka

Hindi ako maalang-alang sa pagtindug

Sarangan ko atubangun ang adlaw nga may yuhum sa akun baba.

Pagbag-o.

Singgit kang

akun dughan

Babaye ako.

Itupung ang inyong panuruk,

hindi pagpanabaa

Untati ang pagtingala nga makita sa inyong mga mata

Huod, sarangan ko dya

hindi run pagpamangkot

Sarigi ako.

Tugrui ako kang tyempo

Nga mapamatud-an ang akun kaugalingun

Makatupung ako sa inyo ginatindugan

Ang akun silik nga limug may maabutan

Hindi man madara kang akun butkun ang kabug-at kang

inyong ginapas-an

Hindi man ako makakuntis sa pagdalagan

May purus ako nga magpabag-o kang paraabuton

Patas kang pispis nga dalawidaw

Ang akun silik nga limug

taas ang madangtan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.