“Libat ang Kabuhi” ni Sir John Idagdag

Libat ang Kabuhi ni John Idagdag Ang una nga tikang mangin urihi man, Sa kadasig ta magakuri man kita, Sa pagpamahulay, may pagmara, Libat ang pagpanakayon; budlay usuyon. Kon may putukputukan, may sadsaran, Pagatangraun ikaw, sunod ikaw magakuob man, Sa imo kabaskug may kahina nga magasunod, Libat ang Kadarag-an, indi maangkon kang tanan. Sa paghalayhalay,…

Pinaka-una nga Libro sa Kinaray-a kang Balay Sugidanun & ni Early Sol A. Gadong

"Kick-ass dyang istorya ni Early Sol Gadong, isara sa mga kilala nga manunulat natun sa rehiyun nga maestra kang Math sa UP-High School sa Iloilo. Kanami kang ilustrasyon ni Mark Lawrence Andres, gradwado kang Industrial Design sa UP-Diliman: moderno, pino. Ang anang kasagad nagdugang huyop kang kabuhi sa mga tinaga ni Sol."