‘Pag-istoryahanay Liwan Namun ni Amiga Rebecca Dagdag Halkis’ ni Elma ‘Nenen’ Ayson-Mckeown

CFBC Youth Group Ministry
CFBC Youth Group Ministry

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Naisipan ko dya isulat sa sobra ka kalipay nga liwan ko naistorya ang akun amiga nga buhay run wara nakita kag naistorya. Bisan rugya run man tana sa Amerika, sa Nashville, Tennessee. Marayu kanakun. Salamat gid sa Facebook, paagi sa ana bata nga si Sarah, nakontak ko akun amiga. Tungud nga ginsugid ko kay Sarah nga amiga ako ni Nanay na kag buhay run kami wara nagkitaay ukon nakaistoryahanay man lang. Amiga ko run rugya sa Facebook si Sarah amo nga naga-komento man kag maistorya ko tana kon kaisa. Gintugro na ang numero ka telepono ni Nanay na para matawgan ko.

Kang 1984, gamay pa si Sarah kang akun tana una nakita. Bag-o pa lang ako makabalik halin sa Japan. Sobra gid akun kalipay nga may bana ruman kag bata ang akun amiga. May memorabilya nga nagapabilin padumdom kang amun pagkitaay liwan. Gintugruan na ako kang Hymns for Worship. Karantahun dya kag rugya pa gihapon nakasulat anang agi nga nagapakita kang petsa:

“27 July’84, To Elma, Seek ye first the kingdom of God & his righteousness sake & all these things will be added unto you. Don’t be equally yoke w/ the non-believer Love, Rebbie”


Dayawon ang Dios, kadyang Oktubre 01, 2013, natawgan ko kag nahambal ang akun amiga Rebbie. Ay abaw, sobra sangka oras amun nga istorya sa telepono. Ang kadlawanay namun sa ana mga ginsugid kanakun kag kalipay na nga ako naluwas sa aksidente katung tuig 1980. Nagpangayo liwan tana it pasensiya bangud wara na gid ako nabisitahan sa ospital hasta nabalitaan lamang nga nagbalik run ako sa Patnongon sa Antique. Paano abi gali hay may laboratoryo tana katu kang nabatian na nga ako naakisidente. Halos indi tana maka-concentrate sa ana pag-obra kag tuon kag ginpangayo na nga makaguwa temprano para bisitahun ako. Sus timo, wara nakahingagaw magsakay sa jeep hay wara ti lugar kag sige anang hulat kuno ka sarakyan nga maagto sa simbahan hasta na lang wara gid nakaduaw kanakun sa ospital. Pero ana ako ginpangamuyuan kaimaw ang mga kasimbahan na. Hasta sa padayon nabatian na lamang nga buhi ako kag tungud sa kasakuon sa pagtapos sa kurso, wara makalugar sa pagbisita kanakun. Hasta na lang man nabalitaan nga ginbalik ako sa Antique. Wara na ako ti kontak kana hasta na lang 1984 nga may bana run tana kag may baye nga bata nga amo run si Sarah.

Kanami lang kang yuhum ko nga bisan rayuay, sa isip kag sa tagipusuon marapit man gihapon kami kag nagapadayon nga parte ka kabuhi ka tagsa-tagsa. Tana akun amiga kag sister sa Ginuo. Sa amun pag-istoryahanay, ana ako ginsugidan kang mga hitabo kang nagairimaway pa kami kag ang mga ngaran ka persona nga ana ginasambit parehas kay director Golman kag Barry Green nga amun choir director, kag si Billy Putman nga amun youth director kag ang iba pa nga mga ka-youth group namun nga sa diin akun run dya nalipatan kag indi ko man matandaan run ang mga itsura. Nagpayuhum kanakun kang nasambit na ang guwapo nga civil engineer nga amigo namun, ang nagtugru ka bookmark nga may ngaran ko.

Kun nabasahan nyo ang istorya ko “Ang Bookmark- Premero nga Gugma” maman-an ninyo.

Nakontak ko man ang amun mga pastor kauna nga sanday Pastor Valentino Reyes, Pastor James Martinez kag ang andang mga asawa. Akun man run sanda naistorya kag natawgan sa telepono. Rugya run man sanda sa Amerika. Kalipay ko lang nga nasadyahan sanda nga buhi pa ako, kay indi malipatan ang trahedya nga natabo kanakun. Gakalipay sanda nga ako gapadayon sa pagtugro, pagpaambit sa pagsugid kang Gugma kag mga pagpakamaayo kang Dios sa akun kabuhi. Ang retrato namun nga sa ibabaw ginpadara ria ni Pastor Val Reyes para makabulig sa akun memorya kun makita ko ang mga itsura ka mga kaimaw ko kauna kaimaw nanda. Dyan kara makita man si amiga ko Rebecca (ang pangatlo halin sa wala kag ang pangarwa amo si manong ko Agustin (patay run tana kang 2005). Dyan man ang darwa ka pastor kag ang amun youth director kag iba pa nga ka-grupo may mga taga Antique, Iloilo, Cebu, Pangasinan, Nueva Ecija, Baguio, Tarlac, Pampanga kag iba pa. Salamat kay Pastor Reyes sa pagdugang input sa akun utok para makadumdum.

Si Rebbie.
Si Rebbie.

Nag-amigahay kami ni Rebecca sa kolehiyo. Kang 1977 hasta 1980, imaw kami sa Youth Center. Duro nga mga hitabo ang indi ko run madumduman pero halin sa sugid nanda, pati liwan kang akun amiga, lima ka tuig ang gurang na kanakun. Nursing tana, Commerce ako, pero imaw kami sa pagsimba, sa pagpraktis kanta sa choir kag sa youth center amo man ang pag-witnessing dara ka gospel para sa kaluwasan sa kapareho namun nga pamatan-un. Kilala na akun mga kapamilya, kilala ko man ang ana. Ang masubo lang, indi ko run sanda madumduman. Pero kon kaisa kun may flashback, akun gid ginasulat sa notebook. Ginpadumdum na ako pag-agto/pagtawas ko sa Nueva Ecija kana kang 1978. Nagtawas man tana kanakun pa-Antique. Masadya kami nga darwa rugto lagaw sa Antique kag masubo man kang Marso 1980, rugto tana kaimaw ko kang napatay ang akun Lolo nga si Victorio Baladjay Puedan.

Nangin Pastor ang bana kang akun amiga. Ay kanami lang pensarun kag makayuhum man gid ako nga ang ngaran ka bana kang akun amiga pareho man ang ngaran kang akun bana, James. Darwa anang bata, puro baye. Akun tanan tatlo, puro laki. Ay nami lang amun nga pagkadlawanay mabatian ang harakhak sa telepono. Ginahandum gihapon namum nga kami magkitaay kag mag-imaway liwan. Makalagaw tana rugya bisita kanakun ukun ako man makabisita kana. Ginapangamuyo ko tugruan lang kami ka mayad nga lawas. Amo dya ang the best nga regalo kang Mahal nga Makaako kanakun kadya nga tuig sa akun 33 nga anibersaryo.

2 thoughts on “‘Pag-istoryahanay Liwan Namun ni Amiga Rebecca Dagdag Halkis’ ni Elma ‘Nenen’ Ayson-Mckeown

  1. nong bebot dulalia celorico, salamat gid sa fb ikaw man akun nakilala nga amigo hasta rugya sa balay padayon bisan rayuay ta basta padayon kita gakabuhi irimaw lang kita rugya hasta magkitaay sa Antique bisan gadukoduko run bala ang lawas sa kamal-amun kon magkitaay pa kita bahul nga kalipay ra gid.. ang mag-abyanay bisan rayuay magapadayon ang paghigugmaanay kag magkalipay sa atun Ginuo.

    Like

  2. basta amigahay gd kamo indi mo gd ria malipatan samtang gakabuhi kaw Nen,kapin pa kon duro inyo gnagtunan kauna kg masadya kamo kato nga oras.huod mayad gd dya hay kaabot ta pa ka fb,hehehe kg ngkila2hay paagi s amo dya nga butang kg masadya man ako hay may nakila2 ako nga kasimanwa halin s Patnongon,Antique,nga wara it iba kundi ikaw,Nen.mabuhay kaw kg GOB BE WITH YOU ALWAYS..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.