“Ang Bookmark Premero Nga Gugma” ni Elma “Nenen” Ayson-McKeown

Featured Image by Elly Plass (www.lostateminor.com)

Ang Bookmark Premero Nga Gugma
Elma “Nenen” Ayson-McKeown

Ano Bala Batyagon Mo?
Ang mga pamangkutanon Ano Bala?
Ikaw mismo makasabat kon ang hitabo
Natabo man gid mismo kanimo.
Ano bala batyagon mo?
Kon nabalitaan mo ang natabo
Nabunggoan sa ospital ang palangga mo.
Ano bala batyagon mo?
Kon indi na run ikaw makilala
Kon indi na ikaw madumduman pa.
Ano bala batyagon mo?
Kon nagpaalam , nagparayo na
Kon naisipan mo pa tana.
Ano bala batyayon mo?
Kon ang mga sulat mo ginpabalik na.
Ano bala batyagon mo?
Kon malawig nga tinuig hindi nakabalita
Kon nabalitaan paano tana.
Ano bala batyagon mo?
Gusto mo makita pero hindi ikaw makilala
Ginahigugma mo pa .
Ano bala batyagon mo?
Kon ang sabat ay “Pasensiya na!!”
Ano bala batyagon mo?

Kang Oktobre 14,1980
31 Katuig na nga nagligad. Natabo ang aksidente nga Hit & Run kanakun. Una sa tanan gapasalamat gid ako sa Mahal nga Dios sa pagdugang kabuhi kanakun. Salamat sa mga nagapalangga kanakun ilabi na gid sa akon mga pinalangga nga ginikanan, kabugtoan, katiyaan, kapamilya, kasimbahanan kag sa mga daan kag bag-o nga mga amiga kag mga amigo nga akon nakilala!!

Nabatyagan kag naisipan ko isulat dya nga istorya. Sa amo nga hitabo ang akon memorya nagbalik sa 10 anyos ang edad. Ano bala batyagon mo? May isara ka tinuga nga akon raad Nakilala pero indi ko Makilala run tana. Tungod sa akon Retrograde Amnesia. Sa mga sugid kang akon Tatay, kag mga Tiya Rosie kag Lourdes, ang istorya ka maguwapuhon mapution kag mataas nga binatilyo nagbisita kag nag pakilala kananda nga tana sa ngaran nga Neil. Ang abyan naghigugma naghambal “Raad ako na lang ang ginbunggoan ka sarakyan indi lang si Elma kay Masakit batyagon ang natabo kana”. Nasugid kon paano kami nagkilalahay nga darwa. Amo dya ang naistorya na:

Kang Una kag Urihi nga Pagkitaay
June 1977-December 1980

Sabado nga hapon. “Kasakay kami sa jeepney halin sa Marisol pa Clark Field, naisipan nakita na ako pero indi natandaan kon sa diin? Sa pihak purongkoan kag ginaturok na ako halin sa ulo hasta kahig pabalikbalik ang pagturok kanakun kag Mahipos ang tanan. Tungod Prangkahan ako kag naghambal ‘Andut ginaturok mo ako?” Ang driver ka sarakyan amo ang nagsabat” Guwapa ikaw mong” Ha Ha Ha Ha Nagkaradlaw ang mga pasahero kag nagsabat ako”Ano nga guwapahon man panglampaso?”pero hipos tana. Una ako nga nagpanaog sa atubang ka Simbahan CFBC Youth Center. Naghambal ako nga kon sin-o gusto magsunod welcome ang tanan! Pagka Lunes nga adlaw, bag-o mag bell ang eskuwelahan, handa mga estudyante pasulod sa kada classroom, nagatindogan tana sa gawang pasulod ako nga nakaturok kana nga nagaturok kanakun nagayuhom nagakamot ka ulo na “ OH, OK, IC” ang nahambal na. Ako nagyuhom kag naghambal “Sorry!”. Spanish 1 class namon sa atubang ako nagapungko amo ra nga indi ko man gid nakita o nakilala ang bag-o ko nga mga kaklase kay bag-ohan man ko sa amo nga eskuwelahan AUF. Hasta kami magkakilala sa amo nga class kag mag 3 katuig na. Magkaklase sa Spanish 1 & 2, kilala run kami ka mga kaklase estudyante kag mga maestro kag maestra ilabi nagid si Mrs. Pelayo maestra sa Spanish. Tungod nga nakatapos tana sa Civil Engineering, abanse isara ka tuig tana kanakun kag matapos ko ang Commerce. Sa sulod ka anyos nga nagkilalahay kami, tana gleh ang nagtudlo kanakun magsipal ka gitara, amo nga hasta man kaja aram ako mag gitara. Febrero 14, 1980, sa sulod ka Spanish 4 classroom ako sadto kang nagpatawag On Air na gusto na ako hambalon. Ang maestra ko nagpakadlaw sa tanan nga naghambal” Elma , tu novio te necesita”, sabat ko ay “no es mi novio”!! Sa gawang run tana sugata kanakun nga nagtugro ka Bookmark na may ngaran ko Elma..ginhimo nagid para kanakun mong. “Salamat”ang akon nahambal balik kana kag nagyuhom ako. Balik sulod sa classroom, sugata ko ang hambal ni Mrs. Pelayo, Véase, Elma tiene un día de San Valentín!! Kag pinakita kag ginbasa na pa ang amo nga nasulat sa bookmark “A Keepsake to remember me. Love, Niel AUF CE!! Ako nagsabat “No es mi novio”. Ha Ha Ha! Ginpasulod pa sa classroom ka maestra Pelayo si NeiI nga nagayuhom kag nagapanginbulahan! Ang amo nga bookmark hasta kaja natago ko pa daw bag-o man gid hay gin plastic laminate ka akon bana kag akon man gid ginaTLC ang amo nga regalo na magamit ko man pirme sa pagbasa ka libro.

Graduate run tana kang June’1980. Talagsa kami magkita sa eskuelahan. Pero kang adlaw nga isara ka bes nakaimaw ko halin sa eskuelahan pag gowa sa school campus masadya nga naga Congrats kanakun hay naman-an na mapa Manila UP Diliman ako sa pagsunod nga adlaw. Naga istoryahanay habang nagapanaw kami nga ginpamangkot na ako kon ano ang I Love You sa dialect ko? Ginsugidan ko nga ‘Palangga ko Ikaw” Akun man tana ginpamangkot kon ano sa Ilocano ang I Love You?.Gintudloan naman ako “Ay-ayatenka” Nagkadlaw ako hay ano lastiko nga unyatunyaton ka Ha Ha Ha!! Ginhambal na kanakun “Palangga ko ikaw Elma”. Pira ka beses na ginahambal abeh ko ginainsayo na lang ang paghambal. Gusto na hambalon ko man ang “Ay-ayatenka adeng Neil” kag ginhambal ko man balik kana. Aysus timo pagkatapos ko hambal na Ay-ayatenka nagkuon nga ginsabat ko run tana kag amo tu nga ginhaboy ko akun mga libro kay naugot gid ako!! Nabalik akun mga libro paagi sa amigo kay wara na ako nagaistorya kana. Pagbalik halin sa Manila natabo ang aksidente. Sugid man ka mga amiga kag amigo, kaklase kilala man nanda si Neil nagpaabot ka balita kon ano bala nabataygan sa balita ako nabunggoan kang sarakyan nasa ospital patay man o buhi!

Nabatyagan ay KAHANGYOS, KASAKIT, KASUBO kag KALOOY! Hambal na”Andut si Elma pa ang ginbunggoan ka sarakyan raad ako na lang”!! Duro ang nagbisita kanakun nga mga kasimbahan ko sa Clark Field Baptist kag sa Youth Center, mga maestro, maestra ko kag mga kaklase ko may dara nga mga regalo, pagkaon ilabi nagid ang maestro sa Philosophy kag Religion na si Antonio Mendoza may 24 dozens BEAR BRAND na gatas imnon ko kuno kada adlaw para mapagsik madali maayad ang akun nabalian nga paa. Salamat gid! Masadya sanda nakita buhi ako pero sub-an man nga indi ko sanda makilala!! Tungod na sa retrograde amnesia pa ako. Raku man nga mga get well soon cards nabasa ko pero indi ko man nakilala kon kay sin-o naghalin. May dyan isara nga naghalin kay Sir Nalus”nasulat na magpapaayad ko ka madasig pareho kang madasig ko nga pag type ka words sa class na Typing!! Ang maestro ko sa PE nagsulat man nga magpaayad ako ka madasig para makapacompete ko liwan sa Gymnastics!! Ang akon binalaybay sa Spanish gin framed ka maestra ko kag ginbutang sa hallway kang eskuwelahan nga mabasa kang tanan ang “Dio Te Amo”.

Ang una kag urihi na nga pagbisita kanakun sa boarding house indi ko run tana makilala. Pero nadumduman ko ang hambal na kanakun kang ako nakita nga buhi kag ang situasyon ko may bandahi pa ang nasamad nga mata kag gamit crutches ako. Ang una nga hambal ”Salamat sa Dios, Raad ako na lang ginbunggoan ka sarakyan kag hindi ikaw” Ang sabat ko “O ano guwapa pa ako sa mga mata mo? Kon ikaw nabunggoan basi patay ka na!!” Nagyuhom. Nadumduman ko ang Tatay ko ang masinadyahon sa pag-istorya kay Neil. Hasta na lang nagpaalam dara ang nasulat ko nga address. Ang urihi nahambal ay” Palangga ko ikaw Elma”. Huod nagsulat man gid kanakun sa probinsiya Antique pero akon ginabalik mga sulat na. Ano bala batyagon mo?

Nagligad ang mga tinuig, nakita ko liwan ang bookmark kag nabasa. Akon sanda ginpamangkot kon ano ang apelyido kag matuod nga ngaran ni Neil? Nalipat sanda Tatay kag mga Tiya ko. Ti, ano bala himoon ko? Gusto maman-an kay indi madura sa kaisipan ko. Gani ginpangsulatan ko mga kakilala namon. Akon ginpamangkot kon natandaan pa nanda si Neil? Nagsulat balik mga sabat indi natandaan. Pero may isara ko nga amiga amo gid ang nagsugid kanakun kang ngaran kag apelyido na. Maestra run tana sa Holy Angel College kag indi nagid malipatan ang natabo kanakun kay tana amo ang nagbulig umpisa pangita funds sa sulod kag sagwa ka eskuwelahan para ibulig bayad sa Makati Medical Center. Gapasalamat gid ako kay Agnes Panlilio sa gugma kag kalooy na. Salamat gid sa tanan nga nagbulig paagi sa kuarta o sa pangamuyo. Salamat sa naghigugma nga abyan ko indi ko run makilala. Kon sa diin man tana kaja buhi ang mga alaala. Ano bala batyagon mo? Naisipan kita kag nasulat ang aton istorya habang may memorya pa ako agud nga indi madura Ang Premero Nga Gugma ka abyan ko Nelson Carino!! Ano bala batyagon mo ?
Kon mabasa mo Patawad Na.

Salamat man sa inyo nga tanan sa pagbasa . Kabay makatugro kasadya nga may paglaum, pagpasalamat, pagpatawad, pagtoo kag pagsalig sa atun Mahal nga Makaako!! Ang Dios ang magpadayon sa pagpakamaayo sa aton tanan tanan! Salamat Ginoo sa akon 31 anyos na anibersaryo sa pangarawa ko nga kabuhi!

7 thoughts on ““Ang Bookmark Premero Nga Gugma” ni Elma “Nenen” Ayson-McKeown

 1. Sky Obaga Alvarez,

  Salamat gid sa inyo nga pagbasa kag komento lab & nehma….nagapasalamat man gid ako sa aton Mahal nga Dios nga buhi ako kag nakilala ko man kamo isara sa mga nagapalangga man kanakun. Palangga ko kamo..Ang aton Ginoo magpakamaayo kaniyo nga darwa kag sa maabot nga baby na makatugro kaninyo ka full/bundle of joys..God bless your family!!

  Like

 2. Kaja gid nga adlaw October 14, 2011, 31st anibersaryo kang pag aksidente ko..To God be the Glory..I thank God for my life.

  Sometimes i find myself in what feels like a hopeless valley without the strength to go on. When this happens, it’s important for me to recall God’s promise.
  “He gives power to the weak and strength to the powerless”. Isaiah 40:29
  “Don’t be afraid, for I am with you. Don’t be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand”. Isaiah 41:10.

  Salamat gid sa inyo nga tanan sa pagbasa kag komento. God bless us all!!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.