Paalam, Pinalangga nga Lex ni Elma Ayson-McKeown

Mayo 4, 2017, Huwebes, pumanaw na si Lex, ang amun kuti. Aga pa, alas nueve, pagbukas ko ka gawang para sa darwa ko ka mga kuti nga sanday Bob kag Egypt nga sa sulod balay, samtang si Lex sa guwa gapabilin sa idalum kang covered porch nagaturog. Wara ko run tana ginadara pasulod sa balay kang…

Nakalupad Liwan Ako! ni Elma Ayson-McKeown

Sa malawid nga panahon, ang pagpasensya ko sa paghulat ka tama nga oras kag tiempo, natuman gid man. Sa kagustuhan man gid kang atun mayad kag mahigugmaun nga Dios, nabaton ko ang regalo na nga buhay ko run ginahulat. Biyente tres anyos man gid ang nagligad nga ako nabarian ka pakpak nga indi makalupad. Bisan…

“Sa Malawid nga Panahon Pagkatapos ka 22 Anyos” (Katapusan nga Bahin) ni Elma “Nenen” Ayson-McKeown

Ang Una nga Ginbisitahan kag Nakilala Sa ubos lang ang balay nanda ni Wyatt, ang bata nga akun ginabantayan. Bisan dulum run ang hapon nagpanaw kami ni Manang ko para magbisita sa pamilya Blier. Dara man namun ang ana nga iturugro kananda halin sa Hawaii. Masadya gid kay pagsulod namun wara kami ka panuktok sa…

“Sa Malawid nga Panahon, Pagkatapos ka 22 Anyos (Bahin 1)” ni Elma “Nenen” Ayson-McKeown

Ang akun pinalangga nga Manang Sally Haywood mabisita sa Maine! Daw ano kasadya ang akun nabatyagan. Adlaw-adlaw nagakalangkag ako sa akun Manang nga wara ko nakita buhay-buhay run. Kang Septeyembre lang, nagbisita man rugya si Manang Ebonia B. Seraspe kanakun. Bisan pira lang ka adlaw, nasadyahan gid ako. Gani nalipay gid ako halin kang adlaw…

Ang Pagbisita ni Manang Ebonia B. Seraspe sa Maine, USA (Katapusan) ni Elma “Nenen” Ayson-McKeown

Klik para mabasa ang Una nga Bahin. Sakay sa Kotse ni Ilea Blier pauli sa Wales Nagpanaw guwa kami sa bilding paagto sa sarakyan diin sanday Ilea kag Duane Paul gahulat kanamun. Pagkatapos magpakilalahay, dietso run kami nag-uli. Halin sa South Portland, nag-agi kami sa Gray pa Wales. Adlaw gid nga may Supermoon kag Lunar…