Ang Pagbisita ni Manang Ebonia B. Seraspe sa Maine, USA (Katapusan) ni Elma “Nenen” Ayson-McKeown

Klik para mabasa ang Una nga Bahin.

Andrews Farm
Andrews Farm
Sakay sa Kotse ni Ilea Blier
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
pauli sa Wales

Nagpanaw guwa kami sa bilding paagto sa sarakyan diin sanday Ilea kag Duane Paul gahulat kanamun. Pagkatapos magpakilalahay, dietso run kami nag-uli. Halin sa South Portland, nag-agi kami sa Gray pa Wales. Adlaw gid nga may Supermoon kag Lunar Eclipse. Kasanag kang gabii kag pasado alas siete run kami nag-abot sa balay.

Welcome sa Balay Ko Manang Ebon
Sanday Lex kag Bob, ang akun mga kuti ang nagsugata dayon kay Manang Ebon. Pagsulod sa balay, dayon ang kupkupanay kag kumustahanay ni Louie nga akun bata kay auntie na Ebon kag dara kang mga bagahe sa kuwarto kanga kun agut nga si Matthew.

Nakaraha run ako lagi kang sinigang nga baboy, mais, kan-un, kag steamed lobsters para sa iyapon. Ginpalibot ko anay si Manang Ebon sa sulod kang balay bag-o kami nagkaun. Atubanganay sa lobster nga mapula-pula, kasadya kang amun istoryahanay. Pagkatapos nagtawag gid ako kay Nanay sa Patnongon para mahambal kag makilala-mabatian na man ang boses ni Manang Ebon sa telepono. Nasadyahan gid si Nanay. Te bisan kapoy, late run kami magturog ni Manang Ebon.

Sunod nga Adlaw, 28 Septeyembre 2015
Aga pa kami nagbugtaw kag nagpamahaw kang pancake, bacon, kag itlog. Pagkatapos nag-agto kami sa hardin. Ginlibot namun ang mga tanum, laswa, kag bulak; dara pagpanglitrato. Tapos nagtour si Manang Ebon kang akun kalupaan. May nakita tana nga mga makul sa mga kahoy nga gatindog kag sa natumba. Dya ana gid ginbul-an ka litrato. Amo man ako, e, dara video pa. May nakita si Manang Ebon nga mga wild turkeys. Abi na mga tulabong. Pero mga wild turkey nga nagaparanaw sa likod taramnan pasulod sa kakahoyan. Nakita na man ang mga raspberry kag namupo dara hungit sa baba. Nag-pear kag apple picking man kami.
Ebonmoos
Nagtour man kami sa kalupaan kang kaingud balay, panaw sa marapit nga pond sa lupa kang Hamel kag Blier. Nagdiretso kami kag naghapit sa Andrews Farm. Ang Andrews Farm isara ka National Bicentennial Farm kang una nga mga settler sa Wales. Malapad ang kalupaan, imaw ang iban pa nga mga dairy farms sa Wales. Sa amun pagpanaw, gahapit kami magkodak ka mga sapat, wild flower, tanum, kahoy kag mga makul nga gatubo sa kahoy. Kami nga darwa lang ni Manang Ebon ang maagyan ka sarakyan. Isara ukon darwa ka sarakyan ang nagaagi kanamun. Daw kami lang ang tawo, hay wara man gani tawo ang mga balay ukon barn. Wara man it nagataghol nga ayam kanamun. Pagpadayon namun sa pagpanaw, paubos-padulhog-pasaka sa dalan hasta sa kalupaan ka mga Austin. Naghapit kami rugya sa Austin farm kag nagpalitrato sa atubangan kang 100 acres nga lupa nga ginabaligya -auction – umpisa $10,000.

Nagnagpanuktok ako sa balay hay raad mabisita kami kay Mama Ruby nga retired teacher kag 84 anyos run. Raad ipakilala ko kay Manang Ebon tana kag sigurado gid nga masadyahan mag-istorya. Pero nagakaturog gali kuon ni Papa Horton. Mabalik lang kuno ako liwan. Pero wara run it tiempo kami ni Manang Ebon. Hasta na lang kami rugya sa mga Austin nagpundo sa pagpanaw kag wara na kami magdiretso sa Brownells Farm sa Avenue Road. Bag-o kami nagpanaw pasaka balik sa balay, nagpungkoan kami anay sa kahoy nga swing kag magpalitrato kag mag-inom ka juice nga gindara namun. May energy run kami nga nagpanaw liwan balik sa balay. 2 milyas ang amun ginpanaw paagto pabalik. Kapoy gid pagsulod sa balay. Nagpahuwayhuway kami nga darwa sa amun kwarto kag naturogan. Mayad hay wara si Wyatt sa adlaw nga dya nga akun pagatutoran kag bantayan.

Ako ga-enjoy pamuol ka mga mushroom.
Ako ga-enjoy pamuol ka mga mushroom.

29 Septeyembre 2015
Aga pa gid kami nagbugtaw kag nagpamahaw kag nagpanaw sa pihak ruman nga parte ka dalan kang Andrews Road. S’yempre pa-litrato liwan opisyo namun nga darwa. Darwa lang man gid ka sarakyan ang nag-agi kanamun paagto kag pabalik sa balay. Ang katapusan nga balay nga gin-agtunan namun amo ang balay ni Chris Andrews nga may ginabaligya nga itlog kang manok. Hay nabasahan ni Manang Ebon ang sign marapit sa mailbox: “Eggs for Sale $2.50 /dozen.” Kuon Manang Ebon, “May dara ko rugya nga kuarta, mabakal kita itlog”. Ay ti, nanuktok kami. Wara it may nagguwa sa puertahan. Nag-agtu ako sa likod balay, wara man gid it tawo sa palibot kundi nagbalik na lang kami. Sa dalan, liwan nagpanglitrato kang mga balay, baka, bulak kag kahoy, inum ka juice dara namun para may energy liwan hasta pabalik sa balay.
Sangka oras tanan ang amun napanaw sa 2 milyas pauli. Kag akun man gid napakilala si Manang Ebon sa kaingud balay, ang pamilya Herrick. Man-an nanda run man nga maabot si Manang Ebon. Gani welcome man gid nanda tapos nagpalitrato imaw kananda. Masadya gid man may bag-o sanda nga nakilala partidos ko.

Pagkatapos nagpanaw kami pa-Blier. Mayad si Lori sa balay na nakaabot run halin sa lubong ka tiya ka bana na. Akun man ginpakilala si Manang Ebon kay Lori, ang Nanay ni Ilea. Tapos istoryahanay kag nagpalitrato, nag-uli kami kag nagmeryenda kag nagpahuway. Naturogan man gid kami kag handa sa pag-abot ni Wyatt halin sa eskuwelahan nga ipanaog ka school bus driver nga si Paul sa atubangan ka balay.

Bugtaw run kami nga darwa kang nag-abot ang school bus. Ako sa guwa gahulat sa idalum ka pine tree sa diin may purungkoan para dyan kami ni Wyatt mapungko magkaun ka snacks kag dara patapos himo ka anang homework dara man ang pagbasa ka anang libro. Isara ka oras ang pagtapos ka assignment kag basa libro dayon nagsulod kami sa balay. Tungud nga man-an run ni Wyatt si auntie na Ebon rugyan sa sulod balay, dayon na parapit kag magpakilala. Padayon ginpabasa ka libro para mabatian kag mapamangkot ni auntie na Ebon sa ginbasa na. Pagkatapos nag-uli run kag ako man, nakaraha kang apple crisp kag ginat-an nga kurbasa, sitaw nga may orang, kag nag-iyapon kami. Katapusan nga gabii ni Manang Ebon sa balay. Sa bilog nga gabii hasta magkaagahun, mabaskog ang hangin kag madamol ang uran.

Si Manang Ebon sa mga bulak nga cosmos.
Si Manang Ebon sa mga bulak nga cosmos.

30 Septeyembre 2015
Aga pa kami nagbugtaw. Ang plano, sugatun kami nanday Meldred kag Noel Bacani pa South Portland. Sayud ang tiempo maglagaw kag ang balita duro ginabaha nga lugar sa South Portland bisan ang lugar marapit sa airport ilabi na gid ang St. John kag Commercial St. Alas diyes kang aga kami sugatun pero ang kaagahun sige gihapon todo ang uran kag mabaskog ang hangin. Nagraha ako ka grilled ham egg cheese sandwich sa English muffins nga tinapay kag nag-tsa kami. Pagkatapos kaun, naghulat kami nga maabot ang magsugata kanamun pero nagtawag si Meldred pasado alas diyes run. Nagpamangkot kon ang uran sobra ka todo rugya kanamun kag kuon ko nagauntat run gawa pero nagabalik man. Pasado alas dos run ang pag-abot nanda Meldred kag Noel. Sige pa gihapon ang todo uran kag mahangin. Nasadyahan man gid ako nga nakita kag nakilala nanda nga darwa si Louie kay katu una nga pag-agto nanda wara nanda nakita ang darwa ko ka bata.

Biyahe Namun Paagto sa South Portland
Nagauran halin sa balay nga nagpadalagan ka sarakyan si Noel nga may paghalong man gid sa pagmaneho. Naghapit kami sa Chinese Buffet para magkaun. Sadya gid amun istoryahanay sa Kinaray-a, Hiligaynon, Tagalog. Gasaramo na lang amun ginahambal. Hasta na lang ang amun ka-grupo sa lamesahan nagpamangkot kon Filipino kami. “Huod, taga- Antique kag Pampanga,” sabat namun. Sanda nga darwa, taga- Cotabato kag Batangas. Sanda amo si Jones Nicolas kag Wally. Ay, ti, nagpalitrato kami imaw nanda. Gakinahanglan ni Jones magpadara ka package sa Pilipinas kag may box si Meldred nga itugro kay Jones nga gamitun na agod matawgan kag mapick-up kang kompanya ang iparadara nga box sa Pinas. Ginpasunod nanda kami ahapit sa anda balay. Nagsulod kami sa balay nanday Meldred kag Noel kag nag-istoryahanay hasta pasado run alas seis gabii. Nagbayluhanay kami ka adres kag telepono para mapadayon ang koneksyon. Wara it makapareho kanatun nga mga Filipino kay masadya gid man kon magkiritaay. Naglagaw pa kami kang gabii nga dya bangod natapos run ang uran.

Paglagaw sa Scarborough, Maine
Sa Cabela’s kami nag-agto para makita ang mga nanarisari nga mga sapat nga gin-taxidermy lamang pero daw abi mo matuod nga sapat pareho kang Moose, Bear, Deer kag duro pa nga klase. Ang mga ginabaligya s’yempre mga kasangkapan garamiton, mga bayo kag iba pa nga kon ano para sa hunting kag fishing. Wara man kami it ginbakal kundi naglibot lamang kag maglantaw sa amo nga tiendahan. S’yempre sige lamang hala buol ka mga litrato sa guwa kag sa sulod.

Si Manang Ebon.
Si Manang Ebon.

Sunod sa Shaw’s kami nga tiendahan kang mga pagkaun naghapit. Sulod kami nga apat, ang mag-asawa nga Meldred kag Noel nag-order ka lobsters kag kami ni Manang Ebon sa mga karbasa nagalantaw turuk kag buol litrato ka nanarisari man nga klase kang kurbasa. Ang iban gani may pareho sa hardin ko parehas kang exotic squash, acorn, butter squash kag banana squash. Kanami lang makita ang kon ano nga mga klase kag presyo kang mga kurbasa.

Pagkatapos nagbalik kami sa balay nanday Meldred kag Noel. Nagraha kami ka lobsters para panyapon namun nga apat. Samtang nagaraha, gapamati- lantaw kami ka Tagalog teleserye nga “Pangako Sa Iyo.” Mga alas otso run sa gabii kami nakatapos panyapon. Hasta na lang nakaisip si Meldred nga i-utdon buhok ko kag ikoloran para indi bukay agud tu mangin bata man itsura ko. Gusto gid paguwapahun pa gid ako kag makita ni Manang Ebon bag-o mabalik sa Texas.

Gin-umpisahan na kag natapos kag ginpakodakan halin sa primero nga pagkolor hasta nakita ang bag-o nga kolor kang buhok ko. Si Manang Ebon naman masadya sa paglitrato kanakun kag hambal na, ”Nen, ikaw liwan ang akun i-model.” Salamat gid kay Meldred sa pag-obra sa buhok ko. Ginpabag-o na gid akun itsura paagi sa buhok ko nga indi na maputi. Gayuhom si Noel kang makita, nasadyahan man magturuk kanakun. May bag-o man nga blouse nga ginhanda si Meldred para isuksok ko sa sunod nga adlaw.

Kaimaw sanday Noel kag Meldred, Jones kag Wally kag si Manang Ebon.
Kaimaw sanday Noel kag Meldred, Jones kag Wally kag si Manang Ebon.

01 Oktubre 2015
Aga pa kami ni Manang Ebon nagbugtaw. Hasta na lang nagbugtaw run man si Meldred kag nag-umpisa raha para sa pamahaw. Kang makapabanyo kang nakita ko ang kaugalingon, nahangyos man ako: Ako rian? Kag magyuhom. Bag-o akun itsura sa bag-o nga buhok kag bag-o nga blouse. Pagtapos namun pamahaw, gindara na namun si Manang Ebon sa airport. Alas diyes y medya ang departure ka eroplano nga sakyan na, ang United Airlines. Nagpalitrato pa ruman kami anay. Kang maka-check in run si Manang Ebon, kami ni Meldred nagguwa kag nagpanaw sa maramig ang dapya ka hangin. Rayu pa ang parking lot sa diin gahulat si Noel kanamun nga darwa.

Hatud Balik sa Balay
Pagkatapos hatud kay Manang Ebon, ako ruman ang ihatud balik sa balay ko sa Wales. Bisan kahapon lang ang bagyo nag-agi, parehas nga kon turukon ang lugar nga ginbaha daw wara man it bagyo kay ang lupa maramara man gid. Pasado alas diyes kami nag-abot sa balay kag wara run nanaug kag magsulod sandat Noel kag Meldred. May appointment pa sa doctor si Meldred. Akun na lang sanda ginharukan kag ginkupkopan paalam dara ang pagpasalamat nga ang Dios magpakamaayo sa andang pagbalik sa South Portland. Ginaturuk ko ang paghalin kang sarakyan nanda hasta nadura sa akun panurokan.

Kag rugya na lang kutob akun istorya.

Ang akun pangamuyo para sa tanan: Kabay ang pagpakamaayo kang atun Ginuo magapadayon sa kada isara kanatun agod magapabilin kita nga may pagsalig kag pagtuo. Salamat kaninyo tanan.

2 thoughts on “Ang Pagbisita ni Manang Ebonia B. Seraspe sa Maine, USA (Katapusan) ni Elma “Nenen” Ayson-McKeown

  1. Salamat gid Pangga Gen sa imo pagpost kaja nga istorya kag sa imo gid nga tiempo gintugro para padayon rugya sa balaysuginanun. Ang pagpakamaayo kang atun Mahal nga Dios magapadayon pabilin kanimo sa oras oras nga tanan.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.