Skip to content

December 13, 2015

“Sa Malawid nga Panahon, Pagkatapos ka 22 Anyos (Bahin 1)” ni Elma “Nenen” Ayson-McKeown

by Pangga Gen
Pahkitaay namun sa airport ni Manang Sally.

Pahkitaay namun sa airport ni Manang Sally.

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Ang akun pinalangga nga Manang Sally Haywood mabisita sa Maine! Daw ano kasadya ang akun nabatyagan. Adlaw-adlaw nagakalangkag ako sa akun Manang nga wara ko nakita buhay-buhay run. Kang Septeyembre lang, nagbisita man rugya si Manang Ebonia B. Seraspe kanakun. Bisan pira lang ka adlaw, nasadyahan gid ako. Gani nalipay gid ako halin kang adlaw nga akun naman-an nga ang akun Manang Sally may ticket run; handa kag sigurado man gid makapanaw bisita rugya kanakun.

Halin pa kang 1993-94 – Kami sa Hawaii
Siguro indi kamo magpati nga sa malawid nga panahon wara kami nagkitaay. Bisan pa nga sa Hawaii lang tana kag ako rugya sa Maine. Kang 1988 pa magagmay ang akun darwa ka bata kang kami nakabakasyon. Halin katu wara kami nakabakasyon sa Pilipinas. Sa Hawaii kami nag-istar kaimaw ang Tatay, Nanay, ang Manang ko kag pamilya na kang tuig 1993-1994. Halin katu kang nagsaylo kami rugya sa Maine wara na kami nagkitaay liwan. Duro ang mga pinalangga sa kabuhi nga nagpanaw run sa pihak nga kinabuhi kag wara ako nakapauli. Pero bisan pa nga wara kami gairimaway, kami man gid gapadayon tawganay sa telepono kag sa pagsulat wara kami gakalipat. Padayon ang amun komunikasyon ilabi na gid nga may Facebook.

Kang 21 Oktubre 2015 – Ang Pag-alaw-alaw kay Manang Sally
Salamat sa pag-atipan kag pagpakamaayo kang atun Mahal nga Ginuo, ang plano ni Manang ko Baby natuman man gid. Tana nag-abot rugya sa Portland, Maine Jetport (PWM) kag amun naalaw-alaw sa PWM sa bulig man ni Joe Turcotte nga amigo kang akun agut nga bata nga si Matthew.

Sa amun pag-alaw-alaw, kaimaw ko ang akun pangarwa nga bata nga si Louie, kag si Joe Turcotte ang amun private driver. Tungod nga marayu pa ang Wales sa South Portland maaga pa kami nagbugtaw kag naghalin sa balay. Ang arrival kang Jetblue Airways halin sa JFK New York ay 12:50pm. May oras pa kami nga tatlo nagpamahaw igma sa Five Guys Restaurant nga marapit lang sa airport.


Pagkatapos kaun, nagbalik kami ni Louie sa airport. Sakto gid nga nagland run ang Jetblue. Pagsulod sa bilding, deretso kami ni Louie sa escalator. Wara run it nagapanaog nga mga pasahero. Nagkuon si Louie, “Mama, let’s go in the baggage area to check Auntie Sally there.” Nagsabat ako nga tana lang magcheck, pabilin lang ako basi wara pa kapanaog ang mga pasahero. Nagkuon kanakun nga indi na makilala ang tiya Sally na. Pagkabalikid ko nakita ko gid si Manang Baby nga gatalikod samtang gaistorya sa Americana. “Sis,” tawag ko. Nakilala ko gid akun Manang bisan likod na lang nakita ko man-an ko run nga tana.

Nagkupkopanay kami, naghiribion man gid ang akun Manang Baby sa kalipay. S’yempre masadya man gid kami nga nagpaletrato sa Welcome to Portland. Nalipay man gid si Joe nga ginpakilala ko kay Manang Sally. Gapasalamat man gid ang akun Manang kay Joe sa pag-imaw alaw-alaw. Ginbutang namon ang bagahe sa kotse ni Joe kag nagpanaw kami ni Manang Sally kag Louie sa Rental Car hay may reserba run tana kag ibul-on na lang sa opisina ka Hertz. Ginbuol namon ang yabi kag tatlo kami nagpaletrato pa kaimaw ang amun bag-o nga nakilala sa airport. Masadya gid nga ginsakyan kag gindrive ni Manang ang Toyota nga puti parehas man ka kotse ni Joe nga Toyota pero pula. Nag-irimaw kami kag nagsakay ako sa kay Joe kag si Louie sa kay Auntie Sally na bisan nga may GPS mayad nga may ginasundan nga kotse kag may imaw nga navigator nga hinablos na.

Pag-abot sa Wales sa Balay Ko

Welcome sa balay ko Manang Sally! Pagsulod sa balay ang tatlo ko ka mga kuti nga sanday Bob, Egypt kag Lex gahulat man gid. Kasadya nga dayon bukas kang maleta kag may mga pasalubong para kanamun nga tanan. May mga tsokolate, kape, cookies, dulce, mga Hawaiian t-shirt kag iban pa. Gintugruan man si Joe para gid kana kag sa pamilya. Bisan nga kapoy si Manang Sally wara man gid katurog hala sige lang istorya kanamun. Nag-agto sanday Louie kag Joe sa KFC para sa amun pagpanyapon. Mayad man kay off man ni Joe sa obra na gani may time gid mag-stay anay sa balay kag mag-istoryahanay. Darayawon kag salamat sa Ginuo nga ang tanan mayad: nakaabot si Manang Sally luwas sa katalagman. Rugya sa Maine nakaimaw namun tana sa sulod ka darwa ka semana.

(PAGAPADAYUNON)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.