Ang Recipe kang Lasagna halin kay Papa Jim

http://youmeandglutenfree.com
http://youmeandglutenfree.com

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Luyag ko ipamaan kaninyo ang matuod-tuod parte kanakun kun pagraha ang pagahambalan. Tungud nga ako ang pinakalibayon sa panimalay ka Ayson, bisan pobre lang kami wara gid ako nagtudo ka pangobra magtuon sa pagraha ka mga pagkaun. Si Nanay ko lamang ang nagaraha. Gabulig lang ako lantaw hasta nga raha run kag ihanda sa lamesa kag kami tiriripon nga magpasalamat sa Dios nga may pagkaun sa lamesa bisan uga kag lamayo ukon bilog nga asin ang iduldul sa kan-un. Kon kaisa daw may party man kon may inihaw nga manok ukon karne kag bisan pa ang mga laswa nga linapwahan hay kanamit man gid ang akun kaun. Kapin pa kon may igi, kuol kag tibo-tibo (hidlaw gid ako), kanami lang magsupsup. Kanami nga buhay ang pagkaun nga gina-alima lang. Ilabi na gid kon may ginisa man nga itlog ukon gintanuk. Masadya man gid kami nga magbugto magkaun nga ginahuray-huray ni Nanay kanamun, bisan nga wara run para kana, basta lang kami nga mga bata na may ikan-un bag-o mag-agto sa eskwelahan.

Richard Magbanua /http://notecook.com/soup/distinctly-kinaray-a-food/
“Linapwahan” / Richard Magbanua /http://notecook.com/soup/distinctly-kinaray-a-food/

Dumduman ko man nga kon makapanalog sa suba kang Ipayo si Tatay, may isda nga ubog kag may kalampay kag orang nga dara. Nami run dya sa laswa, sinabawan, kag kon kaisa paksiw nga pinamarhan ukon binuog nga isda. Ay kanami lang panumdumon nga ang kauna nga pagpangabuhi bisan imol lang may pinadayunon nga pagsarig sa Ginuo. May handum pa kon ano pa nga mayad nga makaun parehas kang indi pirme matirawan halin sa biscuit, mamon nga tinapay, cookies, cake, sari-sari nga dulsi kag iba pa nga matam-is, amo man ang darapli nga isda parehas kang bantalaan, kag karne kang baka kag baboy.

Nakatapos ako sa elementarya kag high school nga wara gid nagtuon magraha. Bisan pa kang nag-kolehiyo run ako, ang akun mga tiya Lourdes kag Rosie ang akun kaimaw. Sanda ang nagaraha para kanakun. Ginapreparar run nanda para kanakun. Hasta nga na-aksidente ako, ako amo man nga ginatatap kag ginapakaun. Nagbalik ako sa kolehiyo nga may timbang nga akon man pakaisa. Ako isara ka prinsesa. Amo dya ang matuod. Wara gid ako nagpangabudlay ka tudo.

Hasta nakaagto ako sa Japan, ang akun Manang Sally nagakuon kanakun nga magtuon sa pagraha ka pagkaun. Ang sabat ko, “Andut pa ako matuon magraha, indi man ako mamana kang Kano.” Sobra ako ka matig-a ang ulo, parasabat. Ang stubborn bala haw nga hambal. Hasta nag-abot ang tion nga may nagapangluyag kanakun. Akun man dya ginsugid, nga ako indi kamaan magraha, gani kon gusto na ako, darhun na lang ko sa restaurant, eh. Nakayuhum lamang kanakun ang nagapangluyag nga amo man ang akun napamana. Ay ti, abi ninyo gindara na gid man ako sa Guam kag rugto wara man ako nagaraha: puro na lang sandwiches akun ginahanda kag mag-order ka pagkaun sa restaurant; kon kaisa, nagadara ka pagkaun ang akun bana para akun man matirawan ang kon ano nga klase ka pagkaun. Tungud nga pirme man ako ginabayaan ukon ginabilin nga nagaisarahanun sa apartment namun, wara man ako ti hilig nga magtuon sa pagraha.

Nagabusong run ako kang nag-umpisa ako maghambal sa akun bana nga gusto ko magtuon magraha. Ang una gid nga ginbakal na amo ang libro nga The Good Housekeeping Cookbook. Akun man gid ginbasa kag duru lang nga mga recipe. Wara ko man gid dya natugruan ka atensyon hay gani wara ako ti hilig kag indi ko gusto magraha. Wara man abi tana nga handaan ko. Gani, hasta na lang nagplano maabot sa Guam ang akun ugangan nga laki, si Papa Jim, para may imaw bantay ako sa sangka semana samtang gapalupad ka eroplano sa kahawaan ang akun bana. Hay salamat, wara man gid madayon katu ang pag-abot ni ugangan.

Abi ninyo, ang una ko gid nga ginraha amo ang spaghetti. Ay sus, kuon ko sa isip ko, mahulas lang gali dya himuon. Pero may ginpadara si ugangan ko nga laki nga recipe ka lasagna. Nakita ko run man dya nga ginpreparar ni Manang Sally. Ginsunod ko ang recipe, nga halin pa sa ginikanan ka akun ugangan sa Ireland kag gusto na nga matun-an ko para makaun man ka anang kaapuhan.

Hasta kadya, akun man gid dya ginaraha kon mahidlawan kag kay man mahulas lamang. Gusto ko man dya ipaambit kaninyo kun luyag man ninyo tun-an:

Lasagna, the Irish Way Recipe

Ingredients:

1 lb minced beef (real irish)
1 pt ricotta cheese
1 egg (beaten)
1 pinch dried basil
1 pinch dried thyme
1 pinch dried oregano
2 garlic cloves (crushed)
8 ozs shredded mozzarella cheese
8 ozs spaghetti sauce
12 lasagna sheets
3/4 cup parmesan cheese

Total Time: 1 hrs 5 mins, Prep Time: 20 mins, Cook Time: 45 mins

Directions:
1. Preheat oven to 350°F (175°C) Gas Mark 5.
2. In a medium skillet over medium heat, cook the meat until brown. Once cooked, drain and leave to the side.
3. Mix your ricotta, egg, basil, thyme, garlic and oregano and half of the mozzarella cheese.
4. In a 9×13 baking dish with a little of the spaghetti sauce. Place three of the lasagne sheets over the sauce. Spread a layer of the cheese mixture and then a layer of the meat mixture over it and repeat until mixtures are all gone. Top the lasagne with the left over mozzarella and parmesan cheese.
5. Cover with foil and bake in a preheated oven for 30 minutes, remove foil and bake for a further 15 minutes until the cheese browns and the lasagne appears bubbly.

May pahabol pa nga sulat kanakun:

Nenen Elma, this is a really good way to eat proper Lasagna! I have always eaten this since I was small and really enjoyed it.

Love,
-Dad

Sa sunod nga Biyernes, ipaambit ko kaninyo ang recipe nga natun-an ko kay ugangan nga baye, si Mama Pat, kang una tana magbisita kanamun sa Colorado Springs.

2 thoughts on “Ang Recipe kang Lasagna halin kay Papa Jim

  1. Pangga Gen, salamat gid sa post mo kadya ka istorya tungod sa pagkaun hay tama tama gid nga gaselebrar kang 25th birthday ang akun pangarwa nga bata si Louie kag 29th wedding anniv ko kadya gid nga adlaw Septemeber 05. God bless! muahhh muahhh

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.