Bata, Bata, Naga Ikaw Nadura?

Kang bata pa ako, abi ko masubo ang istorya kang akon kabuhi. Binaya-an kang nanay, pinabay-an kang tatay. Mayad lang ginsapupo kang sangka tatay nga may bulawanon nga tagipusuon kag ginbaton kang sangka nanay nga saku sa pag-atipan kang anang anum ka mga bata. Pero kang natapos ko ang kolehiyo kag nag-umpisa obra sa sangka…

Gugma sa Shanghai

Gusto ko maglagaw, mag-biyahe sa mga nagkalain-lain nga lugar pero bisan makapira dun ako magsakay sa eroplano, nahadluk ako gihapon. Sa kadyang bakasyon rugya sa Tsina nagdesisyon kami ni banahon nga maglagaw sa Shanghai, isara sa mga financial hubs kang Asya, agud makalikaw sa nagalala nga polusyon sa Beijing tuga kang mga palupok sa kadyang…

Ginabaligya: Limpyo nga Hangin!

Journalist at heart si Aimee Andaya Hilger. Maestra, asawa, abyan, mayad nga bata sa anang mga ginikanan kag kabugtuaan, kag ginakabig na ang kaugalingon nga sangka survivor. May mga lugar kag tinaga nga indi na pwede mahambal rugya bangod sa censorship sa kon diin tana. Pero hay matinguha gid tana magsulat liwan paagi sa dyang…