Bata, Bata, Naga Ikaw Nadura?

"Mga bata halin Mongolia hasta Thailand & Pilipinas."
Mga inosente nga uyahon nga nalabayan kang akon nga lente halin sa Mongolia, Thailand kag Pilipinas.Nagabanaag ang matuod nga kalipay.Kalipay nga daad ma-eksperyensyahan kang tanan nga mga bata sa bilog nga kalibutan.

Aimee Andaya Hilger/Pautwas Express
Aimee Andaya Hilger/Pautwas Express
Kang bata pa ako, abi ko masubo ang istorya kang akon kabuhi. Binaya-an kang nanay, pinabay-an kang tatay. Mayad lang ginsapupo kang sangka tatay nga may bulawanon nga tagipusuon kag ginbaton kang sangka nanay nga saku sa pag-atipan kang anang anum ka mga bata. Pero kang natapos ko ang kolehiyo kag nag-umpisa obra sa sangka estasyon kang telebisyon sa Iloilo, nakita ko ang nagkalain-lain nga mga miserable nga sitwasyon. Nagahibi ang dughan ko kon makakita ako kang mga bata nga nagapakilimos sa dalan. Masami ginasita ko ang mga nanay kag tatay nga ginagamit ang mga bata sa pagpangayo kang kwarta sa mga estranghero. Daw ginapihak ang dughan ko sa tagsa ka raid sa mga pula nga balay ilabi na gid kon may mga menor de edad nga mga babaye nga nalamon kang prostitusyon. Ang iba naghalin pa sa marayu nga probinsya. Ang rason, kinahanglan mag-obra para makabulig sa pamilya. Ang iba nagdumdom nga mang-empleyo pag-abot sa syudad. Malas Lang, bugaw gali ang nasug-alaw.

Prostitusyon, human trafficking, isara sa pinakabahul nga problema sa bilog nga kalibutan. Masami mga bata ang biktima ukon madali mabiktima. Bangud ayhan inosente pa ang mga paminsaron? Daw sa indi ako mag pati sa istorya kang sangka Africano. Nagbahol sa poder kang anang ginkilala nga mga ginikanan sa Europa. Matawhay ang pangabuhi bangud may sarang ang pamilya. Kang nagtaliwan ang nanay, ginpahalin tana kang tatay Kay kuno indi na matuod nga bata. Ginbakal lang sa Africa kag gindara sa Europa. Gingamit kang anang adoptive nga tatay para makapangasawa kang taga Europa kag makapanubli kang manggad kang asawa. Ang pobre nga bata sa masulod kang malawig nga tuig, wara nakama-an kang matuod nga istorya kang anang kabuhi. Sa diin kag kay sin-o tana naghalin? Daw sa kaangay lang nga gintakaw kana ang anang kaugalingon nga personalidad. Nagbalik sa Africa agud tultulon ang anang ginhalinan.

Nasubuan gid ako magpamati ugaring nabinagbinag ko nga maswerte gali ako. Bisan nga nagbahul ako nga wara na kilala ang nanay, wara gintago kang akon adoptive nga tatay kon sin-o ako. Ginsuportahan pa ako sa pagpangita kang ginhalinan ko.

Ginapanumdom ko ang mga kabataan nga biktima kang human trafficking kag prostitusyon. Pira ayhan kananda ang nakama-an kang andang matuod nga istorya? Pira ayhan kananda ang nagahandum nga balikan ang andang mga matuod nga pamilya? Base sa UN.Gift,ginabanta nga may 1.2 million nga mga bata ang biktima kang human trafficking sa kada tuig. May pinakamataas nga kaso sa bahin kang Asya kag Pasipiko. Masami nga pamangkot kang mga tawo, san-o ayhan matapos ang amo nga problema? Nabinagbinag ko nga samtang may kaimulon tuga kang nagahanggud nga populasyon, samtang may mga ginikanan nga wara it untat ka pamata bisan wara it ikasarang, samtang may mga bata nga indi maatipan kay raku ang mga libayon, samtang may mga ginikanan nga wara nakama-an kang andang matuod- tuod nga responsibilad, padayon lang nga magalala ang problema sa human trafficking.

4 thoughts on “Bata, Bata, Naga Ikaw Nadura?

  1. karuluuy gid man ang mga bata nga gina-abuso kag wara ti kabaskug magtindog para sa anda nga rights..dapat protektahan ang mga bata nga amo dya ang future nga katawhan kang kalibutan.

    Like

  2. Very nice story may mapupulot ka na aral talaga kaya dapat tayo magsumikap. Ng hindi tayo lumihis ng landas at para sa mga kabataan pag butihin ang pag aaral ,dahil tanging ito lamang ang tanging pamana ng ating mga magulang. Na hindi mananakaw ng kahit sinoman.GOD bless every one.

    Like

  3. Init gani nga balita kadya ang adoption kang mga Russian nga bata kang mga Americano. Maan, kaluluoy man. Sa pihak nga bahin, kinahanglan man kang proteksyon kang mga laye.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.