Skip to content

February 21, 2013

13

Ang Pinalangga Ko nga Amiga

by Pangga Gen

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Ang Pinalangga Ko Nga Amiga

Sylvia Sandio Albuera ang ngaran na
Biangskie ang tawag kana kang akun nakilala
Nagkitaay kami sa Kinaray-a.com
Ang mahigugmaun nga Tita Syl
Limug ka mga Kinaray-a
Paagi sa DYKA CMN Radio Station
Kag sa live streaming video
Bisan sa marayu ako sa Antique
Kaimaw ko adlaw adlaw nga tanan.

Indi ko pa tana nakita sa persona
Pero marapit gid tana sa akun tagipusoon
Sa kada harakhak kag kadlaw na
Mabatian limug na sa kada programa
Kag sa tawag ko sa telepono
Akun mahambal kag mabatian kadlaw na

Tungod kana gapasalamat gid ako sa Dios
Wara ti makapabatyag kag makaintiendi
Paris kang gugma na kaimaw ko adlaw adlaw nga tanan
Indi ko malipatan ang matam-is nga limug
Pirme na gid ako mapakadlaw kaimaw na.

Tita Syl ang mapinalanggaon ko nga amiga
Duro gid nga salamat dyan ikaw amiga
Imo man gid nakilala ang akun pamilya
Imo nakilala kag nakita sa persona
Paris man gid ako imo man nakita sa persona
Ikaw akun amiga kag bugto tubtub san-o
Palangga ko Ikaw Tita Syl
Sa gihapon indi kita malipatan,

-Nenen

Si Tita Sylvia.

Si Tita Sylvia.


To my dear Tita Syl my best friend forever,
Two years passed by quickly
I thought of you with love today
But that is nothing new anyway
I thought about you yesterday
And days before that too,
Watches you at my Dad’s funeral video
In silence I think of you
I often speak your name
All I have are memories
And your picture in a wall frame.
Your laughter on live streaming video
On air your voices heard in DYKA Radio
Four years together day & night
Those who mean the most
Your memory is my keepsake
Never really gone
For in my thoughts and in my heart
Your memory still lives on.
It feels like only yesterday
I heard sad news I remember so clearly
T’was my son Matthew’s birthday!

Kang 2006
Akun nakilala si Tita Syl aka Biangskie sa Kcom. Umpisa katu kami pirme lang nagaistoryahanay. Ako man gid gin-interview na sa programa May K Ka paagi sa pagtawag ko sa telepono kana. Malipayon gid nga ako ang gin feature na live sa radio DYKA! Siyempre akun run man tana ginpadarahan ka istorya kang kabuhi ko. Amo nga may info run dugang sa akun nga paghambal kana. Kaimaw ka mga miembro ka Kcom sa adlaw adlaw nga tanan sa pagpamati sa DYKA sa mga programa na ang kalipay nga indi mabaydan. Sa mga harakhak kag kadlaw na kaimaw namun nga tanan nga mga fans nga nagapamati adlaw adlaw kana. Kang una gid nga nakilalahay kami hay birthday na. Nagtawag gid ako on air, nagkanta ako kana kag nakabaton tana kanakun kang gift nga $50. Ay abaw, ginbroadcast na gid sa radio ang kasadya kag pasalamt na nga may nabatun halin kanakun. Aysus timo halin katu ang mga kakilala ko nagsambit nga andut wara sanda tana ginpadarhan ko ka-kuarta. Ginkun-an ko si Tita Syl, “Sa sunod indi pag ibroadcast nga may nabatun kaw.” Hahaha na lang ang sabat na kanakun kag ang hambal ay, ”Bay-i sanda ria magsabit hay palangga gid ako ni Nenen tana”. Gakadlaw lang man e ako kana.

Kang Pag-agtu ni Tita Syl sa Patnongon

Ginsugidan ko si Tita Syl nga nag-abot sanday Tatay kag Nanay halin sa Hawaii. May ipasalubong kana. Para man nga ma- interview sanda bag-o magbalik sa Hawaii para sa programa na May K Ka nag-agtu gid man imaw si Kidz. Aysus man-an run ka tanan nga inug-abot nanda gabantay run ang mga tawo sa karsada. “Rayu pa gale ang balay ni Tatay kag Nanay” kuon Tita Syl kanakun. Mayad ang pag-abi-abi nanday Tatay kag Nanay kananda nga darwa. Pagtapos interview, nabatian ko ang pag-istoryahanay nanda sa programa nga May K Ka.

Kang Pasko 2010
Dya ang katapusan nga binalaybay nga ginpadara ko kay Tita Syl kag ginbasa sa DYKA sa bilog nga Pasko 2010 nga ang back ground amo ang kanta, “Come all ye Faithful!

Happy Birthday Jesus

This Christmas of the year 2010
What can I give you poor as I am
If I were a shepherd, I’ll give you a lamb
Yet what can I give you Jesus?
I know you don’t need any mansion
Or a Christmas bells and a Christmas lights
I know every Christmas everybody’s busy
Buying gifts for everyone on their lists
But is there anything for you?
I realized this Christmas everything I did
from the past just the same but I remember
You don’t need a stable again.
I’m sure you need the best gift from me
Is to give you my heart
And fill up my emptiness
And let you control my life.

Ang Mga Katapusan Nga Sulat ni Tita Syl Kanakun

Amo dya ang sulat ni Tita Syl kanakun sa email: THANK YOU GID NEN AND MANANG BABY SALLY SA PAGSUPORTA NINYO, I WILL RECORD YOUR POEM KARUN PARA SA DEC 1, MABATIAN MO RUN SA AM AND FM BAND KA DYKA. I MISS NANAY SO MUCH TOO, HOPING TO SEE HER SOON. SOBRA GID KO KA BUSY ABI HAY HASTA 10:30 AKO SA GABII DYA SA DYKA HAHAHAHA. I DO PRAY FOR YOU AND MANANG BABY , REMEMBER GOD IS WITH US, HE WILL NEVER LEAVE US IN VAIN. I LOVE YOU NEN, AND I MISS YOU TO MUCH. MWAHHHHHHHHHHHHHHH, HUGSSSSSSSSSSSSSSS AND GOD BLESS.
Ta Syl forever

Ti, katu nga mga inadlaw ang Kinaray-a.com wara run naga-andar. Raad adlaw adlaw man ako magapamati sa ana mga programa. Raad adlaw adlaw man ako makayuhom kaimaw na. Kang katu nga inadlaw nagmasakit man ako kag indi ko tana maka chat. Kang nagbalik ang live streaming sa Kcom nagapasalamat gid ako nga nagbalik ako padayon sa pagpamati sa mga programa na.

Dya ay ang last email sabat na sa akun ginsulat kana: TITA SYL, SALAMAT GID PANGGA SA PAGBASA KA POEM KO..NAMI GID IKAW PAMATIAN. KADYA KO LANG NABATIAN GANI MONG WARA ABEH SOUND ANG DYKA KAG SPIRIT FM FOR AWHILE….GLAD TODAY NAKAANDAR NA.HAPPY MAN KO BISAN GALIGID KO DYA SA BANIG, MAY SAKIT KO KAG GABATYAG KAHIDLAW SA INYO TANAN KAG WARA PA KO KA LOG IN PA SA KCOM MAG CHAT COZ NOT FEELING WELL YET.HOPEFULLY SOON MAKA CHATTING DURO NAHIDLAW KANAKUN BAY…HEHEHE I LOVE YOU & GOD BLESS! MERRY CHRISTMAS! MUAHHHHUGGSSSS…..
NEN 4EVER

GET WELL SOON NEN, I PRAY FOR YOUR SPEEDY RECOVERY. HOPE YOU WILL BE IN GOOD SHAPE UPON READING THIS MESSAGE. SALAMAT GID SA SUPPORT PIRME SA DYKA. I LOVE YOU NENNNNNN. MANUGPROGRAM NA AKO EH. SWEET KISSES!

LOVE 4EVER TA SYL

Kang Kaadlawan kag Anibersaryo Na

Sa Facebook akun man gid ginpaambit ang video ni Tita Syl nga gabasa kang akun binalaybay para sa akun patay nga Tatay bilang pahanumdom kang kaadlawan kag kang Una nga Anibersaryo na kang December 28, 2011. Indi ko gid malipatan ang adlaw nga nabalitaan ko kang tana napatay. Nagahiribiun todo kag gasinggitan gid ako nga nagatumboan nga indi gid ako magpati nga ginbayaan na run ako. Katu kaadlawan man gid kang akun agut nga bata kag duro nga mga amigo kag amiga rugya sa balay iririmaw sa pagsaulog kang kaadlawan na. Katu nga inoras kang paghiribiun ko, nagtiringala ang kabataan ko kon andut. Te, ginsugidan ko sanda: “best friend forever passed away.” Ginkupkopan na lang nanda ako kag maghambal: “sorry.” Ginpalantaw ko sanda kang video na. Nagapasalamat gid ako nga kaimaw ko sanda kang nabatyagan ko ang sobra ka kasakit kag kasubo nga naduraan ka pinalangga, si Tita Syl! “Andut ginbayaan mo ako? Indi pa kita nagkitaay sa persona!” Amo ria ang pamangkot ko kana samtang gaturok sa letrato kag video na.

Sa Facebook, nasulat ko dyang binalaybay sa pagpanumdom kang kaadlawan ni Pangga ko Tita Syl kang nagligad nga November 03, 2012:

Tita Syl, I Love You

You’re a very special person
Much too special to forget
It’s your birthday today
Surely you celebrate your day
With the Lord Most High & loved ones
Up there where you belong!
In my dream we’re together
Playing on the white sands
You’re in a pure white dress
Full of Heavenly Glory!

Nagsulat gid ako kadya nga binalaybay tungod akun tana nadamgo. Sa akun damgo imaw ko tana gasipal sa maputi nga baras. Indi ko makita kon sa binit ka baybayon. Basta sa maputi nga baras kaimaw ko si Tita Syl. Sadya sipal namun nga darwa. Nadumduman ko nga sobra ka puti ang bayo na, ang sirak sobra pa sa bulawan. Ang nawong na sa gihapon makita ko ang kaaya-aya kang gugma nga maputli kag matuod.

Amo nga pamatyag ko, kaimaw ko si Tita Syl sa adlaw adlaw nga tanan. Imaw man kang akun mga pinalangga sa kabuhi nga marayu kanakun. Kang mapatay si Tatay, tana ang nagtindog kanakun kag nagbasa kang akun binalaybay. Tana ang akun nangin limug. Kag halin kang pagtaliwan na, nakilala ko man ang bugto na nga si Manang Virgie kag ang pamilya. Salamat Tita Syl sa pagpabilin mo nga buhi. Hasta sa sunod natun nga pagkitaay sa pihak nga kinabuhi!

13 Comments Post a comment
 1. Nenen Elma
  Sep 12 2013

  jigsz carnationzky, indi ko man gid malipatan si Tita Syl..daw kahapon lang gid…masubo pero sa gihapon hasta gakabuhi ako indi ko tana gid malipatan…mauhhh

 2. carnationzky
  Feb 27 2013

  subu gid man ang natabo kana…

 3. Nenen Elma
  Feb 25 2013

  Rose Leech: Kahiridlaw gid ang limog kag karadlawon ni Tita Syl…thanks twin sis.

 4. Nenen Elma
  Feb 25 2013

  Mga Komento halin sa facebook:

  Maria Rentsch: Thank you gid sa mga ginsulat mo, gaturo man luha ko ba……happy gid si Ibyang kang imong mga ginsulat, nabatyagan ko ria nga sigi basa ko na feel ko nga ja tana sa tupad ko kag naga hambal, kita mo Nyang duro ga palangga kanakon ti matuodtuod nga baratyagon kag indi salimpapaw kag pakitang tao lamang pareho sa tao nga gin palangga ko ti husto, nagsakripisyo nga di hamak, dayon ko sabat….. hmmmm pareho ang aton kabuhi, sigi lang may Dios ang Kalibutan, isandig ta na lang kana kay tana man lang nakamaan kang tanan nga nagakatabo sa aton kabuhi. ANG DIOS WARA GA KATUROG. Sa liwan pangga Nenen thanks a lot kag thanks sa posting sa wall ko…..I miss youuuu…. muahhhugsss.. I `lav u…

  Bingdana Cazenas Fernandez: Hi elm….ningsylvia and I have only one heart……thats all I can say….nice to be ur new fb friend…..

 5. Nenen Elma
  Feb 25 2013

  nong Bebot Dulalia Celerico, salamat gid..wara ti makakomparar sa amun pag-amigahay ni pangga ko Tita Syl..hay bisan si Tatay kag Nanay ko gapalangga man gid kana..kada tawag ko sa telepono kang sa hawaii pa ang Tatay kag Nanay..hay kada magplano bakasyon sa Antique gaisip gid si Tatay ko kana kon ano nga iregalo darhun na para kay Syl na…siyempre ang Pabango gid hay kuno daw paris nga pabango si Tita Syl sa tanan nga mga fans na 🙂

 6. kanami kang inyo pag amigahay ni ne sylvia nen,maskin wara kamo mgkitaay ka personal,sobra pa s magbugto ang inyo pgkila2hay,maskin ja lang s FB,siguro ginpadamgo kaw para makahimo liwan ka amo ja nga manami basahon nga estorya nga indi gd malipatan hasta ikaw nagakabuhi,pabilin nga ja lang tana pirme gabantay kanimo,ang matuod2 na nga amiga..God Bless You always,nen..

 7. Nenen Elma
  Feb 22 2013

  Halin kay Glenn Sevilla Mas — Naghiribiun gid ko pagkabati ko kang pagtaliwan ni Tita Syl. Ano abi ay kada uli ko kato sa San Jose, pirmi gid ako gahapit kana sa DYKA para mag-istoryahanay parte sa culture and arts sa anang programa.

 8. Nenen Elma
  Feb 22 2013

  dong Reynaldo Dela Pena salamat sa mensahe reply mo kadya nga istorya..paris mo ikaw ang una nga apo ni lolo mo sa Kcom nga nakilala kag kasadya na gid nga ikaw ginpakilala sa tanan ikaw apo na..nagailig man gid luha ko dong eh..parte kaw kang amun kabuhi kag kabuhi kang tanan nga nakilala mo sa kcom. salamat sa Dios nga nakapamukad kag nakaani kang ginpanggas ninyo paagi sa kcom nakabulig kag nagapabilin man gid sa kada isara nga tagparamati sa kay Tita Syl. kon mabasa dya ni sugar princess ako isara nga gapadayon panumdoum kana palangga ko tana kag ang tanan nga mga kabataan ko sa Kcom..salamat sa inyo nga tanan nga gapalangga kanakun.. salamat sa Dios buhi pa ako kag padayon lang kita… Love always!

 9. Nenen Elma
  Feb 22 2013

  sa facebook dya nga komento naghalin kay Alex Titoy Monteflor Abellon — Our family missed you Tita Sylvia…Nahidlaw ron kimi kang imong pagpanamyaw sa DYKA everytime nga may special celebration sa amon pamilya kag sa panamyaw mo kay Nanay kada programa mo…Salamat sa ALAALA….

 10. Feb 22 2013

  Nay Thank you for sharing this, nagahapdi man mata ko ka basa, hindi bangud may katarata o dara ka nagamal-man run ako hahahah, bangud nay duro it cemento ako nadumduman nga nagapabaskog sa akun kabuhi…i mean sentemento! halin kang ang K na website napundar, dasig man diya na dura pila man katuig gin man gabaka-baka dya agud mapadayun ang ana kabuhi, pero reality always reminds that changes always come… masubo guid! may paghinayang, may mga sakit man nasambit kag nagpabilin sa tagipuson, labi na guid kung rako kaw run nakilala, mga importante sa kabuhi kag daad maging parte man sa kabuhi….hays patas kay sugar princess..hahahah…
  Dugang run guid ang hapdi nay kang akun mata na gareply run ako, By prayer lang cguro, I remember Lolo, kag sa balay nyo sila tita kag lola, many years passed, i have wishes to see them but it’s not easy…
  Well like your dreams, you and Tita SYL playing in the white sand, they are just sweet memories i had with K and its people i have touched or had touched my life. The white sands and white robes might symbolized the perfect friendships that was planted in our hearts and mind. Im sure it will keep coming back because they are the sweetness of the earth. Love you always NAY! God bless!

 11. Alex M. Abellon
  Feb 22 2013

  Salamat manang Nenen Elma sa pag share kang imong “momories sa tunga ninyo ni Tita Syl…Pareho mo, ang amon pamilya may manami man nga relasyon nga nag-angot sa kabuhi ni Tita Syl…Una ko nakilala c Tita kang 1993 kang tana nag maninay sa kasal kang akun bugto nga c Nennen Marina kag ni Chief Engr. Rodrigo “Digoy” Sandig…Pirmi man tana naga-attend kang mga selebrasyon sa amon balay, nagapanamyaw sa DYKA kon isara sa amon pamilya nagahiwat kang kaadlawan kag ilabi sa tanan ang pagtugro na kahigayunan nga mapaambit ni nanay sa ANTIQUE MAY “K” ka ang estorya kang amon pangabuhi kauna hasta nga naagum namon ang kasulhayan sa pangabuhi…I was shock when i came home 2 years ago nga nabalitaan ko nga tana nagtaliwan few days ago lang…Tita Sylvia we treasure in our hearts those memories we shared while you are still living & we know that someday we will meet you in Paradise….We love you from manang Ceferina Abellon & children…

 12. Nenen Elma
  Feb 22 2013

  Pangga Gen, duro gid nga salamat sa pagpost kadya nga istorya..nagaturo man luha ko nga gabasa kag makita na ako nga gayuhom man gid kanakun 🙂

Trackbacks & Pingbacks

 1. Pag-abyanay halin/paagi sa Kinaray-a.com, Facebook, hasta rugya sa Balay Sugidanun | Balay Sugidanun

Leave a Reply

%d bloggers like this: