Bilang Sangka Florista

Toto Eking/Kabuhi OFW
Toto Eking/Kabuhi OFW
Ano gid bala ang obra ka sangka florista? Amo dya ang kalabanan nga pamangkot kanakon.

Ang florista sa pagka-intiende kang kalabanan naga-arrange kang bulak. Pero kon ikaw sangka florista ilabi run gid kon sa abroad, indi lang arrange ka bulak ang obra. Kumbinasyon kang nanarisari nga talento ang pagka- florista. Kinanglan manami ikaw mag-drawing kag alerto pirme ang paminsaron sa paghimo ka design hay rugya sa abroad gusto kang mga customer i-drawing mo ang design on the spot, sa atubang nanda. Kon magustuhan ang design mo, ma-order ang customer. Kinahanglan eksperto ikaw sa pagkombinar kang mga kolor kag aksesorya.

Ang pagka-florista dire-diretso nga pagtuon kang nanarisari kag moderno nga mga design kang flower arrangements, orihinal kag indi ginkopya sa libro.

Isara ko ka obra.
Isara ko ka obra.

Sa akon indi magkubos sa 20 anyos nga pagka-florista halin pa sa Pilipinas hasta rugya sa Bahrain, makuon ko nga sa adlaw-adlaw ko nga kabuhi pirme lang bulak ang akon na atubang. Kag sa kada ko pag-arrange ka bulak, may tyempo nga sa akon pag-umpisa wara pa ako it ideya ka design pero sa padayon ko nga pagtublok sa floral foam amat-amat nga nagasulod ang ideya hasta nga matapos. Kon kaisa daw indi man ako magpati nga makahimo ako ka design nga sa una pa lang wara gid sa plano.

Amo dya ang ginatawag nga kon palangga naton ang aton obra, ang aton propesyon, madali lang kag daw nagailig lang ang mga ideya. Matuod! Bangud ang kalabanan nga nangin madinalag-on sa anda propesyon amo ang mga sinsero kag may pagpalangga sa andang obra.

2 thoughts on “Bilang Sangka Florista

  1. kinahanglan gid man kang arte ang amo dya nga propesyon, ang mga kolor kag dagway kang mga bulak kag tanum naga-ekspresar gid man kang ginabatyag kag ginapinsar kang sanka tawo, nga gusto na ipakita kag ipabatyag sa iban!

    Like

  2. Mayad gid nga naistorya mo dya. Ineteresting! Gina-imagine ko ang samo man kang emosyon sa pagdesinyo mo kang bulak. Kon ano ayhan nga mga memorya ang nagadalagan man, amo man ang panan-awan. Salamat gid sa pagpaambit kadya.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.