‘Pag-ugyon sa Pagbulig’ ni Arlene ‘Jigsz’ Nietes-Satapornvanit

This slideshow requires JavaScript.


Fundraising sa Stirling, Scotland
Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Duro run ang atun nabatian, nabasahan kag nakita nga kaduro katama ang nagturugro kang bulig sa Pilipinas pagkatapos kang bagyo nga Yolanda. Bilog nga kalibutan ang nakakita kun ano ang natabo, ilabi na gid sa probinsya kang Samar kag Leyte, kag sa syudad kang Tacloban. Makuun kita nga grabe gid ang natabo sa sangka syudad lamang. Ano pa ayhan kun tipunon ang tanan nga nagkaratabo sa iban pa gid nga mga probinsya nga naapektuhan man, ugaring wara lang nabalita katama tungud ayhan marayu kag budlay agtunan, kag wara malambutan kang mga nagabalita. Abay run dya ang iban pa nga mga probinsya sa Bisayas. Parehas sa atun sa Antique nga may balita gani nga wara gid naabay sa bulig kang gobyerno ang atun probinsya. Kaduro nga mga baryo kag barangay sa mga probinsya nga marapit kag marayu sa Tacloban nga wara pa nakabatun kang bulig halin sa gobyerno. Ang iban nakabaton kang bulig halin sa mga pribado nga grupo, mga indibidwal nga may taguipusuon nga magbulig, kag sa anda man nga mga pamilya kag paryentes.

Kasubo maman-an nga nag-antus run kaw gani tapos wara pa ti bulig nga nag-abot. Mayad run lang nga kita nga mga Pinoy kamaan magmato-mato ilabi na gid sa paghabus-habus agud maka-pangabuhi kada adlaw kag maka-kaun bisan sangka beses lang sa sangka adlaw. Ayhan sa sitwasyon nga dya maman-an natun kun ano gid ang mga importante sa kabuhi. Ugaring bisan pa nga kama-an kita magpangita kang karan-un, kinahanglan pa gihapon makita kag maman-an nga may pag-ulikid ang atun gobyerno lokal, probinsyal kag nasyonal. Nga ang mga tawo nga ginbutang natun sa puesto may taguipusuon nga mag-alagad sa anda isigkatawo, nga bisan kabudlay agtunan ang mga baryo-baryo, ang mga opisyales nga dya kag mga kabulig sa serbisyo publiko magtinguha man daad nga malambot to ang mga marayu nga naapektuhan kang bagyo.

Manami man lantawun nga bisan ang mga tawo sa sagwa ka Pilipinas, bisan gani nga wara ti kilala kag wara ti labot sa atun, nagatinguha man nga mag-bulig bisan sa pagpangamuyo, pag-tugro kang mayad nga pulong, sa pagtugro kang mga kagamitan, sa pag-agto mismo sa Pilipinas, kag sa pag-amot kang anda kinitaan. Makatandug kang baratyagun nga sanda nga sa marayu nasakitan kag nalu-oy man sa mga nagkaratabo rugto sa atun.

Kang pag-abot ko sa Scotland kang isara ka semana, gintawgan ako kang akun propesor kag nag-hambal man tana nga nasubuan sanda sa natabo. Ginkun-an na ako nga sa Sabado may tipon-tipon sanda sa anda nga komunidad sa Kippen, Stirling, agud magtipon kang amot pinansyal para sa nabagyuhan kang Yolanda sa Pilipinas. Itugro nanda dya sa sangka organisasyon rugya sa UK nga naga-bulig sa mga nabagyuhan, ang Disaster Emergency Committee (http://www.dec.org.uk).

Sabado nga aga nag-agto ako sa Kippen. Gin-abat ako kang asawa kang akun propesor hay nagpabanwa tana para magbakal kang dugang nga mga pagkaun. Ginhiwat ang tipon-tipon nga dya sa anda nga village hall. Ginbuligan ko sanda sa paghimos kang mga lamisa kag siya, pati mga kagamitan parehas kang mga pinggan, tasa, platito, baso, kag iban pa nga gamit para sa kan-anay. Ang tawag nanda kadya ‘Soup Lunch’. Mga tawo sa komunidad mansig raha kag dara kang mga pagkaun nga mahimo makaun sa okasyon nga dya. May lain-lain nga klase kang sopas, tinapay, kag cakes, kag may tsa, kape kag juice man. May mga tawo nga naga-serbe kag naga-hugas kang mga gingamit nga mga pinggan kag tasa.

Mga pasado alas-onse nag-umpisa run ka arabot ang mga tawo. Lain-lain nga mga edad – halin sa bata gamay asta sa pinaka-mal-am. May lamisa nga naka-puesto sa gawang kag may tawo nga nakapungko rugto agud magsugata sa mga nag-arabot. Rugto nanda itugro ang anda amot para sa bagyo. Bisan pira lang puede. Isulat nanda ang anda ngaran kag iban nga mga detalye sa sangka pormas. Pagkatapos nanda mag-amot kag magsulat, puede run sanda ka-agto sa lamisa kag magbuul kang anda pagkaun. Buffet ang estilo gani nga puede kabalik-balik asta mabusog. Mayad hay dara ko man ang akun mp3 player kag nakapatukar man kami kang mga tagalog nga mga kanta.

Masadya man nga nagkirita-ay ang mga tawo sa komunidad. Ugali run nanda magtipon-tipon parehas kadya kag mag-amot para magbulig sa mga naapektuhan. Ang iban, kang naman-an nanda nga taga-Pilipinas ako, nagparapit man kag nag-istorya kanakun. Gin-istorya ko nga rugto gid ako kang natabo ang bagyo Yolanda. Duro ang anda mga pamangkot kag makita gid sa anda mga pungyahon kag mga mata ang kalo-oy nanda kag ang kasubu man sa mga natabo. Nagpasalamat ako kananda sa anda nga mga bulig kag sa pagpaminsar nga may kaluoy para sa Pilipinas.

One thought on “‘Pag-ugyon sa Pagbulig’ ni Arlene ‘Jigsz’ Nietes-Satapornvanit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.