‘Lagaw sa Santa’s Workshop sa North Pole, Colorado’ ni Elma ‘Nenen’ Ayson-Mckeown

This slideshow requires JavaScript.


Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Suno sa istorya, kang Marso 10, 1955, gin-anunsyo nga magapatindog ka Santa’s Workshop sa gilid kang Pikes Peak. Parehas dya sa Lake Placid, New York nga gindesinyo ka isara ka Disney artist nga si Arturo Monaco.

Kang 1985-1993
Tatlo ang akun mga bata. Kada tuig kami rugya nagalagaw kag bisita sa lugar ni Santa sa North Pole, Colorado. Tatlo ka beses kaimaw namun ang Lola nga nagbisita halin sa Maine. Salamat nga bisan marayu kami nagtinguha gid tana nga makita ang mga apo na. Gani amun man gid tana ginlagaw sa mga atraksyon kang Colorado Springs. Sa pangarwa kag pangatlo nga paglagaw sa Santa’s Workshop, wara run ako nagasakay-sakay pa sa mga ride, ako lang ang nagalantaw kag magyuhom kadlaw nga makita ko ang mga bata nga masadya sanda.

Sa paglagaw sa Santa’s Workshop rugya, madiskubrehan mo ang mga engkanto sa slope ka bukid kang Pikes Peak.Nagatindog ang dya nga Santa’s Workshop sa 25 acres, mga sobra napulo ka hektarya (10.1171).

Halin kang 1956 ginbuksan ang amo nga Family Theme Park para sa publiko. Gabukas dya halin sa bulan kang Mayo hasta Disyembre. Paskwa pime sa Santa’s Workshop. Mabatian ang christmas song samtang ang mga bisita nagalagaw sa village kag mag-istorya kay Santa. Magustuhan kag masadyahan ang tanan ilabi na gid ang mga bata.

Sa Balay ni Santa makita nga sobra ka busy: naga-greet si Santa sa mga bata kag nagapakig-istorya. Pirme si Santa sa balay na nagahulat umpisa sa pagbukas kang park, luwas lamang sa tunga ka oras kang tag-irigma nga kada 12:30 pm. Sigurado gid nga naga-igma man si Santa. Sa urihi akun naman-an kon paano para indi magpila kahulat kay Santa. Mayad gid magbisita maaga pa kag makapa-litrato pa kana.

This slideshow requires JavaScript.


Duro lang nga mga aktibidad kag mga ride para may kasadyahan ang tanan nga pamilya, bata man kag mal-am. Duro lang nga mga pagasakyan depende sa mga edad, kabahulun kag kabug-atun. May para sa kabataan nga mga ride, halimbawa sa Enchanted Forest. May dyan nga child-size Ferris Wheel, ang Candy Cane Roller Coaster, pony carts, mga narisari nga sarakyan para sa kabataan nga mag-drive ka Granny Bug, sa diin ang mga bata gasakay sa higante nga bug, may Christmas Tree, Starfighter kag duro pa nga mapilian.

May sarakyan para man sa pamilya. Dali makita mo rugya ang view kang park sa pinakamataas nga altitude, ang Ferris Wheel kang Kalibutan. Ay abaw akun man gid dya ginsakyan imaw kang akun bana samtang ang akun ugangan gabantay imaw ka mga apo nga galantaw kanamun nga gasakay pasaka-panaog-palibot. Sa kada pagpondo sa pinakataas, galantaw kami ka nami nga view sa palibot. Abi ko run gani katapusan ko run katu nga inoras kay man naglingin ulo ko kag nagsuruka, indi sa kahadluk kundi sa kahalangyos nga pagpondo kag paghulag kang amo nga ferries wheel. Gasiyaggit ako ka husto nga gusto ko run mag Stop kag Out. Pasensiya sa mga tawo sa idalum nga napalidan kang akun suka. Indi ko abi naisip katu nga magdara ka surukahan, indi ko man ginsugid sa akun bana nga nagalain akun pamatyag kon nagasakay sa mga rides. Basta ang akun napensaran katu nga gusto ko gid magsakay para maeksperyensiyahan ko man gid kaimaw ang akun bana sa amo nga kasadyahan ang ‘The World’s Highest Altitude Ferris Wheel.’ Nag-enjoy man gid ako bisan pa ang pagsakay sa carousel nga dumaan, kang 1919 pa.

May mga show ang Santa’s Workshop. Malantaw ang magician, mabisita ang Elmer Elf Show, kag sa Sugar Plum Terrace makita ang Chris Moose Show. Kanami lang makita ang Santa kaimaw ang Jolly Old Elf. S’yempre, dyan man ang gift shop. May Indian dolls, jewelry, shirts, mga siripalon kag mga manarisari nga souvenir parte sa Native American culture. May Candle Shop man nga popular sa nanarisari nga mga kandila.

Nadunduman ko man nga sa amo nga okasyon, dapat handaan mo ang pagsuksok ka komportable nga sapatos kay man ang lugar sa gilid kang bukid indi matapan, ang park wara nagapa-renta ka wagon ukon wheelchair pero nagapa-renta sanda ka stroller. Mayad tana akun katu hay may dara kami nga stroller hay may gamay pa nga bata. Wara ginasugtan ang pagdara kang mga pet sa park.

Ang North Pole ang main attraction sa Santa’s Workshop. Dya frozen wonderland nga sa sentro ka pamalay ukon village. Rugya may lake nga darwa ang waterfalls nga nagatugro kang katingalahan parte sa mga engkanto. Nakita ko may bubog ukon lunok nga kahoy parehas man sa istorya sa atun, ang parte kay Prinsesa Olayra. Ay ti, nakita ko man gid ang akun engkantada nga amiga!

Tana man ang baye nga nagkuon kanakun katu nga indi magsakay sa barko sa amo gid nga adlaw. Mayad man nagpati akun darwa ka tiya, wara madayon amun pagsakay sa amo nga barko kay man ang barko nalunod kang 1981. Natingala akun ugangan katu nga inoras may ginaistorya ako pero indi na nakita pero gapati man gid nga may anghel ako nga gabantay kanakun.

Ang tatlo ko ka mga bata nagahandum pa man sa gihapon nga magbisita liwan sa Colorado Springs para maagtunan nanda ang ginlagawan namun kauna kang magagmay pa sanda. Kag indi gid man nanda madumduman kon wara ti mga litrato nga makapadumdom sa amo nga lugar. Gani kon makalagaw liwan dapat mahandaan.

Kun sin-o gusto magbisita kanakun, dali imawan n’yo lang ako hay malagaw kita rugya. Salamat kag dayawun ang Ginuo nga nadumduman ko dya kag nasulat para i-istorya kaninyo, pamatuod nga natabo gid man dya, naagihan ko. Sa kadya pa lang, Merry Christmas dun kaninyo tanan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.