Ang Pagbisita ni Kiko

Ang bana ko kilala sa hayu na nga “Key.” Tawag ko kana “Kiko.” Kunsayuron, tana ang akun key. Nagsantu man sa ispeling kag Kinaray-a/Tagalog. Kang nagligad nga bakasyon, nag-bisita tana rugya kanakun. Mayad run lang nga rugya tana hay may imaw ako. Ang amun eskuelahan nagsarado halin kang Christmas asta bag-ong tuig, mga darwa ka…

Ang Manami sa Lagaw

Taga San Jose, Antique si Jigsz NS diin tana nag-eskwela hasta high school. Sa Manila nag-university, kag naka-obra sa BFAR-Iloilo, antes magbyahe pa Thailand para mag-eskuela kang masters degree. Pagkatapos rugto run nakakita kang obra sa research kag sa development, kag kang ana paraman-un. Bisan sa Thailand tana nagaistar, ginakabig na gid gihapon ang kaugalingon…