Ang Manami nga Syudad kang London

"Masadya ang London kag hindi bastante ang sangka adlaw kang tunga para malibot ang syudad. Kabay makabalik liwat ako rugto kag maagtunan ko ang mga lugar nga wara ko naagtunan sa kadya nga pagbisita."