Nag-abot run ang Adlaw

Makita ang kasadya sa amun pagkita-ay liwat.
Makita ang kasadya sa amun pagkita-ay liwat.

Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Nag-abot run gid man ang buhay run namun nga ginahulat kag gina-preparar. Ang pagbisita kang akun libayun kag ang mga amiga na rugya kanakun. Kag ang amun paglagaw sa mga lain-lain nga syudad rugya sa UK kag Europe. Mga rapit darwa man ka semana kami nga nag-irimaway. Masadya man nga makapoy. Duro nga klase ang amun gingamit nga mga sarakyan – may tren, bus, eroplano, tram, taksi, kag kadilak(ad). Nagsarakit man ang amon mga batiis kag kahig sa sagi panaw, saka, panaog. Pati ang amun mga butkun kag siko nagsarakit man sagi guyod kang amun bagahe. Bisan nga nabatyagan namun ang mga amo kadya, masadya man ang amun lagaway. Duro ang amun mga nakita kag na-eksperyensyahan nga lain sa atun naandan. May mga manami kag masayud, mga katingalahan, kag mga ordinayo nga mga hitabo.

Ang una namun nga ginlagawan amo ang Glasgow, Scotland. Rugya abi sanda nag-landing sa airport, halin sa Toronto, Canada kung sa diin rugto tana sanda nagaistar. Taga-rugto run sanda. Ang masadya amo nga kung magpamangkot ang mga tawo kung diin kami nagharalin, kung ako ang makasabat, syempre “Philippines” ang sabat ko. Mas hulas hay wara run duro nga mangkot-mangkot. Ugaring hay sanda sa Canada tana naghalin kag naga-istar. Te kung sanda una kasabat, amo ra anda sabat e.

Manami rugto sa Glasgow, parehas man sa iban nga mga syudad, nga may direkta nga sarakyan halin sa airport pa syudad, kag pabalik amo man. Ang anda bus kag tren may lugar para sa mga bagahe. Daw kahulas lang magbyahe kung amo kadya. Pag-abot kang airport bus sa bus station sa Glasgow, ginpanaw run lang namun paagto sa istasyunan kang tren. Tungud nga ma-byahe pa kami kang tren pa-uli sa Stirling kung sa diin rugto takun naga-istar, mga 45 minutos lang man. Naglagaw kami gamay sa George Square sa Glasgow. Nami rugto magpiktyur-piktyur. Rugya gin-shooting ang iban nga parte kang sine ni Brad Pitt nga World War Z. Rugya man ginabutang ang skating rink kag winter wonderland nga perya kada tagramig. Pero sa kadya nga tag-init, manami hay ligwa ang lugar. Kag kang adlaw nga to may cycling tournament man sa syudad gani nga duro tawo ang naga-hulat sa kilid kang dalan para maglantaw kang mga nagabisiklita. Naglantaw man kami. Kadasig man sanda mag-agi tungud nga padasig-dasig man ang contest.

Maramig bisan adlawun run sa amo to nga semana. Maramig gid tana rugya sa Scotland bisan naga-init run sa iban nga lugar kang UK kag Europe. Suksok man namun amun dyaket, pero manipis run gawa komparar sa tagramig gid. Pagkatapos kang lagaw sa George Square nag-agto run kami sa tren kag mag-uli sa Stirling.

Amo dya ang una nga adlaw kang amun adbentyur. Bantayi nyo sa sunod nga mga semana hay akun i-istorya ang amun paglagaw sa iban pa nga lugar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.