Summer sa Stirling

Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Kapira run ako ga-agto-agto rugya sa Scotland pero wara pa gid ako katiraw istar rugya sa mga bulan kang Hunyo kag Hulyo. Kadya pa lang nga tuig ma-tirawan ko ang anda nga summer. Ang pinakarason nga wara gid ako kaagto rugya sa summer hay tungod nga tyempo kang bakasyon kang tanan sa unibersidad kag sa obra. Ugaring sa kadya nga tuig, kinahanglan ko gid magbalik para matapos ko run ang akun pagsulat kang dissertation. May siyam lamang ako ka bulan suno sa akun mga superbaysor. Pagkatapos may darwa ukon tatlo ka bulan para sa koreksyon kang akun ginsulat. Kung magsobra pa dyan, wara run ako ti funding halin sa project kag ako run magbayad kang akun mga garastuhon. Gani dapat nga matapos ko gid sa eksakto nga panahon para hindi run ako magastohan.

Ano ang summer rugya sa Scotland? Pag-abot ko kang darwa ka semana nga nagligad, medyo naramigan pa ako gamay hay halin ako sa tama ka init nga lugar. Ugaring kang mga sanka semana nagligad daw nabatyagan ko nga medyo mainit run gid man. Maramig pa gamay pero ma-agwantahan run man. Mahangin pa kung kaisa. Nag-uran man gamay. Pero kalabanan gid manami ang tyempo. Kag manami ang palibot hay daw kaduro lang nga mga kolor ang imo makita, pati mga kuneho sa kilid dalan makita nga naga-lumpat-lumpat. Wara lang ako te litrato hay kadasig kananda magpalagyo.

Mga bulak sa summer.
Mga bulak sa summer.

Kung summer aga pa gasirak ang adlaw, mga pasado alas kuatro sa aga nagaumpisa run sanag. Kag gabii run nagalubog ang adlaw, mga pasado man alas-dyes sa gabii. Daw kanami lang kung amo kadya ang panahon, ugaring mga pira lang dya ka bulan nga amo kadya rugya. Kanami lang hay hindi kinahanglan mag suksok kang mga mabug-at nga dyaket. Duro mga tawo rugya makita mo nga daw kasadya sanda ilabi na gid naga purungko sanda sa sagwa para magpa-init. Ang anda nga ginasuksok lain man, may naga-shorts, naga-palda, naga-suksok sleeveless kag mga tshirts nga manipis. Duro man makita ko nga nagasuksok kang tsinelas kag sandals. May mga naga-barbecue sa sagwa kang anda mga balay kag naga-lagaw-lagaw.
Mga alas-otso sa gabii.
Mga alas-otso sa gabii.

Nanamian man ako hay puede ako kapa-gabii sa akun obra, hay masanag pa man. Kungdi nga daw sa kaduro lang ang puede ko mahimo hay mas malawig ang oras ko sa akun opisina. Kung rugto run sa akun nga kuarto gina-sarado ko ang kurtina para magdulom kung manugturog run ako. Kang naga-adjust pa ako, gabii run ako gaturog, mga pasado alas-dose sa gabii hay pamatyagan ko temprano pa.

Sa akun pag-obserbar, ang mga tawo uhaw gid sa sirak kang adlaw. Nagkuun ang sangka imaw ko rugya nga ayhan daw sa wara lang kanakun ang amo kadya nga panyempo hay pirme ko man dya na-eksperyensyahan sa Asya. Ginsabat ko nga gapasalamat gani ako nga amo kadya ang panyempo hay hindi maramig. Tuud man gid nga bisan rugto ako sa Asya nagapasalamat takun nga mainit rugto. Gani nga wara gawa ako nagareklamo kung mainit rugto hay man-an ko nga daw ano kabudlay kung maramig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.