Lady Liberty

Liberty2

Nenen Geremia-Lachica/Bag-ong Bahit
Nenen Geremia-Lachica/Bag-ong Bahit
Lady Liberty

Sakaun mo
ang sanggatos kag nobenta e dos ka mga halintang
agud malab-ot ang tiilan pa lang;
dya’ng katingalahan nga higante nga bayi
ginpanamkun sa utok ka mga laki nga nakamaan
nga labaw pa sa pagsaka sa dugang nga tatlo ka gatos
kag singkwenta e kwatro ka mga halintang
ang anda’ng pagahimuon
agud lamang malab-ot
ang sulud
ka ana’ng ulo.

Sa sunod semana espesyal ang ika-4 ka Hulyo. Magluwas sa pagsaulog kang kahilwayan kang pungsod America, bukas kag handa liwan ang bantog nga Statue of Liberty sa pagbaton ka mga turista nga nagabisita halin sa kon diin nga pamusod kang kalibutan. Kang nagwaswas ang Hurricane Sandy kang Oktubre 29, 2012 rugya sa New Jersey, isara ang Liberty Island sa mga gin-agyan ka bagyo kag ginbahaan gani sarado ang isla halin kato. Sa mayad nga swerte, wara’t samad ang obra maestra kang eskultor nga si Bartholdi kag nagapabilin nga mabakud ang salsalun nga balayan nga gindisenyo kang inhinyero nga si Eiffel. Nakalab-ot kang ika-126 ka anyos si Lady Liberty.

Nagatindug pa ang Twin Towers sa New York kato kang namasyar kami sa Ellis Island kag Liberty Park. Naghulat kami sa malawid kag nagaliko-liko nga linya agud makasulud kag makasaka sa bantog nga estatwa nga obra maestra kang eskultor nga si Bartholdi. Isara ka pinasahi nga eksperyensya ang pagsaka sa dya’ng simbolo kag icon kang sangka gamhanan nga pungsod. Nagsulat ako kato kang darwa ka binalaybay nga akun ginapaambit rugya kaimaw man kang akun orihinal nga illustration.

Malipayun nga pagsaulog kang pagpangabuhi nga hilway kag kabay ubayan kita sa gihapon kang Makaako!

Pagsaka sa Ulo ni Lady Liberty

Mga halintang pasaka sa pedestal: 192
Mga halintang halin sa pedestal pasaka sa ulo: 354

Kabaskug ka buut, kapag-un ka tuhod
sa pag-atubang gahulat nga mga halintang
nabatas mo ang malawid nga pila
dughan mo madasig sa pagkuba-kuba
pag-abot mo sa ibabaw ka pedestal
mga tudlo ka kahig pa lang ang imo nakita
padayunon mo pa ayhan ang pagtukad?

Sa unhan may gasiga nga pula
pwertahan kang naduraan it gana
rulutsan ka mga indi kaagwanta
pero padayon timo sa pagsaka
agud lab-oton ang ulo nga himaya
kutub imo namutikan
pag-amat-amat kitid ka hagdan
wara run ti pula nga pwertahan
wara run ti sarang pa isolan
nalab-ot mo run ayhan ang tutunlan?

Ang kitid nga hagdan imo ginsunod
kutub nalab-ot mo gid man ang ulo
diretso pasulud sa makitid nga kwarto
sa pagkadali lang ka imo paglabay
sa beinte-singko ka bintana nga nagakubay
kag sa imo paglaaw sa kahawaan
daw sarang hakpun ka imo’ng mga palad
ang palibot nga suba, dagat kag siyudad;

Manaog ‘kaw nga hanggud ang pagdayaw
sa eskultor nga si Bartholdi, Eiffel nga inhinyero,
arkitekto ka pedestal nga si Hunt,
Pulitzer nga nagpatigayon gasto
agud ipatindug dya’ng higante nga regalo
halin sa pungsod Pransya para sa America;
darayawon ang tanan nga mga taghuman
ka mga halintang kag pula nga mga aragyan
anda’ng tingub nga inobrahan nagpabatyag
ka mga inagihan kag kabudlay, agud lamang
maangkun ang katarungan nga mangin hilway.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.