“Hello, Ellis,” ukon ang (Ma)Sabat ko sa “The Day the Dancers Came” ni Bienvenido N. Santos

“Why do you want to come to America?” Pamangkot kang Immigration Officer kanamun kadya. Rugyan man ang TSA, ang Customs, ang U.S. Consul sa Manila. Si Annie nga naghalin sa Ireland, kadya monumento; sangka istorya nga ginapadunggan.

Lady Liberty

"Nagatindug pa ang Twin Towers sa New York kato kang namasyar kami sa Ellis Island kag Liberty Park. Naghulat kami sa malawid kag nagaliko-liko nga linya agud makasulud kag makasaka sa bantog nga estatwa nga obra maestra kang eskultor nga si Bartholdi. Isara ka pinasahi nga eksperyensya ang pagsaka sa dya’ng simbolo kag icon kang sangka gamhanan nga pungsod. Nagsulat ako kato kang darwa ka binalaybay nga akun ginapaambit rugya kaimaw man kang akun orihinal nga illustration. "