Ang McKeown Wahoo

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Amo dya nga selebrasyon ginahiwat kada tuig ka pamilya Mckeown sa balay kang akun bayaw nga si Pete. Tatlo run dya ka tuig nga ginatawag nga Ang McKeown Wahoo . Ginpangaranan kang akun hinablos nga si Sarah, bata ka akun manugang nga si Paul nga ang asawa na si Tish. Gin-umpisahan katu nga tuig 2011 pag-graduar gid kang akun pangarwa nga bata nga si Louie sa kolehiyo kag sa high school ni agut ko nga si Matthew kag ni Dillan nga akun hinablos, bata nanday Pete kag Lilibeth.

Ang dyang pagtipon abay sa mga kaadlawan sa bulan kang Hunyo. Masadya man gid nga ang kapamilya nagatipon sa pagsaulog. Kang 2012, nag-graduar si Sarah sa kolehiyo kag si Kate sa high school. Tuig nga dya, si Suzy sa 8th grade. Dyang pangatlo nga tuig kang selebrasyon natabo kang nagligad nga ika-23 kang Hunyo.

Bag-o ang dyang adlaw, ga-preparar kami ka mga iraha nga pagkaun. Para sa appetizer nga vegetables, chips & dips kag salad. Ang indi madura sa listahan amo ang lumpia kag cake kag ice cream. Kada pamilya may ginadara nga pagkaun. Tungud nga ang lugar kang akun manugang sa Turner mga isara ka oras ang distansya sa akun balay kon kaisa nagaturog na lang kami sa balay nanda para makabulig preparar ka baboy nga rilitsuon. Ginadara gid sa manug-ihaw kag ginabuol kon handa na sa amo nga adlaw.
Untitled_Panorama1
Sa gabii nagaumpisa run kami ka padabok kang kahoy para may kalayo kag handa sa masunod nga adlaw. May oven para sa paglitson katu nga tuig 2011 hay ang baboy bilog gid. Kang masunod nga tuig, tunga gilang. Kadya, sa kalayo run lang gid ginlitson para man makatipid kag tunga lang hay ang sangtunga gin-donar sa lodge fund raising para sa isara ka pasyente ni Rick nga gakinahanglan ka lung transfer. Isara pa indi gid man kompleto ang kapamilya sa pagtipon kay ang iba sa iban nga lugar nagaeskuela. Isara rugya si agut ko nga sa California pero sa Oregon nagabisita kadya bilog nga summer. Si Kate naman nagapadayon summer class na sa pagkadoktor. Amo man nga rason ang akun ugangan nga si Papa Bill sa homecare man kag indi ka-byahe kag mabudlayan man ang mga magatatap kana kaimaw ang Mama Pat ko. Gani kulang man gid ang makaun ka bahul nga ihanda. Duru ang mga mabilin nga pagkaun madara pabalik pag-uli sa balay.

Ay, kanami lang kag kasadya ang pagtiriripon imaw ka mga kapamilya. Kahiridlaw man ang wara ka imaw sa selebrasyon. Pero may masunod pa man nga tinuig… kabay pa.
Untitled_Panorama2
Ang mga cupcake kag cake nga may nasulat nga Annual McKeown Wahoo rian gin-preparar raha gid ni Sarah. Kasadya lang gid kon oras run nga magkirinaun kadyang cake kag cupcake. Kay man maumpisahan na ang tawag nga “Gusto mo ang Bunny poops?” “Ano nga klase ka bunny poops ang gusto mo? kag pili ka lang.” Matalangkaw kaw lang gid sa mga ginahambal ni Sarah kag mga magsugpon nga may ginakanta nga natungod sa tae samtang ang tanan nagakaun kadya nga cake. Hasta na lang maubos ang ginakaun nga cake..iba dyan nagaurubo na lang masalmukan ka chocolate cake kag makahambal nga “Gusto ko pa ang bunny poop!” Hahahahaha.. Ay kasadya man gid!

Pagkatapos kang karan-anay amo ang sugidanunay. Tion dya nga kami nga tanan may isugid ka mga “Embarrassing kag Happy Moments nga kaimaw ang Lola Pat.” Nagatalangkaw karadlawon lang gid si Mama Pat sa mga narisari nga ginaistorya natungod kana. Abaw ah, ako ang una nga nagahambal tungod ako ang una nga asawa ka bata na (1st daughter-in-law). Pirme ako ang nagauna sa kon ano nga pagsugidanunay kang pamilya natungod ako ang ginatugruan ka dungug kag bulahan bilang nanay ka mga apo na bisan wara ang akun kapihak. Siyempre mayad tana akun masugid tungud ako lang ang una nga gintugruan na ka recipe nga “Winnie Noodles” kag una nga gintugruan ka mga alahas kag iba pa. Mahambal na lang nanda ang “Wow kag Blessed gid ako kay Palangga ako ni Mama Pat.” Salamat sa akun mga in-laws, ang andang pagpalangga kanamun sanda dyan man gid padayon suportar bilang kapamilya. Bisan rayuay kag talagsa man gakiritaay kon indi lamang sa mga ginasaulog nga holidays, kaadlawan kag selebrasyon hurungdon ang mga tiempo sa pagtiripon kay ang tanan masaku man sa mga ulobrahun kag sa adlaw-adlaw nga ginaatubang.
Untitled_Panorama1
Dayawon ang Dios sa mga pagpakamaayo nga mapinadayunon ang gugma ka tagsa kanamun nga nagapabilin sa kada isara. Salamat sa Ginoo sa akun mga in-laws.

11 thoughts on “Ang McKeown Wahoo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.