Ang Manami nga Syudad kang London

Ang bantog nga Trafalgar Square.
Ang bantog nga Trafalgar Square.

Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Antes alas siete kang aga kami nag-abot sa Euston Station sa London. Masaylo kami sa lain pa gid ga systema kang tren, ang Underground or Tube para kalab-ot sa amun hotel. Hindi kami pamilyar sa lugar pero amo dya ang akun nanami-an sa London hay hindi run ako magsagi transleyt kang anda hambal. Bisan tuud nga sa Scotland parehas man nga naga-Iningglis sanda, pero lain ang paghambal kag aksent.

Nanami-an man ako sa London hay mabatyagan mo gid ang pagka-syudad. Maan lang kung parehas man dya ang feeling kung sa New York kag Paris, hay wara pa takun kaagto rugto. Pero amo dya mabatyagan ko kung rugto ako sa Toronto, Tokyo, Singapore, Amsterdam, kag iban pa nga mga bahul nga syudad.

Makita kag mabatyagan mo kung andut matawag sanda nga mga “great cities”. Kung sa diin ang mga pinsar kag aksyon kang mga tawo ilabi na gid ang ginatawag nga mga “movers and shakers”, sa negosyo, komunidad, politika, akademiya, syensya, arte, kag sa iban pa, may impluwensya sa istorya kang kalibutan kag sa kadya nga mga tyempo.

Kanami lang nga magpanaw sa mga dalan nga gin-agyan kang mga tawo nga kilala ang mga ngaran sa anda nga mga propesyon. Kag atun man mapinsar nga kabay ma-tapikan man kita kang kung ano nga kaaram nga halin sa hangin ukon sa lugar mismo.

Balik kita sa estasyon kang tren. Pag-gwa namun sa Euston station, nagpanaw kami gamay paagto sa Underground ukon Tube para magsakay liwat kami paagto sa amun hotel. Nagpangita kami kang baraklan kang tiket. Wara ti tawo nga nagabaligya kungdi makina lang. Wara naga-baton kang sinsilyo ukon papel nga kuarta, kungdi debit ukon credit card lang. Kungdi ako anay ang nagbayad sa kanamun nga apat para sa 24 oras nga tiket sa zona nga amun libutan, kag gintugruan lang nanda ako kang bayad da nga mga sinsilyo. Mga tatlo man ka estasyon antes makalambot sa lugar kang amun hotel nayon. Pagka-gwa namun sa estasyon kang tren, may sangka tawo nga nagpamangkot kung kinahanglan namun bulig. Nagpasalamat lang ako kang ginkun-an ko tana nga ok lang kami. Bisan tuud nga disente man lantawon, guapo pa gani, pero wara timo kama-an kung ano ana motibo, kabay nga sa mayad lang.

Kag hindi lang kami turista, feeling adbenturista gid, gani nga tultulun namun ang amun hotel paagi sa direksyon nga gintugro sa internet. Kung puede lang hindi magpamangkot para madismolar nga bag-uhanon kami sa lugar. Garing imbes nga magliko sa wala, nagliko kami sa tuo.

Mayad may gwardya rugto nga nakita na kami nga dara guyud amon bagahe, kag tungod aga pa, wara gawa tawo. Ginmangkot na kami kung diin kami maagto kag ginsabat man namun. Kag ginhambalan na kami nga magliko sa wala, maka-gwa kami sa mayor nga dalan, kag deretsohon lang, kag sa ikarwa nga crossing, magtabok kami sa karsada. Tapos deretso lang.

Masaku ang mga tawo sa London.
Masaku ang mga tawo sa London.

Ginsunod namun ang direksyon nga gintugro kang gwardya. Ugaring hindi klaro nga pagtabuk sa karsada kag deretso lang, kung hasta sa diin. Sige panaw namun, deretso lang. Duro man mga tawo nga nasugata namun. Naga-guyud man kang anda bagahe. Gani napinsar namun nga rugto man siguro sanda halin sa lugar nga agtunan namun, nga duro mga hotels. May nagpamangkot pa gani kanamun kung may estasyon kang tren sa ginhalinan namun. Kungdi naka-bulig man kami tugro kang impormasyon. Sa urihi natultulan gid man namun ang amun hotel. Duro ang mga hotel nga nagahilera sa dalan nga dya. Tungud nga aga pa katama, hindi pa puede ka check-in. Ginbilin lang namun ang amun mga bagahe kag nag-panaw liwat kami para maglagaw run sa syudad kang London.

Tungod sangka gabii lang kami rugto, ang pinakamadasig nga himuon amo ang mag-city tour bus. Para malibot ang syudad sa double decker nga bus. Puede pa ka saka-panaog sa bilog nga adlaw. Abay run ang magtour kang River Thames. Daw sulit man ang amo kadya hay duro ang imo makita. Ugaring kung duro kamo dapat magsugtanay kung diin mag-agto para mag-irimaway. Masadya man ang libot sa suba kang Thames. Duro istorya kang tour guide parte sa mga sari-sari nga mga bilding kag mga tulay nga maagyan. May bahul nga grupo kang mga bata imaw kang andang mga ginikanan kag mga maestro. Halin sa sangka eskuelahan sa France.

Manami lantawon hay bukut sanda ti masabad. Pagdungka kang barko, ginpanaw lang namun paagto sa Westminster abbey, kag deretso man sa Buckingham Palace. Duro-duro ang mga turista nga sagi lang pakodak-kodak. Nagsarakit amun kahig ka panaw hay marayu man gle.

Pag-abot kang bus namun, nagsaka liwat kami kag nalibot asta nga nagpanaog kami rapit sa simbahan kang St. Paul para mangita kang irigmaun. Sa sulud kang sangka eskinita, duro man ang mga karan-an. Nagsulud kami sa restawran nga Thai hay gutom gid kami kag daw kanamit magkaun kang kan-un kag laswa. Manami ang restawran kag nakahambal pa kami kang Thai sa mga staff. Hindi man gid tama ka-mahal ang pagkaun. Nabusog man kami, kag matawhay ang amun pag-igma.

Antes kami magsaka liwat sa city tour bus, naglibot-libot kami sa mga baraligyaan kang mga souvenirs kag nagshopping man kang mga pasalubong, parehas kang tshirt, keychain, kalo, bag. Kung kaisa mahambal kita nga “sa sunod lang ako magbakal.” Pero suno sa akun na eksperyensya, kung hindi ako magbakal sa amo ra nga tyempo, basi wara run te sunod pa. Gani, kung gusto ko magbakal kang sangka bagay, dapat baklun run hay basi wara run ti tsansa sa sunod. Kungdi mangusul lang ako.

Kang mga hapon-hapon run, nagbalik run kami sa hotel. Mayad nga ang staff ginpasaka nanda ang amun bagahe. Gamay lang nga hotel ang amun gin-istaran. Sa tuktok gid kami sa ika-apat nga level kang hotel. Wara ti elevator. Kapoyan man kami magsaka. Pag-abot namun sa kuarto, daw nami run magbatang ugaring nagutom kami. Ginapinsar namun nga magsaka-panaog liwat sa hagdanan. Kapoy. Pero nagdaug ang kagutom kungdi nagpanaog kami kang nagpangita kang yapunon. Nagsulud kami sa Malaysian restawran sa kanto. Gamay lang dya nga lugar pero limpyo kag disente man. Nabusog liwat kami. Nagkadlaw kami nga rugto pa sa London kami nangayaw para magkaun kang Asian food. Pagkatapos libot gamay nagsaka run kami sa amun kuarto kag nanghimos para sa byahe liwat namun sa sunod nga adlaw.

Nami man ang amun turog. Pagka-aga, nagpanaog kami sa basement para sa pamahaw. Simple lang nga buffet – may tinapay, cheese, butter, jam, kape, tsaa, gatas, prutas, yoghurt, cereals. Hindi katingalahan nga ang staff rugto sa kitchen nga naga-serbe sangka Pilipina, hay duro man ang mga Pinoy sa London naga-orobra. Kang sa Scotland kami malaka gawa ang nasugata namun nga mga Pinoy.

Samtang nagahulat ka bus pa-airport.
Samtang nagahulat ka bus pa-airport.

Pagka-check-out sa hotel, tungud temprano pa man, naghapit kami anay sa Kensington Gardens/Hyde Park. Bahul dya nga lugar kag duro man ang mga tawo nga naga-agto. Wara man namun nalibot ang bilog nga park. Pagkatapos piktyur-piktyur sa mga tanum kag mga pato sa pond, nag-agto run kami kag magsakay sa Tube liwat. Paagto sa lugar kung sa diin masakay kami kang bus paagto sa Gatwick Airport. Para sa amun flight paagto sa Vienna. Eksayted man kami katama nga bisan 1250pm pa ang bus mag-abot, rugto tamun run sa bus stop antes alas 10! Mayad lang temprano sangsa maurihi.

Masadya ang London kag hindi bastante ang sangka adlaw kang tunga para malibot ang syudad. Kabay makabalik liwat ako rugto kag maagtunan ko ang mga lugar nga wara ko naagtunan sa kadya nga pagbisita.

3 thoughts on “Ang Manami nga Syudad kang London

  1. Handum ko man mag-agto sa London Nang. Ambay kon san-o. Mayad hay nabasa ko dya, may idea run gawa ko. Salamat sa pagshare. ^^

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.