Bisan Kapoy, Lagaw man Gihapon

Simbahan kang Stirling.
Simbahan kang Stirling.

Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Mayad lang nga wara ti jet lag ang akun mga bisita. Pag-abot namun sa Stirling, nagpahuway lang gamay sa akun nga flat, kag naglagaw kami sa akun campus kag sa city centre. Hay tungud nga Domingo, kada oras lang ang agi kang bus. Gani nga nagpanaw lang kami paagto sa akun nga university. Mga beinte minutos man dya nga panaw. Ugaring hay habang nagapanaw, sige man buul kang mga litrato hay manami man ang mga view. Ang mga balay nga dumaan kag mga bulak nga nami ang mga kolor sa kadya nga panahon. Pag-abot sa campus nag-agi kami sa may lake nga may mga gansa kag mga pato nga naga-langoy-langoy. Duro pa gid nga mga bulak ang amun gin-agyan. Piktyur-piktyur liwat. Asta nga makalambot kami sa bus stop kag makasakay kami kang bus paagto sa city centre.

Ang syudad kang Stirling sa central Scotland duro ang mga dumaan nga mga istraktyur. Mga historical pa ilabi na gid parte sa mga away-away kang mga kaharian kag iban pa. Dumduman ninyo ang sine nga Braveheart ni Mel Gibson? Kalabanan kang mga nagkaratabu sa kabuhi na rugya sa Stirling natabo. Ang William Wallace Monument kag ang Stirling Castle amo ang mga importante nga landmarks kang Stirling. Amo dya ang mga strategic nga mga lugar nga gingamit kang mga Scots agud ma-perde nanda ang mga English. Tungud nag-agaway sanda kang trono. Asta gani kadya hindi sanda magsantu-anay. Hindi gusto ang mga Scottish nga tawgun sanda nga British.
wallacemonument
Ang Wallace monument tama kataas. Nakasaka run kami kang libayun ko katong 2005 pa. Gani gintamad run kami magsaka liwat kag pasado run alas singko. Rugto sa city centre sa Old Town gintuklad namun ang mga karsada pasaka sa Stirling Castle.

Pagkagabi-i nagyapun kami sa sangka karan-an sa Bridge of Allan. Gusto nanda tirawan ang tradisyonal nga pagkaun kang Scotland. Nag-order kami kang haggis kag fish and chips. Ang haggis daw bopis dya kung sa atun ugaring halin lang sa sheep. Kag ginporma nga daw sausage nga bahul. Ginaserbe imaw kang chips (ukon French fries kung sa mga Kano). Syempre hindi man malipatan ang fish and chips, ang ordinaryo nga pagkaun rugya.

Ang haggis kag fries.
Ang haggis kag fries.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.