Skip to content

August 1, 2013

4

Imbitasyon ni Pangga

by Pangga Gen

balay tarpaulin
PADARA_KONTRIBUSYON PDF VERSYON (Mabasa man sa Pahina nga DAYON KAMO)

Pangga Gen/taga-uma@manila

Pangga Gen/taga-uma@manila

Mga abyan, mga kasimanwa,

Nagasulat man ikaw kang binalaybay, sugidanun, sugidanun-pangbata, nobela, kag panaysayun (ukon ang ginatawag kadya nga creative non-fiction parehas kang memoir, article, travel essay, kag iba pa) sa Kinaray-a ukon Hiligaynon kag gusto mo mabasa kag mabalhag luwas sa Facebook ukon sa imo personal blog?

Bukas sa pagbulig si Pangga Gen paagi sa mga masunod:

1) Pagtugro kang tampad nga pagbasa ukon feedback sa mga may potensyal nga sinulatan kag pagbalhag rugya,

2) Pagtugro kang rekomendasyon para sa mga rehiyunal kag nasyonal nga writing workshop (hal. IYAS sa University of St. La Salle sa Bacolod kada Abril, sa San Agustin sa Iloilo City kada una nga semana kang Mayo, sa Iligan sa Mindanao State University sa Iligan City kada katapusan kang Mayo, kag sa iba pa – bantayi ang pag-post kang press release rugya sa site),

3) Mahimo pag-abay sa imo sinulatan sa ginabalay nga isyu kang online magazine umpisa sa 2014 kag sa masunod/paraabuton nga libro kang kontemporaryo nga literatura sa Kinaray-a kag Hiligaynon (indi ko maabay ang Akeanon bangud wara ako it kumpyansa sa kaugalingon nga matul-id ko dya, pero hay posible man gid nga makaimbitar kang guest editor nga Akeanon),

4) Posible nga paghimo-baylo ka imo nami nga sinulatan sa iba pa nga porma (hal. animation, digital comics, audio, video, kag iba pa),

5) Posible nga pag-abay ka imo nami nga sinulatan sa mga proyekto nga textbook kag libro sa Mother Tongue sa K+12 kag sa iba pa nga research project kag pagtuon sa literatura, lengguwahe kag kultura, amo man sa paglubad-ligwat (translation/adaptasyon) kag mga materyal sa pagtudlo – mga ginakasakuan nga kalipay kag ginabatas nga paghigugma ni Pangga Gen.

Interesado man ako sa pagbaton kag pagpaambit rugya kang inyo orihinal nga ilustrasyon/drowing, litrato kang mga lugar sa Antique kag bilog nga Panay ukon ano pa man tuhoy sa atun duna nga manggad kag kultura (jpeg format), orihinal nga video kang mga tumanduk nga pagginawi kag kinaadman – hal. kanta, saut, kag iba pa (mov. avi format, link sa YouTube ukon Vimeo).

Wara nagakita ang site. Kinahanglan 25,000 hits kada adlaw para matabo dya. Gani indi ako makabayad kaninyo.

Mamangkot kamo, ukon basi gatingala, kon andut ginahimo ko dya?

Bata ako kang mga imol nga mangunguma, taga-bukid, nagpanaw paagto sa eskwelahan sa banwa kang hayskul, naka-kolehiyo bangud sa iskolarsyip kang UP, hasta sa DLSU — ginsapupu ako, ginbatiti, kang akun hilig sa pagsulat. Dya sangka tampad nga pagbalik sa komunidad nga nagabasa man kanakun, ginahalinan kang akun mga handumanan kag padayon nga damgo, kang akun kusug sa pagbugtaw kada adlaw kag dugang nga paghimakas kag pagtinandus.

Ginahimo ko dya, libre, kag ginagastusan paagi sa akun longevity pay (ika-13 ka tuig ko run bilang full-time kag tenured sa DLSU-Manila) bangud sa mga ideya nga gusto ko tugruan ka katumanan, sa visyon sa edukasyon kag mapuslanon nga pag-ugwad sa atun komunidad, kag sa pagpati nga kinahanglan natun ikabuhi ang atun kaugalingon nga pulong kag kultura – papag-unun – para indi lamang kita padayon uripon sa atun pagpakigsimpon sa iba pa nga mga grupo kang tawo sa sulod kag guwa kang atun pungsod.

Mahimo mapadara ang inyo kontribusyon sa: vvasenjo@gmail.com.

Bukas man ang Balay sa kolaborasyon sa mga indibidwal kag grupo bilang co-producer ka sangka proyekto ukon co-sponsor ka sangka hirikuton/hitabo.

Wara ako it tuyo mangin politiko. Duro ruman akun tropeo kag plake. Ang inyong suporta lamang ang akun ginapangayo.

Dugang man kamo makabulig pa paagi sa pag-Subscribe via email ukon sa RSS Feed, pagsunod kay pangga_gen sa Twitter, pag-Like kang Balay Sugidanun Facebook Page, kag sa pagpaambit kang mga post sa inyo mga social networking page.

Duro gid nga salamat.

Ang inyo tagbalay,

Pangga Gen
Genevieve L. Asenjo, PhD
versyon. 01 / 8.01.2013 /9:40 sa gabii
Kuwarto kang Kabuganaan, Syudad kang Maynila

4 Comments Post a comment
 1. Aug 2 2013

  Hi, Miga, huod, a, noted gid ria. Sige, tyempuhan ta. Salamat sa paghapit rugya. Nagapanghagad man gani ang taga-Tourism ninyo. Email ta ikaw kon makaya ka sched ko.

 2. Aug 2 2013

  Amiga…pwede bala ikaw ja kalagaw sa amun kun me libre ikaw nga tiempo? Hapit man ay ja sa culasi para magsabwag man ja kang binhi kang imo talento sa pagsulat….heheeh..indi ta man kaw ja pagpagutman..

 3. Nenen Elma
  Aug 2 2013

  salamat gid Pangga Gen sa pagpaambit kadya nga imo tinutuyo makatugro ka mayad sa pagpadayon nga indi malipatan ang atun nga hambal Kinaray-a.. may grasya ang atun Ginoo padayon lang..more power to you…God bless muahhh

Trackbacks & Pingbacks

 1. Pag-abyanay halin/paagi sa Kinaray-a.com, Facebook, hasta rugya sa Balay Sugidanun | Balay Sugidanun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.