Skip to content

January 25, 2013

5

Paglagas kang Dolyar

by Pangga Gen

Toto Eking/Kabuhi OFW

Toto Eking/Kabuhi OFW


2003, Hulyo, nag-abot ang visa ko. Mabalik liwan ako sa Bahrain. Dali-dali ako nagpa-medical kag mag-agto sa POEA para ma-proseso ang akon Overseas Employment Certificate (OEC).

Naka-schedule ang flight ko Agusto 2. Katapusan nga semana kang Hulyo, natingala ako nga may nagtubo sa akon busong kag butkon nga mga gagmay nga butlig. Daw mga kagat it subay. Dali-dali ako nag-agto sa doctor kag nagpakonsulta. Chicken fox ang hambal ka doctor! Duro bulong: antibiotic kag marahalon. Ginhambalan ako ka doctor nga mabalik pagkatapos it tatlo ka adlaw.

Darwa ka adlaw ang naglipas, ang mga butlig nga daw kagat ka subay naglapad kag nagkalantubig! Sa inadlaw nga masunod, nabuta ang bilog ko nga kalawasan asta sa sulod ka akon baba. Daw ginlitson ang itsura ko!

Indi run ako makakaon. Yakult lang kag gatas ginainom ko paagi sa straw hay ang baba ko nagadugo kon i-nganga ko. Ang katingalahan, wara man ako it hilanat ukon ano nga sakit nga nabatyagan asta nga nag-iritom run ang akon mga kuko nga kon imo lantawon, daw mahuslo gid lang kon ma salapay. Baskug man ako gihapon bisan nga kinse run ka adlaw nga puro lang yakult kag gatas ang nagasulod sa lawas ko.

Tungod sa Manila ako kang matabo, nakulbaan ang akon mga imaw sa balay hay suno sa aton mga kamal-aman, kon mag-iritom run ang mga kuko ma patay run ako!

Nagdesisyon si Nanay ko nga ipakunsolta ako sa manugbulong o albularyo. Ang resulta, ginhalitan ako kang tawo nga marapit man kanakon kag amigo ko pa! Ang katingalahan nga man-an ka manugbulong kon sa diin ang tawo nga ria nga wara man it may nag-istorya! Naga man pagkatapos it tatlo ka adlaw, ang kalawasan ko nga daw litson, pati ang akon sulod ka baba, nag amat-amat kuyom. Nagligad ang sangka semana kag daw ginhuyop ka hangin ang halit sa kalawasan ko pero nagmarka nga daw pinalian ka surarom sa bilog ko nga lawas.

Na-re-book akon paglupad Septembre 4. Nag-uli anay ako sa Dao kag nagpakigkita it persona sa manugbulong nga sa akon pagpati amo ang nagpaayad sa halit sa kalawasan ko.

Nadayon ang pagblik ko sa Bahrain. Ang gamay nga sweldo gin-agwanta ko pati ang ugali ka amo nga indi ko maintindihan kon ugali ka tawo o ugali ka hayop. Sa sulod ka darwa ka tuig wara ako paggwa. Obra lang kag balay ang ang ruta ko. Ang maniki nga sweldo ginparte-parte ko sa kinahanglanon ko kag ang iba suporta sa mga nabilin nga pinalangga ilabi nga sa amo nga tuig kang akon pagbalik-abroad, nag-umpisa masakit si tatay, resulta kang pagpangabudlay para kami matugruan ka mayad nga buasdamlag. Sa pagmasakit ni tatay, gin-ako ko ang responsibilidad bilang padre de pamilya.

Natapos ang darwa ka tuig nga kontrata. Wara run ako magbalik sa amo ko bisan nagapakitluoy nga mabag o run ang ugali na. Gin-operan na ako it mataas-taas nga sweldo pero wara gid ako magpadara sa anang mga pangako. Nangita ako it iba nga employer kag antes ako magbakasyon, nagsugtanay kami nga ipadara ang visa sa Pilipinas. Naghulat ako it darwa ka bulan kag nag-abot ang visa ko.

Sa sulod ka darwa ka bulan nga sa Dao ako, sarisari nga pagpanglibak ang na-eksperyensyahan ko. May nagkuon nga wara ako it pulos nga bata; ginapabay-an ko ang mga ginikanan ko, ang balay namun daw maguba wara ko gid kuno ginapa-obra kag duro pa nga mga masakit nga istorya. Naghipos lang ako hay man-an ko nga man-an ka mga ginikanan ko nga wara ko sanda ginapabay-an kag man-an man nanda nga gamay lang ang sweldo ko.

Ang inspirasyon ko lang ang liwan-liwan nga paghambal kanakon ni Tatay kag ni Nanay nga indi pagsapakon ang mga istorya hay ang mga tawo ngara wara kamaan ka akon kabuhi kag ginaagyan sa gwa! Matuod gid man hay ang mga tawo gapensar nga kon sa abroad ikaw naga-obra duro ang kwarta!

Nagbalik liwan ako sa Bahrain kang 2006, bulan kang Enero. Duro pa liwan nga hitabo ang i-istorya ko sa sunod naton nga pagkitaay, mga abyan.

5 Comments Post a comment
 1. shame
  Aug 17 2013

  gabay pa ang ja nga istorya magabukas ka pminsaron ka my pamilya ofw nga hndi madali mgobra sa ibang bansa. kag padayon lng nga pagsarig sa dyes

 2. Jan 27 2013

  Salamat gid sa paghapit n’yo.

 3. Nenen Elma
  Jan 27 2013

  Bisan nga may kabudlay, kasakit kag kasubo ang kabuhi kon nagapadayon sa pagsarig kag pagtoo nga may gugma sa atun Mahal nga Dios kita may paglaum.

 4. Jan 26 2013

  subu man ba

 5. linda
  Jan 26 2013

  Padayon sa pagsulat. ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.