Pagsaka sa Mt. Manabu

View sa Mt. Manabu
View sa Mt. Manabu

Don Dennis/Ang Lagawan
Don Dennis/Ang Lagawan

Si Dondon Dennis nabata sa banig kag nagbahul sa binit suba sa Belison. Naga-obra bilang software delevoper sa Smart Communications sa Makati. Mahilig maglagaw, magbasa libro, magsaka bukid, kag kadya lang, nagabugsay sa dragon boat sa Manila Bay.

Gal-um lang, purya uran. Kaina, nagtarithi gamay pero nagdesisyon gihapon ako nga matuklad sa Mt. Manabu para idto mabag-ong tuig. Ako sara lang. Gurum-gurum gawa, pero sanag pa man e ang dalan, kang makadangat ako sa umpisa kang turukladun. May darwa run ka kara-kamalig nga tarambayan kag may mga paririgusan run ang mga mountaineer. Lagwerta lang dya kag puro hilamon kato. Nagalisensya lang tamun sa mga balay-balay sa ubus kauna kon pwede kami ka rigos. Buhay run man to. Abu, daw pito ukon walo run ka tuig!

First time ko kato nga maka-experience saka bukid. Imaw ko si Ronald kag si Darwin, mga imaw ko man sa Engineering Department sa sangka kumpanya sa Laguna Technopark. Wara gid ako kato ti gamit pa, si Ronald gid ang nagpanggari-gari nga masaka, naidot na ako, ti, tana e halos nagdara kang mga gamit patas kang tent kag cookset kag stove nga pang-outdoor. Nagdara lang ko kang irislan kag samra. Ang indi ko lang kato malipatan amo ang overlooking nga view kang Lipa City nga gairigpat: ang mga sulo sa dalan kag mga panimalay, kag ang duro-duro nga bituon nga nasabwag sa langit.
Hipus kami tatlo sa pagduhung sa view. Kag sa tunga kang kalinungan, sige ang dupuy kang maramig nga hangin, sige ang hirinuni ang mga sirum-sirum kag sige man ang pagtiriripun kang akon paminsarun.

Paminsar parte sa pagsaka nga dya nga pagkakapoy pero nami ang pamatyag kon makapahuway-huway run sa tuyong, nga kon man-an lang dya ni nanay, ma-muro gid nga, “Maiwan timo to, delikado, ngita kaw lang kang sakit lawas mo sa masiuk kag mariit, pamuslu!” Tama man ang ginamuro ni Kanay sa paminsarun ko, pero bukut syudon nga gina-saway ko tana kon gipadayon ko man gihapon ang pagtuklad sa bukid, kundi pagtimaan sa ideya nga pagbalor na kanakun (ginapanumdum na ang ka-araydan ko), kag tungud dyan kara, ang pagtuklad nga dya nagtugro kang iba nga lebel kang pag-ulikid sa akun kaugalingon.

View kang Taal Lake
View kang Taal Lake

Sa pagtuklad nga dya, rugya nag-umpisa ang next-level nga self-motivation – nga sa kaugalingon ko mahalin ang pagpanikasog sa pagpadayon sa pagsaka hasta makalambot sa tuyong-tuyong. Kinahanglan amligan ang pagtikang, magpahuway-huway, kag padayunon ruman ang pagtikang. Kag sa amo dya, para kanakun, nga pagpadalum kang pinsar, nadugangan man ang pag-aha ko sa kaugalingon: ang pag-appreciate kang kada pagpungha-pungha, kang fragility kang kabuhi, kang padayon nga pagpamangkot kang mga kapulusan sa kabuhi.

Sa pagturubod kadya sa akun paminsarun, nadumduman ko man ang ginakuon kang manunulat nga si Ayn Rand nga kon wara natun ginabalor ang atun kaugalingon, hindi natun maman-an kon paano ibalor man ang iba. Sa amo dya nga ideya nag-umpisa ang paghandum ko nga makatuklad sa iba pa nga mga bukid nga basi pa lang makatugro man bala haw kang iba nga perspective kanakun. Naghirinuni dya nga daw sirum-srum sa akon isip. Daw mga sulo sa siyudad kang Lipa kag bituon sa langit dya nga nag-burutlak sa akon paminsarun.

Nagdabudabu. Pero, antes magbunuk ang uran, nakabatang run kami sa tent. Nadumduman ko pa nga ang ginabasa ko kato nga libro amo ang Pillars of the Earth ni Ken Follett (nga may mini-series run sa TV kang 2010). Nakabugtaw kami kang kasanagun run sa kulba nga daw may tamawo nga naga-sanggi-sanggi sa tent namun. Gali, may tinday nga nakabuhi. Hala tamun kabugaw nga sa sulud kami kang tent. Indi magpati, gasuug g’yapon. Nagguwa kami kag ginbugaw parayu ang tinday. Pero burbuhay, gabalik-balik sa campsite. Ngusyan tamun kang may nagrumba nga kabayo! Wara ti imaw nga tawo. Hala! Nagngita kami kang paklang, sanga, kahoy para tabugon tanda parayu sa campsite. Sadya lang.

Sa sulod kang tent.
Sa sulod kang tent.

Wara run ako kama-an kon diin run kadya sanday Ronald kag Darwin. Nadura run ang amun komunikasyon umpisa kang nag-resign ako sa kompanya. Pero nagabalik ang pag-irimaway namun sa akun paminsarun kada magsaka ako sa bukid nga dya. Ang pag-irimaway nga daw ginasagap ko kon kaisa kag indi malikawan nga ikumpara sa iba nga maimaw ko sa mga pagtuklad ukon sa iba nga sports. Ang kamag-an kang amon pag-irimaway nga daw ulo-ulo kang hangin sa imo pagpanikasug sa mga sangga sa una mo nga pagsaka.

One thought on “Pagsaka sa Mt. Manabu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.