‘Ginlagawan ko ang lugar ni Fabian kag ni Joaquin sa pelikula ni Lav Diaz nga Norte: Hangganan ng Kasaysayan’ ni Dennis Monterde

Amo dya ang lugar nga may pagkapatas man sa mga lugar nga malagawan sa Pilipinas – may lagwerta, taramnan, suba, baybay, kamalig, tindahan, may sementado kag bahul nga balay, may tigup-upon nga balay, may mga taho nga nagapadayon sa adlaw-adlaw nga hirikuton – may saku, may nagapamroblema. Ukon, amo man dya ang lugar sa pinsar…

@Dennis Monterde ‘May obra pa ako nga dapat tapuson’ #MillionPeopleMarchAyala

'Gusto ko man maagto raad kag magsinggit liwan, patas kang pag-agto ko sa One Million March sa Luneta. Ugaring may obra pa ako nga dapat tapuson. Para may ipadara kay nanay, para may allowance ang akon darwa ka bugto nga naga-eskwela. Para padayon nga may matugro, paagi sa tax, sa atun pungsod.'

Ang Mamumugon sa Banaue

"Pero bilib ako kay Manong Orlan tungud hasta kadya wara nautud ang pagpasa kang tradisyon nanda sa pagtatap kang tramnan. Maski ang andang binhi nga paray, orihinal, warat sambog – ang ginmana pa nanda sa andang kamal-aman for 2000 years! Amat-amat nga gina-develop kag gina-istoryahan tulad ang GMO rice, pero kon madapgan mo lang kag masaburan ang orihinal nga bag-ong tig-ang nga bugas kang Banaue, para kanakun, tama run dya para lipatan ang GMO rice. Ang paray da idya, tanan, GMO-free."