Komiks Odyssey

Komikon

Dennis Monterde/Ang Lagawan
Dennis Monterde/Ang Lagawan
Antes pa mauso tulad ang kalingawan sa pagsipal kang mga apps sa mga bag-o nga android gadgets patas kang Plants vs Zombies, Farmville, Candy Crush Saga kag kon ano pa dyan, ang kalingawan nga nagaseparar, kag di mo mabalibangdan kaisa ang oras nga nag-agi, kang indibidwal nga imahinasyon kag ang sagwa nga kalibutan, rugyan ang komiks. Ang komiks nga kang mga 80s kag 90s tama ka uso. Sa banwa namun sa Belison, pwede mo dya marenta sa mga tyangge ukon sari-sari store. Ang pinakasikat gid, ang tyangge kanday Mrs. Bolivar nga rapit sa eskwelahan namun sa Belison. Kang elementary, kada recess gani, samtang naga-udak kang Safari, Nutri Star ukon ice candy, nagabasa kami kang Hiwaga ukon Anino komiks imaw kang mga classmate ko. Tag-s’lapi (50 centavos) ang kada komiks. Ang paborito ko gid, ang mga horror kag fantasy. Kon kaisa, ang mga comedy man. Kinahanglan, matapos mo gid basa antes matapos ang 15 minutos nga recess hay mangara ang amon adviser kon ma-late kami. Kag buyayaw gid ang imong maabot kon nali may hisaun nga masugid nga nagbasa kami kang komiks. Kapin pa kon naba score mo sa exam, luwas nga ibasulon ang pagbasa kang komiks, may aman pa nga binting kag pahadluk nga isugid sa ginikanan mo kon mag-PTA meeting, kundi, matadung gid ikaw. Amo nga ang pag-renta kang komiks kanday Mrs. Bolivar kato, ginatago-tago gid para warat makakita.

Kag sin-o ang makalipat kang Horoscope nga komiks? Paborito dya ni nanay. Pirme tana nagahuram sa anang mga amiga. Huram lang. Kag kon matapos namun basa ibalik na, kag sunod s’mana, manghuram ruman, kapin pa hay nami bay subaybayan ang mga istorya kag drama kang gugma. Mabitin gid ikaw kon ang istorya may: “Itutuloy.” sa last page kag naga-look forward kaw gid pirme sa sunod nga issue. Luwas dyan kara, makita mo pa ang paborito mo nga artista ukon love team ex. Romnick-Sheryl, ang imong horoscope for the week with your lucky color and number, kag kon sin-o ang mga nagpadara sa Wanted Penpal. Ang Wanted Penpal page nga ginausisa gid namun kag isuyaan kang mga kapaisa ko kag bugto ang mga hitsura kang gusto magka-penpal kag maghambal nga: “Tuod bala dya, may masulat man ayhan kanimo kon magpadara ikaw?”, “Yaay tana, duro siguro masulat kana hay gwapa.” Ko-on kang pakaisa ko, may kilala kono ang classmate na nga nagpadara, kag ang picture nga ginpadara na, bukot ana, hay bugasun kono tana, kag duro tana kono nag-sulat kana. Gusto ko man raad kato magpadara para ma-experience man ang magka-penpal. Pero wara madayon. Napyirde ako kang pag-imagine nga nali mapatay ako sa huya sa pagbanak kang suya kag kadlaw halin sa akon mga paka-isa, bugto, kag classmates kon makita nanda ako sa Wanted Penpal sa Horoscope komiks.

Kag patas kang di mabalibangdan nga oras kon magbasa kang komiks, tulad, nagbag-o run ukon nag-evolve ang komiks. May manga kang graphic novels. Rugyan ang mga nami nga obra nanday Niel Gaiman, Alan Moore, ang mga superheroes kang Marvel kag DC comics, kag ang mga sikat nga Filipino comicbook creators patas kanday Budjette Tan kag Ka Jo Baldisimo kang Trese, si Manix Abrera kang Kiko Machine, si Pol Medina Jr. kang Pugad Baboy, si Carlo Vergara kang Zsazsa Zaturna, si Jomike Tejido kang Mikrocosmos kag duro-duro pa.

Kahapon (13 April 2013), sa Summer Komikon 2013 (Philippine version kang Comicon sa US) sa Bayanihan Center sa Pasig City, duro nga mga komiks nga ginabaligya. Duro ang mga independent comics – mga komiks nga gina-publish mismo kang nagahimo. Kag tanda mismo ang nagabaligya sa Komikon. Raku-raku ang mga nag-aragto. May mga cosplayers pa gani. Ugaring, natapupangdan ko nga wara ti nagabaligya ukon naga-display man lang kang mga daan nga issue kang Hiwaga, Anino, ukon Horoscope komiks. Kalabanan, mga English superhero kang Marvel kag DC comics. Siguro, nadura run sanda. Siguro wara ti nagasuput, nagatago kag, nagaamlig kag nali namayha siguro nga ibaligya rugya sa Komikon? Ang Hiwaga komiks ko nga kopya, sa garage sale ko dya nabakal. Pero, nadiskubre ko sa Komikon ang Myth Space series, obra ni Paolo Chikiamco kag Koi Carreon. Parte dya sa mga Philippine folklore creatures patas kang mga tayhu, kamakama, manananggal, kapre nga mga alien gali. Sa bugo nga istorya, daw gin-samo dya nga Hiwaga komiks kag Star Trek. Nagbakal ako anay kang first two kang series, kag tapos ko basa, na-excite run ako para sa sunod ruman nga issue. Kag sa liwat, nagbalik ruman ako sa pagkabata, nga daw sa tiangge lang ni Mrs. Bolivar, nagapaagi kang di mabalibangdan nga oras, sa pagbasa kang komiks.

2 thoughts on “Komiks Odyssey

  1. Huod, Nang. Gagrinutuk lang tana garing sa venue idya; yawan lang timo kanukduk para magpili kang mga komiks. Raku man ang nagapanugro kang freebies – mga photocopy lang garing kang mga obra nanda, pero mantiniran man. Aguy, kanugon gali to eh ang mga gin-anay, kag vintage items hay 60s pa gali. Plano ko gani nga kon magbakasyon ako sa Belison, iagtunan ang tyangge nanday Mrs. Bolivar kag kamustahun ang mga komiks nanda, raad may nabilin pa man. Kag nami pa tana sa Comicon dyan sa US hay may nagabisita nag mga cast kang movie or tv series patas kang The Walking Dead, Game of Thrones, The Bigbang theory…

    Like

  2. Dennis, nalipay gid ako nga buhi pa gali ang komiks kag may Komikon dyan. Nagbahul takun sa comics kang Grimms and Andersen Fairy tales, Tarzan, kag Superman (DC kag Marvel). Amo tana ra kauna ginabakal ni tatay agud kuno magmayad kami sa Ininglis. Paborito gid namun ang Tarzan kag Superman. Masubu gid nga gin-anay ang amun masobra sanggatos ka panid nga koleksyon (halin ka mga 1968) pero may mga nabilin pa man siguro – kabay pa. Kang bag-o pa lang kami rugya, nag-agto kami sa New York Comicon hay ang sangka artist/illustrator (Vampirella) amigo kang akun bana. Sadyahan gid takun hay duro freebies nga comics nga naka-plastic wrap pa. Pagusto lang ikaw ka pamurot. Ang mga artist/illustrators saku pirma ka mga autograph kag may mga models sanda nga naka-costume ka mga comic characters.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.