Ang Amon Balay sa Sinaja

"Pagtabok ko sa suba paagto sa amon balay, nakita ko dayon si nanay nga nagapanit kang langka. Daw haros wara pa ko nakalambot sa ugsaran ginsinggitan ko dayon si nanay kon ano ana nga ginaraha. Ang sabat na malaga kuno tana ka langka nga laktan kang baog kag batwan."

Pagsaka sa Devil’s Mountain

Ang Mt. Cristobal, nga nagatindog sa tunga kang mga banwa kang Dolores sa Quezon kag kang San Pablo kag Nagcarlan sa Laguna, gina-tawag da nga Devil’s Mountain hay kuno, duro ang mga nagapakita digya. Baliskad kuno dya kang ingud na nga Mt. Banahaw nga may positive energy. May mga istorya gani kag komento ako nga…