Ang Akon Dream House

Dream House ni Eking
Dream House ni Eking

Toto Eking/Kabuhi OFW
Toto Eking/Kabuhi OFW
Kon kaisa kanami kang pamatyag kon bahol ang gina-offer nga sweldo. Amo dya ang akon nabatyagan kang magbalik ako halin sa bakasyon sa pagkamatay kang pinalangga nga tatay.

Duro nga mga ideya kag plano ang akon nadumduman samtang nagasakay ako sa eroplano pabalik sa Bahrain. Pero ang naga pangibabaw gid amo ang pagpahimo kang nami nga balay bukon para ipahambog kundi bilang pagtuman sa pangako ko sa akon pinalangga nga tatay nga ipaobra ko gid ang amon balay para maaguman ni nanay ang kasulhay kag seguridad!

Sa akon bag-o nga kompanya, tawhay ang obra kon wara it order. Pamiho-miho lang. Pero kon magdurungan ang mga order kag okasyon, nagasaramihay man kag kon kaisa wara run it kaon-kaon! Ilabi run gid sa pag-abot kang Valentine’s Day. Tatlo ka adlaw antes ang okasyon bira-bira gid ka obra halin alas otso sa aga. Diretso run ria asta mag-alas dos sa kasanagun. Daw sa wara lang kabatyag kang kakapoy tungod ang sa pensar ko bahol ang mabaton nga sweldo tungod duro ang overtime.

Pagkatapos ka pito ka bulan nga obra ko sa kompanya, nag-umpisa liwan ang kalbaryo. Ang overtime tagdarwa asta tatlo ka bulan kag mabaydan. Asta naglala pa gid sa darayon nga mga binulan ang sweldo. Delay it isara ka bulan asta nga nag delay run it darwa ka bulan asta nga nagtatlo pa gid ka bulan. Ang ginhimo ko nagpakighambal ako sa amo nga indi pwede ang amo nga sistema tungod indi lang ako ang magutuman kundi pati ang mga pinalangga ko sa Pilipinas. Pakigbais sa amo kag indi pagsulod sa obra ang nangin solusyon para magtugro ka sweldo ang amo. Pero ang masubo, isara lang ka bulan, may darwa pa nga wara ma baydan.

Umpisa run ka pagdura kang akon gana sa obra. Kada tapos bulan pira ka adlaw indi magsulod sa obra para lang mapiritan ang amo magtugro ka sweldo tungod kon indi ako mag-obra duro ang mga oder nga indi mahimo. Ang amo nga hitabo darayon run gid asta nga matapos ang darwa ka tuig.

Nagpirma liwan ako ka bag-o nga kontrata. Bale darwa liwan ka tuig imaw ka pangako kang amo nga may dugang ang sweldo kag itugro eksakto sa tapos ang bulan. Tungod natapos ko ang darwa ka tuig, oras liwan kang bakasyon.

Sadya akon lawas nga nag-uli hay tungod maumpisahan ko run ang akon mga plano. Una ang pagpatitulo sa akon ngaran kang lupa nga pagapatindugan ko kang akon ginatawag nga “Dream House.” Abaw pwerte man gali ang ahensya kang aton gobyerno nga nagaproseso kang titulo kang mga lupa. Ang mga emplyeyado luwas lang sa mayad tama gid ka kurakot. Kinahanglan pirme gid may “under the table.” Kon sumahon, daw haros nagdoble ang gasto tungod sa pangilkil kang mga tawo sa pwesto. Ang pobre nga naga-apply para sa titulo nagaagwanta bisan nagasakit ang buot para lang magdasig ang proseso kag matapos ang titulo. Pwerti gid ang anay sa aton mga ahensya kang gobyerno!

Sa kaluoy kang Makaako, isara ka tuig kag ma-release ang titulo ka lupa ko. Sadya akon lawas bisan pa nga nagastuhan gid ako tungod sa katapusan maumpisahan ko run ang akon plano.

Sa bulig man gihapon ka akon amiga nag-umpisa pasad ang akon proyekto…ang akon “retirement place”…ang balay nga handum ko!

Sa pagpadayon ko sa kompanya nga pirme delay ang sweldo, nagpensar ako nga kon mag-amo kadya ang sitwasyon, daw indi gid matapos ang proyekto ko. Isara ka tuig ang nagligad kag nagdesisyon ako nga mangita it saylohan. Mayad man nga swerte, nakakita dayon ako ka bag-o nga obrahan kag kuon ko mayad hay puro mga Pinoy man ang mga imaw ko. Sa pensar ko, masadya kag manami siguro hay puro kami Pinoy madali ang pagpakigbagay.

Sa padayon nga inadlaw nagsala gali ako tungod mas mayad pa gali nga ibang lahi ang imaw mo sa obra hay sa aton pareho nga Pinoy nagapanginbabaw pa gihapon ang ginatawag nga “crab mentality.” Magamo kag puro lang hisa sa isara kag isara. Pero sa amo nga sitwasyon sa akon ginaobrahan wara gid ako magpadaradara sa mga istorya kag kahisa ka akon mga kaimaw. Ang akon taming, matutom nga pag-obra hay na man-an ko nga ang akon amo wara pagpati sa mga sulsol kag istorya ka mga kaimaw basta nakita na nga mayad ako mag-obra. Ang pagsarig na indi gid marumpag ukon maguba kang kahisa kag kabutigan!

Asta nga naglipas ang mga inadlaw, daw sa wara lang maman-an nga nagdarwa run gali ako ka tuig kang nagligad nga Enero 15. Ang akon balay sige man ang obra. Amo nga nagdesisyon ako nga magrenew liwan kag magpirma it dugang liwan nga darwa ka tuig sa kompanya. Ang desisyon ko nga indi run ako magsaylo pa liwan kang obra asta nga mag-abot ang adlaw nga gusto ko run magpahuway kag mag pamiho-miho gid lang sa akon banwang tinubuan! Ang akon proyekto dali gid lang matapos kag sa kaluoy kang aton Makaako sa akon pag-uli sa maabot nga Abril makaistar run ako sa akon ginatawag nga “Dream House” nga ginapahambog ko gid nga halin sa akon ginpabalhasan!

Sa akon mga kapareho nga OFW, isara lang ang akon armas sa pagpakigbato sa tanan nga kalalat-an nga akon nasumalang sa pagpanglugayawon sa abroad: ang pagsarig sa Ginoo kag ang pag-obra it mayad, katampad, katandus kag determinasyon. Sa urihi amat-amat nga madab-ot ang aton mga damgo nga sa umpisa indi mo mapensar nga madab-ot mo.

One thought on “Ang Akon Dream House

  1. mayad gid ra ang tutum madab-ot ang damgo. sakto ra grabe kakurakot sa atun. sa amun gani 3-4generations run asta kdya wara pa na titulohan.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.