Ang Adventure namun ni Manang Conz pa-Canada

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Lunes it hapon, nagpanaw kami ni Manang Conz pa-Portland. Nag-agto kami sa Hongkong kag Makot Asian Market kag nagpamakal ka pagkaon. Nagpalibot-libot kami padalagan ka sarakyan hasta naghapit kami sa Old Port kag nagbuol ka litrato. Pabalik, nag-agi kami sa Scarborough sa Cabela para maglantaw-lantaw lang ka iba pa nga baraklun pero hay wara man kami it nabakal.

Tungud hay gabii run kag madulom, indi makita it mayad ang amun gin-agyan nga mga parte ka Maine parehas ka Westbrook, Bodoin, Bowdoinham, Gray kag iba pa pabalik sa Wales. Mayad kag tawhay man kami nakaabot sa balay. Raad sa adlaw nga Miyerkules, ang plano namun maagto sa St John, New Brunswick, Canada. Ang akun manugang nga si ang Pete madara kanamun para makatawas lagaw man sanda nga mag-asawa nga wara it imaw nga mga bata. Hay man raad sa Biernes matawas kami sa akun manugang sa pagdara sa bata na nga malantaw ka kolehiyo sa Calais pero wara madayon hay ang mga bata wara man ti pasaporte. Amo nga nagplano na lang Si Manang Conz magrenta ka kotse pa-Canada nga kami lang nga darwa malagaw rugto.

Huwebes pa lang, nagtawag kami para magreserba ka sarakyan. Pero wara kami ti mapa kang Canada nga magamit bisan may GPS si Manang Conz. Mayad na lang rugya ang bata ko nga IT kag nakabulig kon paano himuon kag paano magamit ang amo nga GPS. May parts nga dapat baklun para magamit ang GPS. Nagtawag ako kananday Lori, Ilea kag nagbilin ka mensahe pero naisip ko man tawgan si Paul kay man sa Auburn man tana gaobra kag rapit ang Best Buy nga baraklan. Ginpahambal ko sa bata ko hay tana ang nakamaan kon ano ang dapat ibaklon. Salamat man gid hay bisan late run sa gabii ginhatud pa sa balay. Ang kulang na lang amo ang isaksakan ka GPS konektor sa kotse kon mag-alang-alang ang battery ka GPS. Salamat man hay si Lori may parts para sa saraksakan sa kotse. Dayawon ang Dios sa mga nagbulig kanamun.

Pag-abot kang Biyernes, aga pa kami nagbugtaw hay alas otso ang pagbuol ka sarakyan. Para mahimo dya, nagsakay kami sa akun kaingud nga si Paul. Tana ang naghatud kanamun sa Enterprise Office sa Auburn. Nakilala namun si Anthony Wu. Tana ang nagbulig kanamun sa opisina kag nagpresenta ka sarakyan nga ginrenta namun.

Naghalin kami sa Auburn kag nag-abot sa border kang Calais, Maine, USA kag New Brunswick, Canada nga ang St. Croix River ang nagpatunga nga tulay kag suba. Sa pihak, ang St. Stephen, New Brunswick, Canada run. Dyan nakita ko ang una nga Lighthouse. Sa Chocolate Park kami nagpahuway sa pagbiyahe nga apat ka oras.

Sa border pa lang ginausisa run ang amun pasaporte kag ginpamangkot kon andut kag ano ang rason namun sa pag-agto sa Canada kag kon diin nga lugar ukon parte ka Canada kami maagto. Ginpasulod kami pero ginpaagto man gid sa opisina para mausisa ang pasaporte namun sa Gov’t Security Border Customs & Protection Office. Friendly ang mga tawo sa sulod ka opisina, nagpahambal ako nga gusto ko i-stamped ang akun pasaporte para sa status ko lang hay puede indi man i-stamped hay digital run man ang pasaporte pero ako lang man gid ang may gusto eh.
Ay ti, dapat man gid usisaun ang kotse namun. Pagkatapos ka pira ka minutos, may stamped run ang akun pasaporte kag abaw, gin-greet pa nanda ako ka advance Happy Birthday!Nasadyahan man gid ako e samtang si Manang Conz sa guwa nagahulat kanakun.

Ang una nga lugar nga amun ginpondohan para magpalitrato sa Chocolate Park amo ang St. Stephen. Tapos nagpadayon kami byahe. Abaw, ang panahon sa New Brunswick magal-umun pero salamat sa Ginoo nga ginbantayan na kami kag gintugruan si Manang Conz ka kusug kag kabaskug sa pagpadayon sa pagmaneho ka sarakyan hasta kami kadangat sa St.John.
set4
Tuman nga kalipay ang akun nabatyagan nga nakadangat man gid ako liwan sa iba nga parte kang Canada bisan pa nga nagasakit akun ulo sa malawid nga byahe. Ang una ko nga na notisyaran amo ang sign nga St. Andrews, St. George, St. John kag nakayuhom ako tungud nga ang ginhalinan namun Andrews Road man. Dugang pa, malimpyo, malapad kag may kudal sa kilid kang mga karsadahun sa highway para protektahan ang mga kasapatan nga indi makalaktud kag mapatay sa karsadahun, amo man sa mga motorista.

Navigator ako ni Manang Conz. Hala buol ko ka litrato hasta napatay battery ka akun camera. Sa St.John, ang una namun nga gin-agtunan amo ang Tim Horton’s kag nag-order ka stiff tea. Nahidlawan ni Manang Conz ria sa Maine bisan duro ang Tim Horton’s wara sanda ti stiff tea. Ay ti American style bay nga tea anda tana nga ginaserbi. Hahaha. Natirawan ko man gid kag nagustuhan hay parehas ka gina-brewe ko nga oolong tea halin sa China nga nagustuhan kag ginbakal ka akun agut sa Asian Market.

Sa St.John, nagtawag si Manang Conz sa sangka bed & breakfast para makapahuway kami kag maka-overnight. Sa dalan pa lang, nabasa ko ang mga ngaran ka kalye nga King St, Queen St, Princes St, Prince Edward St., Prince Andrew St., Prince William St. kag iba pa. Kanami lang ka lugar! Makita ang mga mataas nga bilding kag mga kinauna ukon dumaan nga disenyo. Siyempre super malimpyo gid ang lugar nanda ikomparar sa USA. Ginsug-alaw kami kang tag-iya kang bed&breakfast kag abaw, sa Victoria, Canada man gali sanda naghalin. Kanami lang pamatian ang mga gin-istorya ni Manang Conz kananda parte sa kaambung ka lugar na kag nahidlaw man gid sanda sa Victoria, ang mga kabulakan rugto kag iba pa. Sadya ang kadlaw namun. Salamat sa mag-asawa nga dya nga mga Riemer.

Mahambal nga misty wet cold kag mahangin ang panahon pero okay lang kanamun ni Manang Conz nga antuson sa pagguwa para makabuol ka mga litrato. Wara kami nagsulod sa bisan ano nga bilding. Pagbalik, akun liwan nanotisyaran sa dalanun nga ang mga sarakyan nagapundo kanamun para kami padayunon sa paglaktud ukon magsaylo sa pihak nga dalan. Kanami lang hay protektado gali ang mga tawo.

Sa amun pagpahuway balik sa kuarto, diretso tana akun turog hay masakit akun lawas kag ulo ilabi na ang akun nga paa nga may steel pin pa sa sulud ka tul-an kag ang ginaguyud ko nga kahig. Ti nakahuraguk kuno ako kag nabugtawan ko alas dyes it gabii wara pa si Manang Conz katurog sige pa atubang na sa laptop na.

Ginhilot ko si Manang Conz para makapahuway, makaturog kag makarelax. Ay abaw samtang ginahilot ko nagauraruy e bisan gani nga gakaturog run basta makahulag rian mabatian ko pa gihapon anang pag-uraruy. Gakadlaw kami nga darwa hay kuon ko basi magkuon ang mga kaingud kuarto nga akun tana ginakatay. Hahahahaha.

Pagkaaga, alas sais kami naghanda para sa pamahaw sa alas otso. Kasadya lang nga nag-imaw kami sa iba pa nga nagakaun pamahaw sa kusina. May Portuguese nga mag-asawa kag kanami lang makig-istorya kag mamati ka andang mga istorya. Nagamit ko man ang pira ka Espanyol nga naman-an ko. Kami lang ni Manang Conz ang Filipino sa grupo.

Sa pagbyahe liwan namun, nangamuyo kami anay ni Manang Conz para sa padayon nga pag-ubay kang Dios. Naghapit kami sa Super Drug Mart, Dollarama, kag sa Tim Horton’s. Abaw, nagauran kag mahangin pa. Siyempre, stiff tea ruman kag may dara nga bagel kag cream cheese amun order. Pagkatapos liwan padalagan ka kotse. Nagtalang kami sa likuan gani gindara kami marapit sa gasolinahan. Ay salamat ginpatalang para magpatughong ka gasolina hay rayu pa gali ang nasunod nga exit. Salamat gid sa Ginuo.

Salamat sa laptop, nakabulig man gid sa GPS kon kinahanglan sagapun namun ang adres. Nagpondo pa ruman kami kag magpahuway kag magkaun. Sa pagpadayon namun pabalik sa US border, iba liwan ang amun naagyan kag kinahanglan ruman usisaun ang amun pasaporte. Ang baye sa sulud kang opisina nga amun naatubang daw sobrahan, bisan kuting nga yuhum wara gid. Lain sa una nga nag-greet pa kanakun kang advance happy birthday.

Ginset ni Manang Conz ang GPS paagto sa Bar Harbor para maghapit anay. Ay abaw, malawid gali dya nga byahe. Liko-liko ang karsada kag naglingin akun ulo kag nagsakit akun busong nga daw masuka. Salamat kag may plastic bag nga nasukahan kag nagpondo kami sa binit ka karsada. Indi ko gid nagustuhan ang magsuka-suka. Mayad na lang nadura gawa ang sakit ulo kag ang ginabatyag sa lawas pagkatapos nga nakasuka ako.

Sa Bar Harbor na kami kag nagbuol ka mga litrato liwan kag manami nga lugar. Pero sarado ang Ferry paagto sa Nova Scotia, Canada. Sa Mayo 31 pa ang pag-umpisa abre sakay sa Ferry. Pagkatapos gin-set liwan ang GPS pabalik sa balay. Mas bugu gawa ang distansya nga amun ginpa-dalaganan ka kotse. Naghapit pa kami sa Home Depot sa Augusta para ibalik ang sala nga part kang gripo nga amun ginbakal. Hasta nakauli na kami balik sa Wales. Mga sobra 815 miles ang amun nagamit. Kon sa kilometro mga sobra 1311 kilometro ang nagdugang sa mileage kang kotse.

Domingo, nagplano kami magsimba anay bag-o maglagaw sa Portland kag mamakal sa Asian Market. Imaw namun si Inday Lilibeth. Aga pa kami nagbugtaw kag ginbuol tana sa Turner. Nagsimba kami sa First Evangelical Church sa Westbrook. Pagkatapos nag-igma kami sa McDonald. Pagkatapos karia nag-agto kami sa Kennebunkport.
set5
Sa Kenenebunkport, dyan ka ra nagaistar si Presidente George Bush Senior kag Mrs Barbara Bush. Daragkul ang mga balay, mga manggaranun ang mga tawo sa amo nga parte ka Maine, isara run ang mga Bush. Marapit sa baybayun ang palasyo ni Ex-Presidente Bush Sr. Gin-set liwan ang GPS.Tungud nga wara kami ti eksakto nga adres, ginpatalang kami ka GPS.

Hala padalagan kon diin nga parte ka Kennebubkport halus ginpabalik-balik kami sa Main St. hasta na lang nakakita kami ka tatlo ka tawo sa yard nanda nga nagapanglipyo. Mayad man hay may GPS kami kag man-an nanda ang adres. Pero naghambal man gid ang bana ka baye nga si Mr. Kays nga sundan na lang ang kotse na kag darhun na kami rugto. Gani ginsundan na lang namun e ang sarakyan na kag hinayhinay nga pagpadalagan paliko-liko man gid hasta nakita ang baybayun kag ang daragkul nga panimalay. Gintudlo ni Mr. Kays ang balay ni Mr. Bush. Nagbuol kami ka mga litrato. Nagpasalamat kami kay Mr. Kays kay tana amun GKS (God Kays System) hay ang amun GPS nagpatalang kanamun.

Pasensiya na lang, wara namun nakita si Mr.Bush nga nagapanaw sa daray-ahan na kag indi man kami kasulod sa gate. Kinahanglan man appointment.

Sa sunod nga Biyernes, bantayi n’yo ang katapusan nga bahin kang duro pa namun nga adventure ni Manang Conz, ang pagselebrar ka akun birthday, hasta ang pagbalik na sa Canada.

(Pagapadayunon)

5 thoughts on “Ang Adventure namun ni Manang Conz pa-Canada

 1. Jigsz carnationsky nami raad geh kon makaagtu kaw man rugya kanakun kag maimaw mo ako agtu ta sa Canada bisita sa sister mo :)…basi pa lang bay..anytime basta rugya pa ako.welcome gid!

  Like

 2. kasadya kang inyo kiritaay… san-o bay tatun ? daw wara gid sa akun skedyul mag-agto dyan sa inyo mga lugar haw?

  Like

 3. Pangga Gen, salamat gid nasadyahan man gid ako nga bisan 2 days lang nakagowa sa US :)

  nong Bebot Dulalia Celorico, nakapayuhom man gid kanakun kon maisip ko ang amun pag imaway lagaw nakagowa man gid ako sa akun kuadra kag nakalagaw imaw ni manang conz…

  Like

 4. hehhehe,nen,duro gali nga lugar ginagtunan nyo n manang m conz?ok gd ria para man makalagaw2 kaw anay hay may imaw dara pamasyar kg rapit lang kamo gali s canada….mag-andam lang gd pirme s pgbyahe….duro gd nga salamat s pgpost m ka dya nga estorya…God Bless U always..

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.