Ang Pagbisita ni Manang Conz Bilang Indi Malipatan nga Birthday Treat kag Kamayad kang Dios

set2

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Sa Kennebunkport, Maine, naglagaw kami para mamakal. Sa pagbalik namun marapit sa palasyo ni Mr. Bush, nagpanaug ako sa daray-ahan nga nakakahigan sa tubig nga may asin. Abaw, nakasiyagit ako kang “Ay, maramig-ramig!” Nagpahurum ako ka akun mga kahig, siguro singko minutos kag magpanaw pabinit sa barasan kag batuhun nga parte nga nagsagap ka maputi, magamay, mapino nga bato kag gindara ko pauli sa balay.

Bag-o maghalin, gin-set liwan namun ang GPS paagto sa Hongkong Market sa Portland. Kami ni Inday ang nagpanaw paagto sa Hongkong Market. Nagpabilin sa kotse si Manang Conz para makaturog anay hay sobra anang kapoy. Namakal si Inday para sa amun rarahaun pero it amargoso amo nga nagsaylo kami sa Makot Pech kag abaw, wara man sanda. Kuon ni Makot sangka adlaw pa lang nga nagdeliver, naubusan lagi sanda ka amargoso. Kilala run kami ni Makot hay halin pa ako bay kang 1994 nga nagaagto pamakal sa anang tindahan.

Liwan kami nagbyahe kag naghapit sa Fish & Wildlife sa Gray, Maine. Nagbayad kami ka entrance fee nga $7 kada isara bisan nga dali na lang magsarado, 30 minutos na lang ang nabilin sa hapon. Nakita namun si Bobcat nga nagakaturog run akun. Gintawag ko dya nga Lex hay daw si kuti ko man gid turukun. May cougar nga nagapanago, may Canada minks, darwa ka moose, may squirrel, may turtles, may mga eagles, owls, pheasant, turkeys, isda, kag iba pa nga mga wildlife.

Pauli, naghapit pa liwan kami sa Gendron sa Lewiston para magbakal ka lobster para makakaun liwan si Manang Conz. Pagkatapos ka ra gindara pauli si Inday sa Turner. Balik liwan kami mga sobra trenta minutos ang dalagan pa-Auburn. Pag-uli namun, ay ti hala pangraha si Manang Conz ka lobster kag stir fry nga laswa. Nagtig-ang kami. Nami kag malawid nga kan-anay kag supsupay namun ka lobster. Busog kami nga darwa hasta magpahuway sa sobra ka kapoy sa byahe sa bilog nga adlaw.
set1
Pagkaaga, 22 ka Abril, kaadlawan ko kag Earth Day pa. Ay ti nakasagap ako ka pine tree sa kakahuyan kag ginkali ko kag ginsaylo sa marapit nga puno ka gintanum ko kauna. Kada tuig may isara ako ka tanum nga kahoy. Ginlinya ko sa mga gintanum ko run sa pira ka tinuig nga kami rugya sa Wales, 16 anyos run. Nasadyahan man ako makita ang natanum ko nga nagataas tubo.

Aga pa man kami nag-agto sa Auburn sa pagbalik ka rental nga kotse. Nakayuhom na lang si Manang Conz sa pagsugid kanakun nga ang pabuol namun ka kotse 2 minutos pasado alas otso, isara lang ka minuto ang nagsobra. Naghulat kami rugto kay Ilea nga mabuol kanamun. Nag-abot si Ilea kag nagpalibot-libot kami. Naghapit sa Hannaford para magbakal ka cake kag raha run nga manok, tapos nagpa-Sabattus Lake para makita kag makabuol litrato si Manang Conz.

Pag-uli sa balay, nag-igma kami. Kang cake time, ginantahan man gid nanda ako ka “Happy birthday” e. Gindara man si Wyatt ni Lori sa balay para magkaun ka cake kag magpa-litrato kay Manang Conz. Pagkagabii, samtang gaiyapon kami kang pinirito isda kag danggit, hmmmm, nag-abot si Jack kag natingala dara turuk sa isda sa lamesa. May dapug pero hambal na lang ay, “inasinan nga isda mong” kag magyuhom dara kupkop kanakun. Ginpakilala ko tana kay Manang Conz hay tana ang madara kana sa Portland Jetport.

Pagsunod nga adlaw, mabalik run si Manang Conz sa Toronto, Canada. Namahaw lang ka cereal kag pag-alas otso, nag-abot run si Jack sa pagdara kana sa PWM Jetport. Nagkupkupanay kami antes tana magguwa sa balay. Pagkatapos nagdalagan ako sa bintana para lantawon ang paghalin kag pagparayu dalagan ka kotse, hasta na lang nadura sa akun mga mata nga nagalumaw-lumaw run.

Wara it untat nga pagpasalamat ang akun mahambal kag ang duro-duro gid nga salamat nga may pagpangamuyo ang akun lamang mabalik kay Manang Conz. Nasadyahan gid ako nga ginbisita na gid ako kag kag gin-treat na ako sa kaun kaadlawan sa kadyang tuig. Daw parehas man nga tana ang nagatindug bilang akun Nanay kag Manang sa darwa ka semana nga nakaimaw ko tana. Labaw sa tanan nagapasalamat gid ako sa Ginuo sa tanan nga pag-agubay na kanamun samtang rugya si Manang Conz sa Wales, Maine kag hasta sa pagbisita namun sa iba nga lugar, ilabi na ang pagbyahe namun pa-St. John, New Brunswick, Canada kag sa amun pagbalik liwan sa Maine.

Salamat man sa tanan nga mga nagtugro ka parte sa ana nga pagbisita rugya sa Wales, Maine, USA. Bisan nga ako wara it sarakyan ang Mahal nga Makaako nag-provide kanamun kang sarakyan paagi sa mga kaingud nga amigo kag amiga. Salamat sa andang mapinadayunon nga pagpalangga sa pagbulig kanakun rugya. Salamat nga nakita kag nakilala man gid ni Manang Conz kon ano nga klase ka mga tawo ang akun mga kaingud sa komunidad kang Wales bisan nga ako isara ka Pilipina nga nagaisarahanun rugya sa palibot nanda.

Mayad gid ang Ginuo. Ang pagdayaw kag pagpasalamat ang magahari sa akun tagipusuon. Salamat man kaninyo tanan nga padayon nagabasa rugya sa Balay Sugidanun ka akun istorya. Ang pagpakamaayo kang Dios para kanatun nga tanan.

6 thoughts on “Ang Pagbisita ni Manang Conz Bilang Indi Malipatan nga Birthday Treat kag Kamayad kang Dios

  1. dong Reynaldo Dela Pena, nami man gid ang lobsters bisan mahal pa kaja baklon sige lang basta mabusog kag masadyahan..mataas ang cholesterol hehehehe

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.