Pag-abyanay halin/paagi sa Kinaray-a.com, Facebook, hasta rugya sa Balay Sugidanun

Kang tuig 2006, duro akun nakilala nga mga Antikenyo paagi sa Kinaray-a.com. Nangin isara ako ka Nanay ka narisari nga kabataan, gurang man ukon bata. Ang una gid nga nagtawag kanakun nga “Nanay” amo si Zette Marmeto kag na-gwapahan ang akun agut kana kay daw ang baye sa libro nga Sailor. Nakilala ko man si…