Ang Pagbisita ni Manang Conz sa Maine, USA

set3

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Kadali lang nga naglipas ang darwa ka semana nga pagbisita ni Manang Consolita Rubino halin sa Toronto, Canada rugya sa balay sa Maine. Sa bintana na lang ako naglantaw kang pagpadalagan ni Jack ka anang kotse sa paghatud kana sa Portland Jetport. 23 ka Abril 2013, bag-o lang gid natapos ang Earth Day kag ang akun man kaadlawan kon san-o nakatanum ako kang pine tree.

Gin-alaw-alaw namun ni Ilea Blier sa Portland Jetport mga alas nuebe it gabi-i si Manang Conz kang Abril 9 via United Airlines. Bag-o mag alas otso, naghalin run kami sa balay hay marayu ang airport. Wara pa kami nagkitaay sa personal, te kuon ko kay Ilea nga bantayan lang namun ang daw parehas ko man nga Pinay. Una pa gid man tana nakita ni Ilea. Ako tana nabatian ko na lang nga may nagtawag kanakun nga “Nenen.” Sige pa akun turuk sa mga tawo nga nagapanaug gali timo naglampas run kanakun nga nagasakay sa wheelchair; ginatulod kang tawo. Amo nga kuon ko samtang gaparapit kana: “Budlay gali ang bulag mangita, indi makakita bisan sa rapit run.” Nalipay gid ako sa pagpangamusta dara kupkop sa pagpang-abi-abi kay Manang Conz. Dayon ginpakilala ko ang akun imaw nga si Ilea Blier, ang nanay ni Wyatt.

Sadya kami nga tatlo nga naghulat ka anang bagahe, polka dot nga pink! Imo gali hay bangud sa anang kondisyon, rugto run gahulat kana ang bagahe sa opisina ka airline, gahulat gilang bitbitun. Te, gin-agutanan namun kag ginguyod ni Ilea paagto sa anang kotse. Madulum kag malawid nga byahe paagtuo sa Wales hasta nakalambot sa balay ko. Mga alas onse run sa gabii. Salamat kay Ilea sa pag-imaw kag pag-drive kanamun. Dayawon ang Dios nga nagtugro ka sarakyan paagi sa kaingud balay nga handa gid magbulig kanakun.

Una nga adlaw kaimaw si Manang Conz, nagpanaw kami sa dalanun kang Andrews paagto sa border line ka masunod nga banwa, ang Monmouth. Santunga lang ang amun ginpanaw dara buol ka mga litrato. Nagbalik kami sa balay kag nag-inom ka tubig kag magpanaw liwan paagto sa Pond kag nag-agto sa Andrews Farm. Nahadluk si Manang Conz sa ayam nga nagataghul parapit kanamun pero tungud ako kilala run ka ayam nagadilap-dilap na lang pero nagaturok kay Manang Conz kag magtaghul kana. Ang Andrews Farm isara ka National Bicentennial Farm nga balay nga nasunog kang bag-o pa lang kami rugya. Pagbalik namun sa balay, sadya amun istoryahanay kag kadlawanay. Kang magdulom, gintawag ko si Ilea nga kon pananglit makaagto sa banwa sa Lewiston para mamakal ka pagkaon. Salamat nga gin-imaw na si Manang Conz pa-Hannaford, kundi nakapamakal ka duro nga mga ginpanglista ko.

Dara run rugya ang lobsters kag clams nga amo ang ginraha namun sa iyapon. Nakakaun man gid ang bata ko nga si Louie ka lobster nga sarado ang mga mata kag magkurisong hay indi na dya gusto. Hasta kang pag-Earth Day kag birthday ko, puro lobster ginraha namun ni Manang Conz.

Pagsunod nga adlaw, wara kami kaguwa hay nag-snow. Kang masunod nga adlaw, nagpanaw kami liwan mga alas dos sa hapon. Gindara ko si Manang Conz pa-Town Office para makita na ang palibot. Nagpanaw kami pa Centre Road kag nagbuol ka mga litrato kag nakahapit sa balay nanday Chris kag Christy Andrews nga may ginabaligya nga mga itlog. Ginpakilala ko si Manang Conz. Tungod nga wara kami it kuarta nga nadara, ginhambalan ko na lang nga hapitan nanda sa balay. Ay, ti, may bitbit kami nga mga itlog. Kupkup kag yuhom sa dalanun ang masumalang na sa mga kaingud ko dara pangamusta kag pakilala nga bisita ko tana halin sa Canada. Rugya kag naman-an ni Manang Conz nga ako ang Prinsesa rugya kang Wales kay ako lamang ang nagaisarahanun nga maanyag nga Pilipino nga kilala ka tanan.
set2
Nakadangat kami sa Town Office kag ginpakilala ko si Manang Conz liwan sa kay Mrs. Burgess nga amo ang amun Sekretarya ka banwa. Nagpungko anay kami kag magpahuway rugto kag mag-umpisa liwan panaw pa-Avenue Road, ang dalan nga nagakonekta sa Andrews Road. Malaka rugya ang mga panimalay kag wara gawa tawo, malaka man ang nagalubas nga mga sarakyan. Aysus timo, 3 ka oras run gali ang panaw namun!

Wara pa kalambot sa balay, nagahulat run si Wyatt kanamun sa atubang ka driveway nanda. Nagpalitrato imaw kanamun kag nagtawas sa balay. Sobra kakapoy kami nga darwa ni Manang Conz. Ay maan, ang darwa ka baldado nag-imaway maglibot-libot. Ako ginaguyod na lang ang nawala nga kahig, ana tana ang nawala may sungkod. Salamat sa Dios sa pagtugro kanamun ka kusug, bisan nagauraruy sa sakit sige lang a, kalipayan run ria namun nga nakaimaway sa pagpanaw kag kasadya lang bisan wara ako it sarakyan. Amo lang ria nga dalanun ang ginpanaw namun nga darwa. Bisan hasta nakabalik tana sa Canada, nagaistorya-hanay gihapon kami nga bisan ang paagto sa Sabattus Lake panawun namun.

Nagtawag man ako Biyernes pa lang sa manugang ko kag pakaisa nga kon mahimo mabuol kami paagato sa lugar nanda sa Turney hay gusto ni Manang Conz magsimba sa adlaw kang Domingo. Kulang isara ka oras ang distansya ka anda balay kag ginbuol gid man nanda kami kang Sabado kag nakabisita kami sa apple orchard kag cranberry plantation. Sadya gid hay tatlo run kami nagahambal ka Kinaray-a, ilabi na nga gintudluan kami ni Manang Conz ka mga madalum nga tinaga.

Nagsimba kami sa Calvary Baprist Church kag tabuan man nga ang pastor may gin-share nga video natungud sa pagbisita-misyon na sa Pilipinas kag sa Central Philippine University (CPU) sa Iloilo City kag sa Negros. Kanami lang makita ang mga pareho nga Filipino. Natugruan man kami ka tiempo para ma-acknowledge sa paghambal nga kami taga-Pilipinas kag naman-an namun ang mga lugar nga napakita sa video.

Sa sunod nga Biyernes, bantayi n’yo ang adventure namun nga darwa ni Manang Conz sa pagbyahe pa-Canada.

(Pagapadayunon)

10 thoughts on “Ang Pagbisita ni Manang Conz sa Maine, USA

  1. Linda, muahhuggss…… nasadyahan man gid ko kag duro akun naman-an nga mga madalum nga kinaray-a manami lang si manang conz magtudlo makarangsi ko man gid imaw na :)

    Like

  2. Nami Nay.. mayad hay nakalagaw dyan si nang conz. dumduman ko man amun lagaw kato ba, patay lang rangsi namun darwa. sadya ria isyoryahun si nang conz. ^^

    Like

  3. dong, hulaton ko lang ra nga panahon kon kita maka polka dot man mairirimaw ta lagaw dyan sa pinas..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.