Ang Kasal

Kasal, adlaw kang kasadya.
Kasal, adlaw kang kasadya.

Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
May darwa kami ka kilala nga ginkasal kang una nga semana kang Abril. Ang lalaki Pinoy kag ang babayi Burmese-Indian. Rugya sanda nagkitaay sa Thailand. Naga-maestro sa sangka universidad sa Manila ang lalaki. Nagdisisyon sanda nga rugto sa Pilipinas mag-istar bilang mag-asawa.

Duro ang dapat himuon sa pagpreparar kang kasal – antes kang seremonya, ang seremonya mismo, kag pagkatapos kang seremonya. Kinahanglan ang pag-plano kang mayad hay duro nga mga tawo ang involve. May mga pamilya kag mga abyan ang nagbyahe halin sa anda nga mga lugar sa Pilipinas kag Myanmar hay rugya sa Thailand ginhiwat ang seremonya. Ang mga tawo sa amun simbahan ang nagpasimuno kag nagsuporta kananda sa pagpreparar. Duro run atun naman-an kung ano ang himuon kadya. Gani maistorya ako kang lain nga anggulo parte sa kasal.

Napamangkot bala natun kung ano ang ginapinsar kang kada sara kun ang kakilala nanda karaslon? Ano ang imo mapinsar parte kadya? Puede bala mahambal natun nga ang ginapinsar kang kada isara depende sa anda nga edad, estado sa pangabuhi, kag ilabi na gid ang “relationship status” kang sangka tawo, kun sa Facebook pa.

Mga bulak sa kasal.
Mga bulak sa kasal.

Hambalon ta nga ang edad kag relationship status may impluwensya sa paminsarun kang kada tawo parte sa kasal. Lahug-lahug man ukon tuod-tuod, amo dya puede nga ginapinsar kang mga tawo:

Bata nga babaye: “Daad ako pili-un nga flower girl hay mas gwapa ako kag para may bag-o ako nga gown kag maka-make-up ako. Ma-praktis gid ako panaw kag kaput kang flower basket.”

Bata nga lalake: “Aguy, ako liwan guro bul-un da nga ring bearer/bible bearer. Tak-an run takun kadya. Kabuhay sagi pungko sa siya sa simbahan kag ka-katul kang barong. Mas gusto ko pa maglagsanay kag magpusil-pusil to sa plaza. Daad hindi lang ako pagpili-un nanda.”

Tin-edyer nga babaye: “Kabay nga hindi magguruwa ang mga bugas ko sa adlaw kang kasal. Makita ko ruman akun nga crush.”

Tin-edyer nga lalake: “Kabay nga hindi magbalhas ang akun iruk. Pero mayad dya maka-panabad kami kang mga migo ko.”

Single nga babaye, wara ti nobyo: “Abaw ka-suerte man kang bride ba. San-o takun ayhan maka-pamana?”

Single nga babaye, may nobyo: “San-o ayhan magpropose ang nobyo ko? Basi ako run sunod nga karaslon? Dapat ako ang makasalo kang bulak, by hook or by crook!”

Single nga lalake, wara ti nobya: “Daad may makita ako nga guapa sa kasal basi pa lang bay tana run ang suerte ko.”

Single nga lalake, may nobya: “Ang nobya ko sagi run pabati-bati parte sa kasal. Aguy, basi bala naga-hulat tana nga magpropose run ako haw? Bukut pa ako ready! Kabay nga hindi magtupa kanakun ang garter!”

Mga bag-ong kasal: “Daw ka-sweet gid kananda. Dumduman ko man ang amun kasal, mas sweet tamun.”

Mga buhay run gin-kasal: “Daw kanami lang pamatyag kang karaslon. Wara pa nanda napinsar ukon wara pa sanda kama-an nga duro nga kalbaryo ang maagihan da pagkatapos kang kasal.”

Mga nagbulag sa anda ginpakaslan: “Nami kadlaw da kadya kag ga-sinadya lang. Pero maabot ang adlaw nga kung hindi nanda ma-agwantahan ang pangabuhi da nga darwa, magbulagay man sanda gihapon.”

Te kun kamo abi, ano ang inyo ginapinsar?

2 thoughts on “Ang Kasal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.