“Uli Run Kadyang Paskwa” ni Genevieve L. Asenjo

Parol sa plaza.
Parol sa plaza.

Uli Run Kadyang Paskwa
ni Genevieve L. Asenjo

Pangamuyo ko ang pag-uli mo kadyang Paskwa,
Gamal-am sanday Nanay kag Tatay, gabahul ang mga bata.
Ang kahidlaw namun indi mapaumpaw ka padara,
Kabay pa, mayad lawas, pasugtan ikaw sa obra.

Nagalinya run ang krismas tri sa karsada,
Nasab-it run ang mga parol sa bintana,
Daw parehas lang kauna, dumduman mo pa?
Gakaptanay kita alima samtang nagapanganta.

Kon nabata si Hesus agod matubos kita sa kasal-anan,
Kag ang Paskwa gugma sa Diyos paagi sa isara kag isara,
Pangga, tuguti nga ang gugma natun sa mga bata,
Ang magtubos kanimo sa pagpangamo sa abroad, sa lawud.

Ang Paskwa amo ang imo presensya,
Kainit kang butkon kag mga abaga,
Hay bisan ga-video chat, wara’t hakus, wara’t haruk,
Wara gihapon tamun kauyon ka emoji kag emoticon.

Ang Paskwa nagapadumdom mangabuhi ka simple,
Bisan wara it bag-o nga cellphone basta dungan magkaun,
Gaistoryahanay sa sulod ka balay, gabugnuhanay kang ingud,
Imaw sa pagsimba, lagaw sa plaza; bisan isut handa basta sadya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.