Binalaybay kag Litrato ni John Yohann Gepullano

Sapa sa Mambukal Mountain Resort, Negros Occidental /John Gepullano.
Sapa sa Mambukal Mountain Resort, Negros Occidental/John Gepullano.

John Yohann Gepullano /Taga-Guimbal, Iloilo kag Principal II sang Camangahan Elem. School sa amo nga banwa. Sia ang Education Program Coordinator (ART) sang DepED, Iloilo; Executive Council (ExeCon) Member 2014-2016 sang National Committee on Cultural Education (NCCED), sangka Sub-Commission on Cultural Dissemination (SCD) sang National Commission of Culture and the Arts (NCCA), kag National Trainer in Teaching Art. Isa man sia ka photographer.
John Yohann Gepullano /Taga-Guimbal, Iloilo kag Principal II sang Camangahan Elem. School sa amo nga banwa. Sia ang Education Program Coordinator (ART) sang DepED, Iloilo; Executive Council (ExeCon) Member 2014-2016 sang National Committee on Cultural Education (NCCED), sangka Sub-Commission on Cultural Dissemination (SCD) sang National Commission of Culture and the Arts (NCCA), kag National Trainer in Teaching Art. Isa man sia ka photographer.
Katuwang
John Yohann Gepullano

Sa wayang sa payag nga magamay,
Duha ka tinuga naga-istoryahanay,
Mga dughan diri naghisugtanay,
Sa kalipay kag kasakit mag-updanay.

Pagsalig sa kada isa gintukod, ginbalay,
Ginsumpa sa apat ka pusod sang balay,
Sila nga duha upod sa kasakit, kalipay,
Sa mga panahon nga puno kabudlay.

Yuhom sa mga bibig daw di-mapinta,
Sang canvass daw budlay ipakita,
Solo makahambal ang mga mata,
Sang kalipay sang duha katinuga.

Pangako sa kada isa ginbuy-an,
Pagsuporta dili kag dili gid paglipatan,
Pagpalangga mangin ila katuwang,
Sa adlaw adlaw nga mga kabudlayan.

Ang palibot madulom na kag malinong,
Halos ang tanan madalum ang katulugon,
Wala animo nga may duha ka mga dughan,
Nagasugilanon sa payag sa tunga talamnan.

Pagkatapos sang pagbalay sang pasalig,
Sa abaga sang amay ang anak nagsandig,
Sang mahinay abaga sang amay ginpikpik,
Tatay, sa aton talamnan ako imu gid kabulig.

___________________________________________

Kaagahon
John Yohann Gepullano

Isa ka pinasahi nag kaagahon na naman,
Sa malinong nga uma nga akon gindakuan,
Apang matunog nga pamalo sang manok,
Nagtublag sa akon mahamook nga pagtulog.

Mabugnaw nga dapya sang hangin,
Nga sa gamay nga bintana nagahalin,
Nagpanalupsop sa akon mga kunuran,
Kag nagtulod sa akon sa pagkupkop sa ulunan.

Ang huni sang mga sirum-sirum kahapon,
Nga akon nabatian sa kahapunanon,
Nabuslan sang mga huni sang mga pisu’,
Sang manok nga munga sa pugaran namon.

Ang mahinay nga tunog sa paglakat sang orasan,
Kag sang mga tinulo sang tubig sa hulugasan,
Daw musika sa symponiya kun imu pamatian,
Makawiwili nga sonata sa duha ka dulunggan.

Sa pagbutlak sang adlaw sa nasidlangan,
Matahum nga mga kolor ang akon nakit-an,
Ang palibot daw isa ka canvas nga napinturahan,
Buhi nga obra maestra sang Diyos ginpaninguhaan.

Isa na naman ka bag-o nga adlaw para sa aton,
Buta sang promisa kag may dala nga paglaum,
Regalo sang Makaako nga indi ang tanan nakaagum,
Kay ang mga wala swerte nagtulog na sang dalayon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.