‘Tinaga’ ni Gil S. Montinola

http://patrickdrawsthings.com/
http://patrickdrawsthings.com/

Halin sa koleksyon nga “Tinaga kag Iban pa nga mga Binalaybay’, Ika-Duha nga Padya, IYAS LITERARY PRIZE 2013.

Ang mga tinaga ko dahon
Gabayaw sa mga panganod sa langit
Gapangayo ulan para magrabong
Ulan nga manalusop sa duta
Supsupon sang ugat
Manultol sa mga sanga
Pakadto sa bag-ong ulhot
Nga mga salingsing
Ang mga tinaga ko humay
Patubigan kag abunuhan
Gabutan hilamon
Lumban ang mahawan
Tubtub mamaro
Mangin tinggas nga bulawan
Ang mga tinaga ko lasang
Masinaw nga busay nga nagailig
Ilahas nga mga sapat ang mahutik
Nga ang ila pisik may kaabtik
Mabugnaw sa pamatyag
Ang huyop sang hangin
Nga nagapasundayag
Ang mga tinaga ko nga ini
Para lang sa imo
Ikaw ang tingog
Ang huni sang ining tanan
Ang bunga
Ang iyas
Ang kagulangan
Kag ang tanan diri
Sa akon kalibutan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.