Ang Pamangkot kang Amun Timbang Kauna ni Milagros “Nenen” Geremia-Lachica

  Litrato: Anai Greog (www.lostateminor.com) Indi ko malipatan hasta kadya ang pamangkot kang amun timbang kauna; Bilog kato ang bulan kag nagasipal kami sa karsada kang sa hinali lang nagtangra sa langit ang amun timbang nga halin sa marayu nga uma kag nagpamangkot:  ang bulan nga atun makita kadya, makita man ayhan nanda rugto sa…

Mansanas ni Ma. Milagros Geremia Lachica

Mansanas Ma. Milagros Geremia-Lachica Sa istorya-pangbata nga ginpabantog pa gid ka Walt Disney sa sine, ginkaun ni Snow White ang mansanas nga may hilu kag nagturog tana it malawid hasta nag-abot ang sangka prinsipe nga nagharuk kana kag nagsalbar sa darayun nga kahamuukun; Sa bibliya, nagkaun man ka mansanas si Adan kag si Eba bangud…

“Salbasyon” ni Ma. Milagros Geremia Lachica

SALBASYON Ma. Milagros "Nenen" Geremia Lachica Matagsing ang hibi ka gitara nagapanibit, nagapanuslok sa dughan nga nagapamati ayhan kon ako bungul raad akun nalikawan ang pagdugo kang akun dughan ayhan kon kumpol ang akun mga butkun raad wara ko mahakus kag mapakanta ang dya'ng kahoy nga tanhaga ayhan kon ako bulag raad wara ko mahimutadan…

“Bayi Gid Man ang Bulan” (with English translation) ni Ma. Milagros Geremia Lachica

Bayi Gid Man ang Bulan Ma. Milagros Geremia Lachica Sa mga mitolohiya kag kanta kalabanan bayi ang paglantaw sa bulan ayhan bangud sa ana’ng pagpanghuram ka ana’ng kasanag nga mabugnaw halin sa mainit nga adlaw, ang ginaturuk nga laki; Kato’ng ugsad ka baynti-uno it Disyembre harus bilog nga kalibutan nakasaksi: ang ugsad ginlamon ka bakunawa…