Mansanas ni Ma. Milagros Geremia Lachica

Mansanas
Ma. Milagros Geremia-Lachica

Sa istorya-pangbata nga ginpabantog pa gid ka Walt Disney sa sine,
ginkaun ni Snow White ang mansanas nga may hilu
kag nagturog tana it malawid hasta nag-abot ang sangka prinsipe
nga nagharuk kana kag nagsalbar sa darayun nga kahamuukun;

Sa bibliya, nagkaun man ka mansanas si Adan kag si Eba
bangud sa panulay nga sugyot ka man-ug; wara sanda malipung
ukon maturogan pareho kay Snow White, kundi ahat sanda nagbugtaw
kag nakamarasmas sa naambit nga kaaram halin sa mansanas,
ang bunga ka kahoy kang kabuhi nga gindumili kananda ka Ginuo
kag sanda gintabog ka anghel paguwa sa hardin kang Eden;

Pero ang man-ug nagtuhaw liwan: kapitalismo ang ngaran,
wara sa Eden kundi rugyan lang sa unhan, sa mga tindahan,
mall kag online nga mga baraligyaan;
kag ang bag-o nga mansanas: iPhone4s
nga ginpilahan ka mga Eba kag Adan nga may ikasarang
sa pagsunod sa hutik kag sugyot kang man-ug
nga padayon sa pag-alihid kag pagsuhot
sa madamul nga mga hilamon kang katawhan;

Dali bakal kamo, presyo lang ang nagadumili nga ginuo;
buhay run nga gintabog sa Eden si Adan kag si Eba,
gani hilway kamo sa pag-ingkib sa dya’ng mansanas
nga nagadara kang bag-o nga kaaram sa siglo beynte-uno.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.