MIC si MLK ni Ma. Milagros Geremia-Lachica

Bangud bala ka pagbaha sa America
ka mga produkto nga Made in China
nga pati ang estatwa ka bantog nga baganihan
Martin Luther King Jr. ginhimo man sa China?
Ang treynta ka piyes nga rebulto gintiltig
ka sangka bantog nga eskultor, Lei Yixin
sa bato nga gintabas halin sa minahan
ka granite kang mga Intsik.

Kaangay kang katul sa likod nga namit kaluton
Ugaring mabudlay lab-oton,
may mga Kano nga nagapamangkot:
Sa diin ang batid nga mga eskultor ka America?
Wanhaw Intsik ang napilian? Barato gid ayhan?
Sa pagkaduro ka minahan kang granite sa America
Andut nga pati bato, ana pa ka People’s Republic of China?
Kag kon himutadan ang itsura ka rebulto kang Kano nga baganihan
nga mabaskug nga nagpamatok sa diskriminasyon nga ginbatas
ka mga Afrikano nga rasa kag mga kababainhan ka America,
Andut daw anggid sa itsura ka rebulto
ka anay Intsik nga diktador, Mao Zedong?
Magkatuhay ang anda’ng mga rasa, pati ang anda’ng mga agenda,
ugaring sangka eskultor lang ang nagtiltig ka anda’ng mga estatwa.

Gani ang dya’ng estatwa
sa 1964 Independence Avenue,Washington D.C.
daw treynta ka piyes man nga sibit
nga nagtuslok kag nagpasungaw
sa kinaandan nga habok ka mga Kano.

Sa pagkasubu pero sa pagkamatuod,
buhay run ginlusub ka China ang America.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.