“Salbasyon” ni Ma. Milagros Geremia Lachica

SALBASYON
Ma. Milagros “Nenen” Geremia Lachica

Matagsing ang hibi ka gitara
nagapanibit, nagapanuslok
sa dughan nga nagapamati

ayhan kon ako bungul
raad akun nalikawan
ang pagdugo kang akun dughan

ayhan kon kumpol ang akun mga butkun
raad wara ko mahakus kag mapakanta
ang dya’ng kahoy nga tanhaga

ayhan kon ako bulag
raad wara ko mahimutadan
ang dya’ng panulay nga demonyo
may sangka buho nga timbulog ang baba
kag may anum ka malabug nga mga dila

matagsing ang hibi ka gitara
kag ako hugut nga nagapasalamat
nga bukun ako it bungul
bukun it bulag ukon kumpol
bangud ang dya’ng nagakanta nga demonyo
amo man kon kis-a
ang akun tagsagup nga anghel.

Taga-Sibalom, Antique kag kadya sa New Jersey, USA. Gradweyt kang BA Comparative Literature sa University of the Philippines in the Visayas (UPV), Iloilo City kag malawid nga nag-obra bilang research associate sa Center for West Visayan Studies kang UPV.

Kang 1989, natugruan tana kang Cultural Center of the Philippines (CCP) kang Literature Grant sa Pagsulat kang Binalaybay sa Kinaray-a kag tana ang makuon nga una nga manunulat sa kontemporaryo nga Kinaray-a nga natugruan kang nasyonal nga pagpasidungug. Nagasulat man tana kang play kag napaguwa dya sa duro nga tion kag kang 1991, liwan tana natugruan kang writing grant kang CCP. Kang 1996, nagbaton tana kang UPV Chancellor’s Award for Most Outstanding Employee in Research, Extension and Professional Staff.
Ang Pagsulat…bayi ang anang una nga libro kang mga binalaybay sa Kinaray-a.Ginbalhag kang University of San Agustin Press, Iloilo City kang 2006 bilang parte kang padya – ang San Agustin Writers Grant nga ana nabaton kang 2005.

Mabakal dyang libro sa bookstore kang University of San Agustin sa Gen.Luna, Iloilo City kag sa Solidaridad Bookshop sa Padre Faura, Manila.

Featured Image: “Silhouette of a guitar player” halin sa http://www.dreamstime.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.