Ang Gahum ka mga Tinaga

"Ugaring, kinahanglan man ang mabakud nga harigi kag balayan kang kinaradto nga lenggwahe. Indi kita makadugang kang bag-o nga panalgan sa atun balay kon bukut dalum ang pondasyon kag mabakud ang harigi. Nagakadapat gid man nga tun-an, kilalahun kag taw-an kang nagakaigu nga pagtahod ang atun pinanubli nga hambal. "

Sipal kang Baba

"Sa sobra sangka tuig nga pagtipon kag pagtuon ka mga paktakun kang Antique, mahambal ko nga amo dya ang isara sa atun mga duna'ng manggad, sangka tuburan nga sarang sag-uban ka inspirasyon ka mga mamalaybay kag manunulat. Makita ang kaaram kang atun mga mal-am sa paktakun ka gang pag-usar nanda kang anda’ng mga mata kag utok sa pag-obserbar kag pagbalay ka mga tinaga."

“Aa” para sa Atis ni Milagros “Nenen” Geremia Lachica

Bisan wara nagatubo kag nagapamunga sa amun isla gani ginakompra halin pa sa Taiwan ukon China, ang mansanas bantog run halin pa kauna; sa eskwelahan, letra “Aa” ang nagapanguna sa abakada kag “Apple” ang tinaga nga nasulat sa idalum ka litrato ukon drawing nga bisan wara na-koloran ka pula indi gid masal-an nga mangga; Kag…

MIC si MLK ni Ma. Milagros Geremia-Lachica

Bangud bala ka pagbaha sa America ka mga produkto nga Made in China nga pati ang estatwa ka bantog nga baganihan Martin Luther King Jr. ginhimo man sa China? Ang treynta ka piyes nga rebulto gintiltig ka sangka bantog nga eskultor, Lei Yixin sa bato nga gintabas halin sa minahan ka granite kang mga Intsik.…