“Aa” para sa Atis ni Milagros “Nenen” Geremia Lachica

Bisan wara nagatubo kag nagapamunga sa amun isla
gani ginakompra halin pa sa Taiwan ukon China,
ang mansanas bantog run halin pa kauna;
sa eskwelahan, letra “Aa” ang nagapanguna sa abakada
kag “Apple” ang tinaga nga nasulat sa idalum ka litrato
ukon drawing nga bisan wara na-koloran ka pula
indi gid masal-an nga mangga;

Kag andut wara gid natun mapinsaran
nga ang letra “A” sarang man raad butangan ka drawing
ka matam-is, lisohan nga “Atis”, nga sa wara’t palso
mabasa gid natun it husto, bukut angay ka “Apple” kon kis-a
nga nagalusot bilang “epol”, “apol”, ukon “apul”;

Ang atis nagatubo kag nagapamunga sa amun isla
gani wara run ti kinahanglan pa nga ibutang sa kahon,
ikarga sa eroplano kag baklun ka mahal
antes makatiraw kag makabati ka mga harambalun
sa Ininglis nga nagalaygay sa ikamayad kang lawas:
an apple a day keeps the doctor away; sa pagkamatuod,
nanarisari nga prutas, bukut lang mansanas;

Ugaring ang mansanas wara nagpabilin nga prutas
nga ginaingkib, ginausang kag ginatulun;
halin sa ana’ng pagkaprutas, ang mansanas ginpuksi
kag ginpakabit sa paminsarun kang katawhan,
nangin mabakud nga simbolo kang kaaram
halin pa sa dumaan nga mga kasulatan
paagto sa digital nga siglo beynte-uno;

Samtang rugto sa amun nagapadayon
ang paghugpa ka gina-eroplano nga mga prutas
padayon man ang tuigan nga pagpamunga ka atis
kag ayhan maabot gid ang mga inadlaw sa amun isla
nga bukun run lang ti “apple” ang letra nga “A”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.