Skip to content

August 15, 2013

2

Treynta Segundos kaimaw si Bruce “The Boss”

by Pangga Gen

"Stone Pony sa Gabii" ni Dante Lachica, 2003

“Stone Pony sa Gabii” ni Dante Lachica, 2003


Nenen Geremia-Lachica/Bag-ong Bahit

Nenen Geremia-Lachica/Bag-ong Bahit

Dya tinipik sa akun sinulat, “Panamyaw Halin sa Asbury Park” nga nagwa rugya sa Balay Sugidanun kato’ng 07/11/11. Kang wara pa ang mga casino sa Atlantic City, ang Asbury Park amo ang gindugukan kauna ka mga bakasyunista halin sa New York kag mga kaiping nga mga syudad kato’ng mga 1920s. Kang natabo ang paglugmuk kang ekonomiya kag nagsingkal ang kinagamu kang mga rasa nga itum kontra puti, nalugmuk man ang dya’ng matahum nga banwa, binayaan kag pinabay-an. Pero angay kang ginasugid nga pispis Phoenix, ang Asbury Park amat-amat nga nagbangon liwan umpisa kato’ng mga tuig 2004 sa pagpang-agda ka mga bakasyunista nga magbalik, maglagaw kag magsipal liwan sa ana’ng baybayun.

Maduagun kag puno ka musika ang kasaysayan kang Asbury Park, New Jersey. Sa pagkaduro ka mga musikero rugya kag mabatian mo sanda sa mga open mic night ukon open jam nga ginapatigayon sa mga karan-an kag mga bar. Ang open jam sangka masadya nga pagkiritaay ka mga musikero kag pagsinampukanay kang anda’ng mga instrumento kag mga abilidad. Ang malyag magtukar nagalista kang anda’ng ngaran kag instrumento nga ginatukar. Ang manugpatigayon ka jam nagalawag ka mga ngaran ka mga musikero kag suno sa listahan, makaimaw mo tukar nga wara’t praktis ang kon si sin-o man nga tarpulano nga bahista, drummer, gitarista, manugsilindron kag keyboard player ukon pianista.

Isara sa mga bantog nga lugar amo ang music club/bar nga Stone Pony. Rugya nag-umpisa ka pasundayag ang mga seryoso nga gitarista kag mga musikero kang New Jersey. Isara kananda amo si Bruce Springsteen, ang respetado nga folk/pop musikero kang kalibutan. Sa mga kanta ni Bruce, pareho abi sa album na nga “Greetings from Asbury Park”, mabatian kag mabatyagan ang anang pagpalangga sa anang banwa nga ginbahulan.

Gani bukut katingalahan kon matabuan mo kis-a nga nagaulhot si Bruce sa pagtukar sa Stone Pony ukon sa pagpahangin-hangin sa boardwalk.

Pareho kadya’ng nagligad lang nga Mayo kang namasyar kami kang akun bana sa sangka karan-an kag lounge bar sa boardwalk. Bangud springtime, wara pa ang mga bakasyunista gani kami nga mga “locals” matawhay kag masadya nga nagapamasyar sa “amun” boardwalk. Rugto kami nagkaun sa lamisa sa guwa kang bar. Pagkatapus namun kaun, nagapanaw run kami pagwa kag nasugata namun ang darwa ka bayi nga nagapasulud. Ang isara kananda matawhay pero tunog nga naghambal: Oh my God, that’s Bruce Springsteen! Daw ginkunupan ang bilog nga karan-an ka yelo nga wara ti may naghulag kag napuut ang tanan nga gahud. Ang tanan nagaturuk lang sa tawo nga nagapanaw pasulud, basa ka balhas ang anang puti kag pikit nga t-shirt, nagayuhum kag nagabitbit ka itum nga helmet. Si Bruce “The Boss” Springsteen!

Pagsulud ni Bruce sa bar, daw naumpawan ang tanan sa gwa nga karan-an kag mabatian liwan ang pag-inistorya kag lagatik kang kubyertos sa lamisa. Kuon ka bana ko: kon diin pa nga mauli run kita amo man pag-abot ka celebrity. Kuon ko: bay-e lang, pero ti nakita ta gid man sa personal ang bantog nga musikero. Indi gid man mataas si Bruce pero nami man gihapon ang porma para sa naga-edad 60s. Ang bayi nga una nakakita kay Bruce nagapungko run imaw ka amiga na sa sangka lamisa. Bisan pa nga mabugnaw run ang dupuy ka hangin Atlantico bangud marapit run magsalup ang adlaw, masaku ang ana pagpanguyab ka menu pamphlet. Amo gid ria kainit si Bruce!

Nagpanaw kami ka akun bana pabalik sa sarakyan nga ginbilin namun sa parking space sa tabuk kang dalan. Matawhay ang Ocean Avenue, wara’t mga tawo kag wara ti sarakyan nga nagaagi. Pagbalikid ko sa akun natuo nga kilid, mga tatlo siguro ka dupa, wara’t iban nga nagatabuk sa karsada kundi kami lang kag si Bruce Springsteen.

Kadungan namun sa pagtabuk sa dalan ang sangka idolo kang kalibutan!

Naudum ako it pira ka segundos pero wara ko gid mapunggan ang pagpamugno: Hi Bruce! Nagbalikid man, nagayuhum magsabat: Hi! Ang bana ko nakahingagaw man ka: Are you here by yourself? Sin-o pa abi hay wara man kami ti nakita nga imaw nga bodyguard pero nagsabat man si Bruce dara tangu-tangu: Yep! Rapit run tana sa anang itum nga motorsiklo kag ako sangka ipokrita nga nanghawid-singgit: We love your music, Bruce! Nagtangu-tangu lang liwan nga nagayuhum samtang ginsoksok na ang anang helmet. May tawo nga nagdalagan paguwa sa bar nga nagasinggit: Bruce! Bruce! Pero wara run magbalikid si Bruce. Dayon na sarika sa ana’ng Harley kag nangin buron lang nga haron nga amat-amat nadura sa highway sa paghinalup ka adlaw.

Sa pagkamatuod, wara kami nagapamati kay Bruce bisan pa naman-an namun nga sangka mayad tana nga manunulat kag halangdun nga musikero. Ria tungud siguro nga sa pagkaduro lang ka mga klase ka musika kag bukut ana musika ang ginpili namun nga pamatian. Suno sa akun bana, nagakanta lang si Bruce kauna kag wara nagagitara, amo ria nga si Clapton kang Cream tana ana ginpasulabi. Sa kolehiyo ako kato kang nangin bantog ang “Born in the USA” pero amo lang gid ria ang sangka linya nga akun nahawidan. Kang rugya run ako sa New Jersey, nabatian ko ang “Jersey Girl” kag nanamian man ako.

May pagkanugon ang bana ko nga wara kami nakapa-litrato ukon nakabuul kang litratro bisan sa rayu. Sarang raad namun mausar ang amun cell phone pero kuon ko, pabay-e lang hay nagapatawhay si Bruce sa pagsamsam kang anang pagka-ordinaryo nga tawo sa sangka hapon sa boardwalk. Daw sangka wara masulat nga kasuguan ria rugya sa mga “locals” ang pagtahod sa pribado nga oras kang sangka celebrity pareho ni Bruce.

Mga sangka semana ang naglipas pagkatapus kang amun treynta segundos nga pag-istorya kay Bruce, nakita ko ang sangka CD box set sa amun sarakyan. Nagbakal ang akun bana ka CD set ni Bruce Springsteen.

2 Comments Post a comment
  1. Nenen
    Aug 15 2013

    Salamat Pangga kag sa pagpamati ka na. Mayad nga manunulat, working class hero kag was-was gid kon magkonsert.

  2. Aug 15 2013

    Nag-enjoy ako basa! Wara man takun gid ka pamati kana. Te mayad dya hay may You Tube.:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.