Lagaw para Magtiraw ka Wine

Rebekah Rhoden  / New Art  / www.lostateminor.com
Rebekah Rhoden / New Art / http://www.lostateminor.com

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Aga pa ako naghalin sa akun balay. Bag-o maghalin akun anay gintatap ang pagkaun ka tatlo ko ka kuti, sanday Lex, Bob kag Egypt. Akun sanda gin-istorya nga mapanaw ako kag ginbilinan nga indi gid sanda magtabok sa dalan.

Nagpanaw ako sa ubos paagto sa balay ni Lori. Alas-otso y medya naabutan ko si Mama Marge nga gapagwa sa balay. Nagsakay ako sa ginarenta nga kotse. Maagto kami sa banwa sa Lewiston bag-o mapanaw lagaw. Sa Marden’s mabakal kami kang iPad para sa anang amiga sa Florida. Pero pag-abot namun sa Marden’s, wara run ti iPad nga gusto na baklun kay naubusan sanda. Nagpadalagan kami balik sa Wales. Gin-preparar run ni Lori anang kotse nga amun isakyan sa paglagaw pa-Union, ME. Si Lori ang ma-drive, si Mama ang navigator. Ang plano, tatlo ka winery ang amun pagabisitahun.
elma
Sobra isara kag tunga ka oras ang distansya suno sa mapa. Amun dya ginsunod. Halin sa Andrews Road ang amun maagyan amo ang banwa kang Monmouth, Litchfield, Gardiner (may lake kag tulay nga ang ngaran Pearl Harbor Remembrance Bridge), Hallowell, Chelsea (nakita ko ang ngaran nga Elm St. Kuon ko ay, “ang akun dalan dya,” kag kadlaw lang kami nga tatlo) Augusta, Togus, Camden, Rockland kag Union.

Gin-una namun ang marayu, ang Savage Oakes, 174 Barrett Hill Road. Nag-abot kami, wara man magtalang sa amo nga dalanun. Nakaabot nga masadya. Nakilala namum ang tag-iya ka winery. Wara pa kami katu ka igma kag wara man ti restaurant sa palibot. Bag-o kami gin-tour sa vineyard, ang akun mga mata sa mga bulak natuon kag akun dya ginkodakan. May ayam sanda nga bahul kag itom. Mabuot man gid, naanad sa mga tawo tana amo ang naga-alaw-alaw kanamun.

Sa 95 acres nga lupa, 15 acres ang may blueberry; 2 acres ang may grapes nga tanum. Rugtu ko man nakita ang baka nga may stripe ka puti kag itom. Velveted Cows ang tawag. Nanotisyahan ko nga may brown stripe man gali. Ginsugidan kami ka tawo nga nag-guide kanamun nga ang lupa nanda halin pa sa anang kamal-aman kang tuig 1700. Kang 1985 tana ang nag-umpisa sa pagdumara. Nami lang pamatian nga ginatudlo ang mga grapes kag duro lang nga klase ang natanum kag ang iba sobra run ka napulo ka tuig ang edad kang kahoy kag kon paano nanda ginaatipan ang amo nga mga tanum. May maple tree man nga sobra isara ka gatos na ka tuig ang edad. Akun dya ginkudakan imaw ni Mama Marge. Sakay kami sa sarakyan kag ginlibot pasaka sa bukid sa diin ang mga grapes natanum. Dya gali dapat matanum sa lupa nga indi matubigan, dapat sa banglidun nga lupa.

Rugtu man ako nakalantaw sa kalangitan. Nakita ko ang Lobster Clouds kag akun gid dya ginkodakan. Masadya gid ako. Kag amun man nakita ang winery. Daragkul ang barrels kag surudlan ka pag-proseso kang grapes hasta ma-fermented sa juice. S’yempre, ang last amo ang pagtiraw inom namun ka narisari nga wine nga ang mga ngaran iba man gid suno sa klase kang mga prutas. Iba-iba man ang presyo. Sa amo nga winery, natirawan ko kag nagustohan ang Cranberry Apple-Strawbery flavor. Salamat sa akun Mama Marge kag Lori, ginbaklan nanda man ako para akun makonsumo bisan nga wara man gid ako nagainom ka pure wine.

Ang masunod nga gin-agtunan namun amo ang Sweet Grass winery & distillery, sa 325 Carrol Road, Union, ME. Amun dya ginbalikan, ang dalan paagto sa Rockland Rd. Rt. 17 kag nagtalang kami. Nalampasan namum kag nadiskubrehan nga natago dyang dalan. May dirt road pa gali ang Maine! Guinea Road ang ngaran.
elma 2
Ay, kanami lang ka lugar. Kabukidan man gid kag duro man nga kakahuyan. Sa mga bulak tana lagi akun naisip nga hapitan kag kudakan. Nagayuhom man gid ako nga nakita ang matahum nga mga bulak. Naurihi ako magsulud sa wine tasting room kay nawili ako sa mga bulak. Pero ako man gid nakatiraw ka apat ka wine, puro may smash: Maple Smash, Cranberry Smash, Blueberry Smash kag Apple Smash. Ang nagustuhan ko amo ang Maple Smash. Pero wara run ako nagpabakal pa kay tama run ako sa isara. Nagbakal tana sanda Mama kag Lori.

Sa madali na lang nga inoras, ang pangatlo namun nga agtunan nga may tour nga grupo. Nagpadalagan kami balik uli sa dalanun nga amun naagyan paagtu sa Cellar Door winery & distillery, sa 367 Youngtown Road, Lincolnville, Rockland, Maine. Ay maan timo, nagtalang liwan kami! Nakalampas kami kag nagpaliko liwan padalagan. Pero nag-abot man gid kami, husto lang gid nga mag-umpisa ang tour. Amo dya nga winery ang kalapadan ka lupa 68 acres. 7.5 acres ang vineyard. May mga mansanas man kag iba pa nga mga prutas. Makita sa ubos ka banglid nga may mga vineyard kag kanami lang lantawun ang mga kakahuyan. Tungud nga pataas ang amun agtunan nga bilding, si Mama may sungkud nga dara kag mabudlayan man gid gani. Ginpasakay man gid tana, special delivery pasaka. Sa sulud kang bilding, amun dya nakita ang mga daragkul nga surudlan kon paano ma-proseso ang wine. Sa mga barrels nasulod kag may mga marka kag may machine man kon paano i-botelya ang wine. Kag kon paano gina-ferment kag kon pira ka adlaw, binulan kag tinuig ang amo nga irimnun. Pagkatapos kadya may wine tasting uli.
nenen2
Nagutom man gid kami nga tatlo kag nagsagap kami ka baklan nga pagkaun. Mayad man may mga sandwiches man gid sanda gani nag-order ako ka may beef steak, ham kag turkey. May imaw nga potato salad, $12 kada plato. Bisan nga may dining room sa guwa kami nagpungko kag magkaun. Matahum ang view sa palibot. Ay abaw timo, may bubuyog nagsalo sa akun pagkaun! Nagsiyagit ako kag ginhampas ni Lori para makalupad. Kuon gani nga siguro nagsunud man gid kanakun kay ako ang may gusto sa mga bulak kag ang akun bayo may bulak. Abi siguro ka buyog isa man ako ka bulak! Nabatian nanda, e, ang akun pagsiyagit nga nagkaradlawun, “Aysus timo nga buyog ‘kaw,” kuon ni Lori. Nagaturuk lamang ang tanan kanakun nga may yuhom. Samtang kami nagakaun pa, may tatlo ka bata nga baye, nagpamangkot kanamun kon gusto namun mag-inom ka tubig? Huod, ang sabat namun, kag gindarhan na kami ka tatlo ka baso. Kanami lang nga mga bata. Ay ti, may tip sanda, isara ka dolyar kada isara. Nakapayuhom liwan dya kanakun. Naisip ko nga madali sanda makakita ka kuarta. Wara pa kami ka wine tasting masadya run ang tanan.

Pagkatapos, nagsulud kami kag nag-umpisa. May apat ka ipilian nga wine sa listahan. Ang akun napilian nga tirawan amo ang Queen Anne Lace, Apple, Sweet Heart kag Serendipity. Nagustuhan ko amo ang Serendipity. Wara takun nagbakal. Sanda lang nga darwa ni Mama Marge kag Lori ang nagbakal kag nag-order. Nag-init run ang lawas ko sa pagtiraw ka mga wine. Indi magsobra kulang sa tunga ka wine glass ang akun nainom sa tatlo ka winery nga gintirawan namun.

Sa amun pagsakay balik sa Wales, amo man nga dalanun amun pagaagyan. Nagsakay liwan kami pabalik sa Wales. Kanami lang gid ang adlaw. Wara nag-uran bisan ang gal-um sa kalangitan nagaduro tipon kay ang sa forecast mauran kag magdinaguub sa gabii nga maabot. Alas siete gabii run kami nag-abot, masanag pa ang adlaw. Masadya gid ako bisan nga natuyayo run ang akun mga mata. Nakapirong man gid ako samtang si Lori nagapadalagan ka sarakyan kag mabatian ang hambal ka darwa nga siguro naturugan na ako. Sabat ko indi ako turog, kapoy lang sa biyahe. Nakalantaw ako sa dalan kang nagaagi run kami sa bridge kang Gardiner. Akun nga ginkodakan ang amo nga tulay, ang Pearl Harbor Remembrance, kag marapit na lang kami makaabot.

Pag-abot ko gid sa balay, ang tatlo ko ka kuti nagabantay kanakun. Si Bob ang una nga nagsumalang kanakun sa driveway — meow. Tapos si Lex, meow, kag si Egypt meow man. Gusto nanda ang akun pasalubong nga dapli kay may nabilin ako nga sandwich. Ginbuol ko lang ang ham, beef steak kag turkey nga sangkap. S’yempre, may letrato man gid sanda nga tatlo samtang nagakaun. Pagkatapos pagsulud ko sa balay, nagbatang ako kag naturugan. Ay,salamat gid nga nakalagaw kaimaw ni Mama Marge Hamel kag Lori H. Blier. Salamat kag dayawon ang Ginoo nga naluwas kami sa katalagman sa dalaun kag nakauli liwan sa amun balay. May nagustuhan man gid ako nga imnon sa amun mga natirawan kag ginbakal. Sigurado ako nga akun dya maubos sa bilog nga tuig.

3 thoughts on “Lagaw para Magtiraw ka Wine

  1. dali na lang maubos wine ko..siguro kar-un mabuhinan gid para maselebrar ko bday ka darwa ko ka mga kuti kag anibersaryo kang 9/11 :)…kag happy anniversary man kay Mama Marge!

    Like

  2. tian, salamat..lagi ko iniisip ang kabutihan sa aking ginagawa sa ikabubuti ng lahat :)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.