Ang Pamangkot kang Amun Timbang Kauna ni Milagros “Nenen” Geremia-Lachica

 

Litrato: Anai Greog (www.lostateminor.com)


Indi ko malipatan hasta kadya

ang pamangkot kang amun timbang kauna;

Bilog kato ang bulan kag nagasipal kami sa karsada

kang sa hinali lang nagtangra sa langit ang amun timbang

nga halin sa marayu nga uma kag nagpamangkot:  ang bulan

nga atun makita kadya, makita man ayhan nanda rugto sa amun baryo?

Kami nga nakabati nagkirinadlaw pero mapinansensyahun ang amun tatay

sa pagsabat kag pagpaathag bangud may sunod pa gid nga pamangkot:

ti amo man ra ang makita nanda rugto sa Manila?

Sa kolehiyo kato natapus ko ang tatlo ka units nga “Spektot”

ukon Speculative Thought nga gintudlo kang sangka seminarista

kag ginsundan pa gid dya ka “Sokpoltot” ukon Social Political Thought

nga gintudlo kang sangka bag-o nga maestra; sa pagkadalum ka ginsalum

kang akun utok kato sa mga dayalogo ka mangin-aramun nga mga pilosopo;

nagalumus-lumus sa cogito ergo sum, I think therefore I am ni Descartes,

dugangan pa ni Sartre nga hala usisa kang atun pagka-rugya kag pagka-wara;

nasiguro ko gid lang kato ang akun pagka-rugya kag pagka-wara it palta sa klase

nga sa kalooy kang maestro nga nagpari gid man sa urihi kag bag-ong bahit nga maestra, nataw-an man ako ka pasado nga grado;

Gani kang akun nabatian ang timbang namun nga dya nga nakatapus

kang Grade 3 pero nalipat run kang ana’ng ABC, pero gintudluan liwan

kang amun nanay agud makabasa kang Hiligaynon kag Liwayway

daw lingganay nga nagbagting sa akun paminsarun ang ana’ng pamangkot;

sa kaduro kang akun binasahan kag natun-an sa eskwelahan,

nalipat ako magpondo kag magbinag-binag nga sa pagkamatuod,

ang bulan nga amun gintangra sa banwa kato nga gabii,

nagasiga gid man rugto sa marayu nga uma kang amun timbang,

nga ayhan ginatangra man kang ana’ng mga kasimaryo nga nagasipal

sa tunga ka taramnan ukon sa idalum kang kanyugan;

kag ang amo man nga bulan, makita rugto sa Manila

kon bukut masyado kasaku ang mga taga-siyudad sa pagtangra;

nasapwan ayhan ka amun timbang ang ginakuon ni Sartre

nga pagka-rugya kag pagka-wara?

Daw sa ano katanhaga ang pinsar kang wara nakaeskwela

pero makabasa kag makapamangkot ka nasulat sa kalangitan

kag sa anang palibot; ay ti, cogito ergo sum gid man.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.