Si Sally – Ang Akon Mapinalanggaon nga Manang ni Elma “Nenen” Ayson-McKeown

Mga litrato halin kay Manang Elma.

Ang Isara Ko Nga Manang

Ang ngaran na ay Sally

Tawag kana ay Baby

Kagurangnan nga bata sa apat kami

Una gid nga apo ka pamilya Puedan

Palangga ka mga miembro ka pamilya.

Ang akon Manang indi ko naimaw

Sa pagbahol indi ko nasipal

Bata pa nagpang obrahan sa iban nga banwa

Para lang mapadayon ang pagtuon na

Kag pagsuportar ka pobre nga ginikanan

Nagaobra kon adlaw kag gaeskuela kon gab-i

Padayon man bulig sa amon pag eskuwela

Para kami may mataas nga edukasyon

Sa mayad kag indi mayad nga panahon

Ang akon Manang gabulig gid kanamon

Nga wara untat bulig sa nagakinahanglan

Indi mabaydan ang pagbulig na

Kundi ang amon padayon nga gugma

Sa pangamuyo kag pagsalig magapabilin

Ang Mahal nga Dios mag padayon pakamaayo

Sa akon mapinalanggaon nga Manang!

Kang Marso 19, 1952

Malipayon gid nga adlaw sa mag- asawa Indo kag Epang kang ginbata ang primero nga bunga ka andang paghigugmaanay nga darwa. Isara ka baye nga bata ang ginbata sa adlaw nga Marso 19, 1952 sa pamilya ni Pedro Cresencio Ayson kag Felipa Puedan Ayson. Ang tawag sa bata ay Baby nga ginpangaranan ay Sally Puedan Ayson kag ginrehestro sa munisipyo banwa ka Patnongon probinsiya ka Antique. Masadya gid ang mga miembro ka pamilya Puedan kay ang bata una gid nga apo ni Victorio Baladjay Puedan kag ni Consolacion Pacete Mondejar. Malipayon man gid ang mga kapamilya Ayson kag mga kasimaryo sa kalye Rafael kang Ipayo, Patnongon sa pag abiabi sa kay Baby. Nagbahol si Baby nga ginapalangga ka tanan. Bisan pobre lang ang ginikanan may pagtoo sa Mahal nga Dios kag may Ginoo ang tagipusoon. Padayon nga may paghigugma sa pagtudlo nga may pagtoo kag pagsalig sa Dios nga Tag-iya kang tanan sa kalangitan kag sa kalibutan nga maangkon namon ang mga bugay kang kabuhi.

Kang 1952-1959

Si Baby indi lang nag isarahanon nga bata kundi may nagsunod pa nga tatlo ka libayon nga sanda ni Beboy, Nonoy kag Nenen. Kagurangnan nga bata duro ana nga ginaobra sa sulod balay bulig sa Nanay kag Tatay. Sa Sugid, isara ka bes nagpanglaba sa suba ang Nanay kag ginbilin na ako nga bata pa sa balay kag si Baby ang matatap kanakon habang ang Tatay nag panindahan sa merkado. Mapinalanggaon si Manang ko sa pagtatap kanakon. Naabutan ni Tatay ko nga ginaparigosan ako ni Manang nga sobra ang paghiribion ko. Ginsugidan ni Baby ang Tatay nga nahulog ako sa hagdanan amo nga ginrigos na ako para kuno nga kon may bari ang lawas maga sobra ang init ka lawas ko. Abaw ah naging doktor ko gleh si Baby. Salamat gid sa mapinalanggaon ko nga Manang.

Kang 1971-1977

Indi ko naimaw si Manang Baby sa akon pagbahol indi ko nasipal, indi ko natandaan nakatudlo pagsulat kag pagbasa ka libro kanakun. Bata pa tana kang pagkatapos gid eskuwela na sa elementarya, naghalin sa balay agtu sa iban banwa magpangobrahan lamang makapadayon sa pagtuon na eskuwela sa high school. Sa banwa Sibalom, nag obra man sa kapamilya Obsiana pero indi man natapos ang eskuela na kag nagbalik sa banwa Patnongon kag sa Saint Augustine’s Academy natapos sa high school kang 1971. Natandaan ko pa nga masadya ako nakita ko ang Manang ko sa akon graduation elementarya kang 1972. Pero indi man nabuhayan kag nagpanaw pa Manila si Manang Baby pangita kag padayon ana obra. Amo man padayon ana bulig suportar sa pobre nga ginikanan kag sa tatlo ka bugto na nga ginapaeskuela. Sa sulod ka tinuig wara si Manang ko sa amon, may mga nagabisita man gid kanamon nga mga Amerikano nag tour sa Antique amo sanda ni Mr. & Mrs. Pitts kag sa balay pa nagatiner turog sa gamay na kawayan nga balay. Natandaan ko pa kang 1977 natapos ko ang high school kag nag uli si Manang Baby nga ikaslon na sa penpal na nga US Navy Wesley R. Haywood Jr. Isara ka amerikano, mabuot kag guwapo kag ilabi pa gid isara ka mabinuligon nga tawo. Salamat gid sa Dios sa pagtugro na ka mayad nga bana sa akon Manang Baby. Kag sa liwan sa marayo si Manang Baby kag may ana run nga pamilya. Nakabakasyon dara ang una nga bata babaye ngaran ay si Faith Ann. Malipayon ang tanan nga nakita ang una nga apo kag hinablos kag ang una nga apo sa tuhod kang pamilya Ayson/Puedan. Malip-ot lang nga inadlaw ang tiner sa Patnongon kag nagbalik ang pamilya Haywood sa Hawaii. Sige pa gid ang suportar ni Manang Baby kanamon. Halin katu talagsa lang man gid kami nag irimaw hasta natapos ko ang kolehiyo. Sa sulod ka tinuig kang natapos ko ang akon high school kag nagpa Manila sa pagpadayon eskuela sa kolehiyo Salamat gid sa Manang Baby sa pagbulig na kanakun ilabi na gid kang ako na aksidente sa hit & run kang 1980. Padayon na bulig kanakun hasta natapos ko man gid ang kolehiyo sa Saint Anthony’s College sa San Jose, Antique kang 1983.

Kang 1983

Bulan ka Marso tuig 1983 pagkatapos ko gid sa kolehiyo ginbuligan ako ni Manang Baby kag Manong Lee na ma pa Japan ako. Masadya gid nga nakita ko sa Narita Airport sanda Manang Baby, Manong Lee kag ang darwa ka hinablos ko na si Faith Ann kag Christina Lynn. Salamat gid sa Dios nga buhi pa ako kag nakapaluha kanakun sa kasadya nga sa diin naimaw ko liwan ang akon mapinalanggaon nga Manang Baby kag ang pamilya na. Ang darwa ko ka hinablos amo ang akon matuod kag buhi nga manyika. Sadto 5 kag 3 anyos pa lang ang mga edad nanda nga darwa. Ang manyika nga wara ko nabuol kang ako ay bata pa sa una pa lang nga pagturok ko sa darwa ang hambal ko sanda ang akon manyika. Salamat gid sa Dios nga ang Manang Baby naimaw ko sa pira ka beses pauli Pilipinas kag pabalik ko sa Japan hasta kang tuig 1985. Sa pagbakasyon na sa Antique imaw ang darwa ka bata kag ako naman manughalin pa-agtu sa Guam.

Kang 1985-88

Nagkitaay liwan kami ni Manang Baby kag pamilya na kang nagbisita sanda sa Colorado Springs, Colorado. Masadya gid nga naimaw ko liwan ang Manang Baby sadto may isara na ako ka bata nga laki. Nag agtu man kami sa Apple valley, California sa pagbisita kananda bag-o gin assigned si Manong Lee sa Reno, Nevada. Sa liwan nagkitaay kami liwan sa amon pagbisita kananda sa Reno, Nevada. Sadto may tatlo ka bata na si Manang Baby kag may isara ka bata nga laki ngaran ay si Nathaniel Ian Haywood Masadya gid nag irimaw kami nga ako may darwa run ka bata puro laki.Bisan pira lang ka inadlaw ang pagbisita masadya gid nag imaway liwan kami. Masubo man gid nga nagrayuay kami liwan. Nagbalik sanda sa Hawaii kag ako sa Colorado Springs.

Kang 1993-94

Masadya gid sa liwan nag irimaw kami ni Manang Baby kag pamilya na imaw sanda ni Tatay kag Nanay kang nag pa Hawaii kami. Sa isara ka balay kami nag iririmaw sa Makakilo Dr. Kapolei. Bisan sa madali lang nga binulan nag iririmaw kami may kasadya gid nga nag updanay kami sa sulod ka balay, agtu sa simbahan, libot pamasyar sa lugar, rigos sa kadagatan kang Hawaii. Ang mga bata nag irimaway man gid nga magpakaisa kag ang pinakabata sadto ay si Matthew 3 ka bulan pa lang ang edad na nakapasadya sa amon tanan. Nagpadayon ang mga bata sa eskuela sa Maukalani Elementary School. Nakasaylo man kami sa balay kaupod ang Tatay kag Nanay ko. Ang mga inoras, inadlaw , binulan nga imaw nanda ang 3 ka apo . Makita ang mga yuhom kag mabatian ang mga kadlaw ka lolo kag lola sa diin sa mga letrato na lang makita, maisip kag madumdoman ang amon pag irimaway sa Hawaii. Salamat sa Dios sa pamilya ni Manang Baby. Masubo liwan nga nag rayuay liwan kami hay nagbalik kami nga pamilya McKeown sa Maine. Hasta katu hindi run kami nagkitaay liwan. Bisan sa kasubo nga inoras, inadlaw nga napatay ang Tatay kang June 02, 2010 indi ako nakauli sa Antique sa pagtambong ka lubong. Gin-antos ko na lang ang kasubo. Padayon pangamuyo nga sa akon tagipusoon buhi pa man sa gihapon ang pinalanggaon ko nga Tatay. Paagi na lang sa telepono, video kag mga letrato makita ko pirme sanda tanan nga nag tiriripon mga kapamilya Ayson. Bisan wara ang persona ko kaimaw ko man sanda tanan. Salamat Manang Baby ko sa tanan nga pamaagi sa pagpadayon bulig sa amon nga nagakinahanglan ka bulig rugyan gid handa sa pagbulig kanamon nga tanan. Ginahandom ko kag ginahulat ko na lang ang adlaw nga ihanda kang Dios sa amon pagkitaay mag irimaway liwan kami ni Manang Baby Sally kag iban pa nga miembro ka pamilya. Ang handom nga mag irimaway rapitay kami nga magbugto sa diin nagamal-am run kami kag ang amon Nanay nga mal-am run man gid kag rayu pa sa amon.

2 thoughts on “Si Sally – Ang Akon Mapinalanggaon nga Manang ni Elma “Nenen” Ayson-McKeown

  1. Gapasalamat gid ako sa Ginuo nga nakatawag kabii kanakun si manang ko..nakakadlaw man ko eh kag indi run makaturog pagkatapos..nahidlaw gid ko abi eh…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.