Katalagman ang Pagdihon kang Binalaybay kag Sugidanun ni Elsed Togonon

Litrato: Author Pencils by Bird & Co (www.lostateminor.com)

 

Katalagman ang pagdihon kang binalaybay kag sugidanun

Nga nakurit sa agi kang kadulum kag kang kamingaw

Kon ang pagluad kang tinta kag ang pagsaot kang mga tinaga

Sa hawan nga papel nagapabilin nga  balse kang kalinung.

Sa tunga kang pagtangis kang mga talinghaga,

Wara’t liwan nga pagpangabay kang imong pagdipara

Hay indi kabatas ang dyang surulatan sa pagsalud

Kang luha nga nagaturo sa akun mga mata.

Sin-o ang makabati kang daghub kang mga sugidanun?

Sin-o ang makakita kang maamyon nga landong

Kang mga binalaybay nga ginahanduraw

Ka akun kasingkasig, ginakauhawan kang akun kalag?

Kaigo ayhan ang mga tinaga sa pagbalay kang mga hitabo

Nga may kahilabtanan sa imong pagpanglugayawan?

Imawan mo ayhan ako sa akun pagpanglugayawan,

Sa pagsiud kang mga talinghaga nga nagasarasalidhay

Sa balud kang katalagman nga nagapahug kanakun,

Nagasabya kanakun, nagapugung kanakun sa pagpautwas

Kang kaugut, kaluya, kalipay, kamingaw, gugma, kahapdi

Paglaum, pagbuhi, kahimon ukon kahadluk?

Pamatian mo bala ang kalinung kang espasyo

Sa tunga kang kada tinaga nga akun ginasulat?

Sarangan mo bala lumpatun ang kadalum kang talinghaga

Nga nagaibwal sa kainit kang bubon kang akun

Mga dilambong kag mga sugidanun?

Sangka katalagman ang pagdihon kang binalaybay

Sangka paghangkat, pagbato sa pihak kang kasaypanan

Pagtinguha nga mabuhi sa tunga kang kalibutan

Nga ginakunupan kang pagpakuno-kuno

Kag hapaw nga kalipayan.

2 thoughts on “Katalagman ang Pagdihon kang Binalaybay kag Sugidanun ni Elsed Togonon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.